ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
541 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน = Community participation in managing child development center, Tonthong Sub-district Administrative Organization, Lamphun Province / กฤษณา สวัสดิ์ชัย / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลต้นธง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- ลำพูน
542 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง = Community participation in the drug prevention and problems solving campaign in Mae Tha District, Lampang Province / ธิราภรณ์ สายอ้าย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
543 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพบ้านทุ่งพัฒนา อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง = Community participation in action of health promotion, Toongpattana Village, Sop Prap District, Lampang Province / สุภางค์ กฤษอัมร์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
544 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย = Community participation in nutrition surveillance of a childcare center, padad subdistrict, Mae Suai District, Chiang Rai Province / นงค์นุช กันทะปัน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Nutrition
Childcare Center
545 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน : กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Community participation in sustanable tourism development : a case study of Tambon Wiang Tai Municipality, Amphoe Pai, Changwat Mae Hong Son / นภดล นพรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ปาย (แม่ฮ่องสอน) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
546 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการควบคุมไฟป่าบ้านปางป่าคา ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in forest fire control at Ban Pangpaka, Mae Ram subdistrict, Mae Rim district, Chiang Mai province / นาตยา หวาเกตุ / 2551 /Full Text
Subject
ไฟป่า -- การมีส่วนร่วมของประชาชน -- แม่ริม (เชียงใหม่)
ไฟป่า -- การควบคุมและป้องกัน
547 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมสองฝั่งลำน้ำแม่สะลาบ ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in environment management on Mae Salap River Banks, Chomphu Subdistrict, Saraphi District, Chiang Mai Province / นงนภัส ปันเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- สารภี (เชียงใหม่). ตำบลชมภู
สิ่งแวดล้อม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
ลุ่มน้ำแม่สะลาบ (เชียงใหม่)
548 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = People's participation in the formulation of local development plan in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อดิสรณ์ ขัดสีใส / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
549 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ กรณีศึกษา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา = People participation in water resource conservation : a case study in Ban Tom subdistrict, Mueang district, Phayao province / แพรว ตรีรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ -- พะเยา. ตำบลบ้านต๋อม
การอนุรักษ์น้ำ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
น้ำ
550 การมีส่วนร่วมของประชาชนอันเนื่องจากการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน = People's participation resulted from decentralization to local governments : a case study of Mueang Mae Hong Son Distrct, Mae Hong Son Province / เสริม ลอก๊ะ / 2551 /Full Text
Subject
การปกครองท้องถิ่น -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การปกครองท้องถิ่น -- แม่ฮ่องสอน
551 การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการดูแลเด็กที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลันและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Parents' participation in caring for children with acute lower respiratory tract infection and related factors / สิรินาตยา วงค์วาล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Respiratory tract infections
552 การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสียในโครงการจัดตั้ง ศูนย์กำจัดขยะโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่ = The Participation of stakeholders in the cluster of garbage disposal in Chiang Mai Province's Southern Zone / ณรงค์ ศรีสุวรรณภรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ขยะ -- เชียงใหม่
การกำจัดขยะ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การกำจัดขยะ -- เชียงใหม่
การจัดการของเสีย -- เชียงใหม่
553 การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ = Participation of the elderly in creating health activities / กณิกนันต์ หยกสกุล / 2551 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
554 การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลทารกแรกเกิดในหออภิบาลทารกแรกเกิด = Maternal participation in caring for newborns in a neonatal intensive care unit / ณัฐกา ปฐมอารีย์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
555 การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติแม่น้ำสาร อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Participation of youth in development of san river's natural resource database, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / ณัฐวุฒิ ธนัญชัย / 2551 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ฐานข้อมูล
การจัดการลุ่มน้ำ -- ลำพูน
การจัดการลุ่มน้ำ -- การมีส่วนร่วมของเด็ก
556 การมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในการส่งเสริมสุขภาพประชาชนตามนโยบาย 6 อ. อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = Participation in health promotion based on six components policy for people of subdtrict administrative organizations members, Chang Klang District, Nakhon Si Thammarat Province / ยุทธนา ราชรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การมีส่วนร่วมทางการเมือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
557 การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรีในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ = Local political participation of women in Don Kaew Tambon Administration Organization, Mae Rim District, Chiang Mai Province / ปนัดดา โตคำนุช / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
สตรี -- แม่ริม (เชียงใหม่)
558 การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Stakeholders perticpation in health promoting school implementation at primary schools, Doi Saket District, Chiang Mai Province / มิทธิรา เจริญกาญจน์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
559 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกของประชาชน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = People participation in dengue haemorrhagic fever prevention and control in Ko Kha District, Lampang Province / ดาราวรรณ นันทะ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
560 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของสมาชิกในจังหวัดเชียงใหม่ = Members' participation in activities of saving group for production in Chiang Mai Province / เพชรดา เพ็งตา / 2551 /Full Text
Subject
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต -- เชียงใหม่
การมีส่วนร่วมของประชาชน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95