ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
521 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์การเรียนการสอนเรื่องเทคนิคทางด้านจุลชีววิทยาเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาจุลชี ววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of instructional video media on basic microbiology techniques for microbiology students, Department of Biology, Faculty of Science, Chiang Mai University / ขจรศักดิ์ สิงห์ฆะจักร์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาจุลชีววิทยา
สื่อการสอน
วีดิทัศน์เพื่อการศึกษา
จุลชีววิทยา -- การศึกษาและการสอน
522 การพัฒนาสื่อวีดิทัศน์เพื่อสร้างภาพลักษณ์หมู่บ้านเบญจรงค์ = The Video media development for creating the image of Benjarong Village / สุธาวัลย์ ธรรมสังวาลย์ / 2551 /Full Text
Subject
วีดิทัศน์ -- การผลิต
โฆษณาทางวีดิทัศน์
523 การพัฒนาสื่อแอนิเมชันเพื่อการรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ = Development of animation media for ecotourism campaign / ศรีพาวรรณ อินทวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์
จลนภาพ
524 การพัฒนาสูตรลูกอมลำไยชนิดเคี้ยว = Development of Longon chewy candy formulation / รวิวรรณ สันตา / 2551 /Full Text
Subject
ลูกกวาด
อุตสาหกรรมลูกกวาด
ลำไย
525 การพัฒนาสูตรและสภาวะการผลิตอาหารเช้าธัญชาติเสริมรำข้าวโดยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน = Formula development and operating conditions for rice bran fortified breakfast cereal by extrusion / สิริรัตน์ พันธ์ไชยศรี / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ธัญพืช
อาหารเช้า
เครื่องดื่มธัญพืช
ธัญพืช
526 การพัฒนาเส้นใยต้นกล้วยสำหรับสิ่งทอ = Development of Banana fiber for textile / ภาณุ ปัญโญใหญ่ / 2551 /Full Text
Subject
เส้นใยจากพืช
พืชเส้นใย
สิ่งทอ
527 การพัฒนาหนังสือเรียนการอ่านและการเขียนภาษาไทยเบื้องต้น สำหรับชาวต่างประเทศ เพื่อใช้ในโรงเรียนสอนภาษา วาย เอ็ม ซี เอ เชียงใหม่ = Developing fundamental reading and writing thai textbook for beginner foreigner at Ching Mai YMCA language school / ทัศวรรณ์ ณ พิกุล / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนภาษา วาย เอ็ม ซี เอ
ตำรา
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- แนวการเขียน
หนังสือและการอ่าน
โรงเรียนสอนภาษา -- เชียงใหม่
528 การพัฒนาหลักสูตรการซ่อมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ = Developing a basic computer maintenance curriculum for students with hearing impairment at Sotsuksa Anusarnsunthorn School, Chiang Mai Province / พีรศักดิ์ ชัยรุ่งโรจน์ปัญญา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนโสตอนุสารสุนทร
การวางแผนหลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความบกพร่องทางการได้ยิน
529 การพัฒนาหลักสูตรสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่บูรณาการวิธีการสอนแบบเน้นกระบวนการ สำหรับนักเรียนที่เรียนในกลุ่มคละระดับชั้น = Development of a local environment curriculum integraring process-oriented teaching methods for students studing in a multi-grade group / อุไรวรรณ หาญวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
หลักสูตร
การศึกษา -- หลักสูตร
สิ่งแวดล้อม
530 การพัฒนาหัวเผาพลาสมาความร้อนสำหรับการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ = Development of a thermal plasma torch for electronic waste management / ปริญ คงกระพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
เตาเผาขยะ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์
พลังงานความร้อน -- การวิเคราะห์
531 การพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยการสอนแบบไตรสิกขา = Moral reasoning development of prathom suksa 4 students through the Trisikkha teaching method / วนิดา กันตะกนิษฐ์ / 2551 /Full Text
Subject
การสอนแบบไตรสิกขา
จริยธรรม
เหตุผล
นักเรียนประถมศึกษา
532 การพัฒนาอาชีพผลิตเรือจำลอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Career development of model ship making, Mae Win sub-district, Mae Wang district, Chiang mai province / ธิชวดี ยัติสาร / มหาวทิยาลัย 2551 /Full Text
Subject

533 การพัฒนาอุปกรณ์สอดช่องคลอดเพื่อเหนี่ยวนำการเป็นสัดพร้อมกันในแพะ = Development of intravaginal device for estrus synchronization in Goat / วิรงรอง กองแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
แพะ
534 การเพาะเลี้ยงเอื้องมรกตในสภาพปลอดเชื้อ = In vitro culture of Liparis sutepensis rolfe ex downie / เกศรินทร์ เกตุพยัคฆ์ / 2551 /Full Text
Subject
เอื้องมรกต -- การเพาะเลี้ยง
เอื้องมรกต -- การขยายพันธุ์
กล้วยไม้ -- การเพาะเลี้ยง
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
535 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเซรามิค = Improvement of production efficiency in a ceramics factory / พงศกร สุรินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องเคลีอบดินเผา -- การผลิต
อุตสาหกรรมโรงงาน
536 การเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเขต 10 ด้วยเครื่องมือควบคุมคุณภาพทั้ง 7 = Increasing service efficiency of out-patient department in health promoting hospital area 10 by 7 quality control tools / จิรัฐิติ รัตน์โนบล / 2551 /Full Text
Subject
การพยาบาลผู้ป่วย
การส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาล
บริการการพยาบาล
ประสิทธิผลองค์การ
537 การเพิ่มผลผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือของกลุ่มทอผ้าบ้านแม่แรงตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน = Increasing productivity in hand-woven cotton products of Banmaerang weaving group, Maerang Sub-district, Pa Sang District, Lamphun Province / ฤทัยรัตน์ แผนทอง / 2551 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ป่าซาง (ลำพูน). ตำบลแม่แรง
สตรีในเกษตรกรรม -- การรวมกลุ่ม
538 การมองในแง่ดี และพฤติกรรมการเผชิญปัญหาของ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม = The Optimism and coping behavior of employee in industrial factory จุฑามาศ พิบูอาลักษณ์ / จุฑามาศ พิบูลอาลักษณ์ / 2551 /Full Text
Subject
การแก้ปัญหา
พนักงาน
พฤติกรรมการแก้ปัญหา
โรงงาน
539 การมีส่วนร่วมของครอบครัวในการดูแลผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่บ้าน ในอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ = Family participation in caring for persons with chronic obstrucive pulmonary disease at home in Phrao District, Chiang Mai Province / สรินยา ไชยนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
Pulmonary disease, Chronic obstructive
540 การมีส่วนร่วมของชุมชนต่อมาตรการคุมประพฤติผู้กระทำผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุรา = Community's participation in the probation of the cuilty of drunken drivers / นภาพร เรืองทอง / 2551 /Full Text
Subject
จราจร -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การขับรถยนต์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95