ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
461 การพัฒนาระบบตอบรับเอสเอ็มเอสอัตโนมัติสำหรับร้านภิญญ์ = Development of automatic SMS response system for PINN shop / พัชรพงศ์ คูสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
โทรศัพท์
ระบบโทรศัพท์
ระบบตอบรับอัตโนมัติ
462 การพัฒนาระบบตามรถยนต์โดยการประยุกต์ใช้บริการข้อความสั้นและบริการส่งข้อมูลสำหรับโครงข่ายสื่อสารจีเอสเอ็ม = Development of automobile tracking system by applying short message services and general packet radio service on GSM Communication Network / ธัญวรัตม์ ป้องสีดา / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสื่อสารไร้สาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
463 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบแสดงสถานะของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information technology system for using in the central computer network devices monitoring system of Chiang mai University / ชัยรัตน์ จันพินิจ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
464 การพัฒนาระบบบริการห้องสมุดโรงเรียน สำหรับโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) อำเภอเมืองเชียงราย = Deverlopment of school library service system at Bandoo school Mueang Chiang Rai Distict / ประสงค์ วงค์นาค / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร)
ห้องสมุด -- การใช้เครื่องจักรกล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ห้องสมุดอัตโนมัติ
ห้องสมุดโรงเรียน -- เชียงราย
465 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of information management system on Mae Hong Son Provincial Public Health Office Website / ศุภชัย ธรรมวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
466 การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลออนไลน์และระบบส่งข่าวประชาสัมพันธ์ สำหรับเว็บไซต์ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an Online Information Management System and a Public Relation News Dispatching System for AlumniCoordinating Center of Chiang Mai University / ไวทยา จำนงสุทธเสถียร / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ประสานงานนักศึกษาเก่า
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์
ข่าว
เว็บไซต์
467 การพัฒนาระบบบัญชีและการเงินของกลุ่มผลิต ตำบลท่า ศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ = Accounting and financial systems development of production group, Tazala subdistrict, Mueang Chiang Mai district / มานิตย์ มานุษยานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การบัญชี
การจัดการฐานข้อมูล
468 การพัฒนาระบบบำรุงรักษา และระบบการจัดการพัสดุคงคลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ในโรงไฟฟ้าพลังน้ำภูมิพล = Development of maintenance system and inventory management system of computers in bhumibol hydro powerplant / สิทธินันท์ ทองศิริ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- โรงไฟฟ้าพลังน้ำภูมิพล
การจัดการฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์ -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
การจัดการวัสดุ
469 การพัฒนาระบบประมวลผลการประเมินพฤติกรรมการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ = Development of teaching behavior evaluation processing system of Chiang Mai Rajabhat University / พงค์ศิริ ปิตุรัตน์เจริญกุล / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การสอน
470 การพัฒนาระบบฝึกอบรมแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครือข่ายลดอันตรายจากเชื้อเอชไอวี เอดส์ โดยใช้โปรแกรมมูเดิล = Development of electronic training system for HIVAIDS harm reduction network using Moodle Program / ถิรวัฒน์ สร้อยสังวาลย์ / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการฝึกอบรม
การฝึกอบรม
มูเดิล (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
เอชไอวี (ไวรัส)
471 การพัฒนาระบบเพื่อการจัดการวัสดุ และครุภัณฑ์สำหรับสาขาวิชาสื่อศิลปะ และการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of materials and durable articles management system for the media arts and design program, Chiang Mai University / วัชรพล สงวนเต็ง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สาขาวิชาสื่อศิลปะ
สารสนเทศ
วัสดุ
ครุภัณฑ์และอุปกรณ์
472 การพัฒนาระบบรายงานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบตรวจสอบระบบเครือข่ายเบื้องต้น สำหรับลูกค้า บริษัท ซิมมาสเตอร์ เนทเทค จำกัด = Development of reporting system on computer network linking and basic computer network test system for customer of Symaster Nettech Company Limited / วรธานี เนตรงาม / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ซิมมาสเตอร์ เนทเทค จำกัด
เทศโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
ระบบคอมพิวเตอร์
ระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการออกแบบและการผลิต
473 การพัฒนาระบบลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย = Development of pre-registration system via internt, Mae Fah Luang University, Chiang Rai Province / แพรววริศา ปานจิ่ง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
การลงทะเบียนนักศึกษา
อินเทอร์เน็ต (เครือข่ายคอมพิวเตอร์)
474 การพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the information exchange system among Chiang Mai University internal offices / นนท์ ปิ่นเงิน / 2551 /Full Text
Subject
การแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
475 การพัฒนาระบบส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนอนุบาลลำปาง = Development of health promotion system / ภัทราภรณ์ อินทะยศ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลลำปาง -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยโรงเรียน
โรงเรียน -- ลำปาง -- การบริหาร
476 การพัฒนาระบบสเปรย์ไพโรลิซีสสำหรับการสังเคราะห์ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีโครงสร้างระดับนาโน = Development of spray pyrolsis system for synthesis of Nanostructure Titaniumdioxide / เฉลิมชัย ชัยเจริญเมือง / 2551 /Full Text
Subject
ไทเทเนียมไดออกไซด์ -- การสังเคราะห์
477 การพัฒนาระบบสารสนเทศของฟาร์มสุกร ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Development of information system in the Pig Farm of the animal technology department at Maejo University / ธนกร เคหา / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. ภาควิชาเทคโนโลยีทางสัตว์
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
ฟาร์มสุกร -- ฐานข้อมูล
478 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสาธารณสุข = Development of healthcare information system / ไกลสน แตงโสภา / 2551 /Full Text
Subject
สารสนเทศ
การจัดการสารสนเทศ
สาธารณสุข -- การบริการ
479 การพัฒนาระบบสารสนเทศงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of information system for electronics filling Management at Bankad Wittayakom School Mae Wang District, Chiang Mai Province / ประยูร แก้วมูล / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
งานสารบรรณ -- ฐานข้อมูล
480 การพัฒนาระบบสารสนเทศเงินบริจาคและกองทุน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of information system for donation and fund of the Faculty of Medicine, Chiang Mai University / จิตติ วราพุท / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์ -- การบริหาร
ระบบสารสนเทศ -- เชียงใหม่
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
สารสนเทศ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95