ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
561 การมีส่วรร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลแมคคอร์มิค จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in caring for stroke patients, McCormick Hospital, Chiang mai Province / กชพรรณ ชอบนิทัศน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
562 การเมืองในกระบวนการงบประมาณของเทศบาลตำบลช้างเผือกในช่วงปี พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 = Politics in budgetary process of Changpuak Municipality during 2003 - 2007 / ชาญวิทย์ ตะริโย / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลช้างเผือก
การเมือง
งบประมาณ
เทศบาลตำบล -- การบริหาร
เทศบาล -- เชียงใหม่
563 การเมืองเรื่องการจัดระบบขนส่งมวลชนเชียงใหม่ = Politics of Chiang Mai mass transportation system / ปรียานุช วัฒนกูล / 2551 /Full Text
Subject
รถโดยสาร -- เชียงใหม่
การขนส่งมวลชน -- เชียงใหม่
564 การยอมรับการปลูกข้าวอินทรีย์โดยใช้ข้าวกล้องพันธุ์หอมแดงของเกษตรกรในอำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ = Farmers' adoption of organic rice production using Hom Daeng Brown Rice in Bamnet Narong District, Chaiyaphum Province / ศุภชัย สุทธิเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าวกล้อง -- พันธุ์หอมแดง
เกษตรกร -- บำเหน็จณรงค์ (ชัยภูมิ)
565 การยอมรับผลการปฏิบัติงานคุมประพฤติผู้กระทำผิดของศาล = The acceptance of the probation performance by courts / สุรีย์พร ศรีสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
การคุมประพฤติ
ศาล
566 การย้ายถิ่นเพื่อการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงสถานะสังคม : กรณีศึกษาพระเชียงตุงที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่ = Migration for education and social mobility : a case study of Keng Tung monks studying in Religion Universities of Chiang Mai Province / อนุสรณ์ บุญเรือง / 2551 /Full Text
Subject
พระ
การย้ายถิ่น -- เชียงใหม่
567 การยึดที่ดินเอกชนโดยชาวบ้านในเขตจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่ พ.ศ. 2533-2543 = The Occupation of privately-owned land by villagers in Lamphun and Chiang Mai Porvinces from 1990 to 2000 / ทรงศักดิ์ ปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
การถือครองที่ดิน -- ลำพูน
การถือครองที่ดิน -- เชียงใหม่
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
568 การยืดอายุการเก็บรักษาน้ำพริกหนุ่มจากพริกพันธุ์แม่ปิงในระยะยาวด้วยกระบวนการความดันสูงยิ่ง = Long term shelf life extension of Nam Prik Noom from Capsicum annuun L. var. Maeping using high pressure technique / อรรถนพ บุญญาคุณากร / 2551 /Full Text
Subject
น้ำพริกหนุ่ม -- การเก็บและรักษา
น้ำพริก -- การเก็บและรักษา
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
569 การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยซีสเอนโดไฟท์จากสัมเขียวหวานเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุโรคแอนแทรคโนสและโรครากเน่าของส้มเขียวหวาน = Isolation and selection of endophytic actinomyectes from tangerine to control anthracnose and root rot diseases of tangerine / ปริญญ์ น้อยเรือง / 2551 /Full Text
Subject
สัมเขียวหวาน -- โรคและศัตรูพืช
ส้มเขียวหวาน -- การปลูก
แอนแทรคโนส
570 การระบายความร้อนน้ำมันในห้องเกียร์ของระบบสายพานโดยใช้ท่อความร้อน = Gear box oil cooling for conveyor system using heat pipe / ธวัช สมนา / 2551 /Full Text
Subject
ท่อความร้อน
ความร้อน -- การถ่ายเท
สายพานลำเลียง
571 การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = Students'safety prevention in Pattanavitsuksa School, San Pa Tong District, Chiang Rai Province / สกานต์ ลอมศรี / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา
นิรภัยศึกษา
นักเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
โรงเรียน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
572 การรับรู้กฎหมายของผู้ใช้แรงงานในกิจการขนาดย่อม = Legal consciousness of small-enterprise workers / มงคล เจริญจิตต์ / 2551 /Full Text
Subject
กฎหมาย
แรงงาน
ธุรกิจขนาดย่อม
573 การรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนดาราวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Perception in instilling five basic values of grade level 2 students at Dara Academy, Mueang Chiang Mai District / ปนัดดา ปัญฎีกา / 2551 /Full Text
Subject
สังคมศึกษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ค่านิยม
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
574 การรับรู้ของประชาชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ต่อภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี = Perception of residents in Amphoe Mueang Chiang Mai towards image of Chiang Mai Night Safari / สิรกานต์ มณีวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
สวนสัตย์เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
ภาพลักษณ์องค์การ
องค์กร -- การประชาสัมพันธ์
575 การรับรู้ของผู้บริโภคต่อภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนำเข้าจากต่างประเทศในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Customer perception towards image of imported cosmetic products in Mueang Chiang Mai District / สุรีย์รัตน์ รัตนมณี / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
576 การรับรู้คุณภาพการบริการของลูกค้าธนาคารออมสิน สาขาในสังกัดเขตบางแค กรุงเทพมหานคร = Customer perception towards service quality of the government saving bank branches in Bangkae district, Bangkok metropolitan / ยุพาภรณ์ พีรภูติ / 2551 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- ทัศนคติ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ธนาคารออมสิน
577 การรับรู้ตราบาปและความรู้สึกมึคุณค่าในตนเองของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัย = Perceived stigma and self-esteem among person with schizophrenia, Srisangworm Sukhothai Hopital / สินิทธิ์ อนันทวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
578 การรับรู้ตำแหน่งทางการตลาดอาหารสำเร็จรูปแช่แข็งของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer perception towards the market positioning of frozen foods in Bangkok metrolitan / กมลชนก ติวะนันทกร / 2551 /Full Text
Subject
การตลาด
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
อาหารสำเร็จรูป
579 การรับรู้ภาพลักษณ์ตราสินค้าระหว่างรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้าและฮอนด้าของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ = Consumer perception of brand image between toyota and honda cars in Chiang Mai Province / เสกสรรค์ โอสถิตย์พร / 2551 /Full Text
Subject
ชื่อตราผลิตภัณฑ์
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
รถยนต์
580 การรับรู้ภาวะสุขภาพและการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหารและสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง = Health status perception and self caring of food consumption and health of hypertension patients / ศรารินทร์ พิทธยะพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การสำรวจสุขภาพ
ผู้ป่วย -- การดูแล
โภชนาการ -- การสำรวจ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95