ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
441 การพัฒนายุทธศาสตร์การสอนเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนระดับอุดมศึกษา ที่มีรูปแบบการเรียนรู้ที่ต่างกัน = Development of instructional strategies for enhancing the potential of higher education learners with different learing styles / กรองกาญจน์ อรุณรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
442 การพัฒนาระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับบริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด โครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรี จังหวัดพิจิตร = Development of computerized maintenance management system for Lotushall Heavy Engineering Construction Co., Ltd. at the Chatree Gold Mine, Phichit Province / ชาญ พรคงวิวัฒน์ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
เทคโนโลยีสารสนเทศ -- การจัดการ
443 การพัฒนาระบบการจัดการในด้านการให้บริการคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเร็วสำหรับมหาวิทยาลัยพายัพ = Development of computer service management system using rapid application develoopment for Payap University / ชัชวาลย์ ป้านภูมิ / 2551 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
คอมพิวเตอร์
444 การพัฒนาระบบการจัดการสินค้าคงคลังสำหรับวัตถุดิบ ในการผลิตของ บริษัทออนสมู๊ทไทย จำกัด = Development of an inventory management system for raw materials in manufacturing of Onsmooth Thai Co., Ltd. / อรุณี ห่านทอง / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วัตถุดิบ
สินค้าคงคลัง
445 การพัฒนาระบบการจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of an electronic documents management system of Chiang Mai University / ศิริรัตน์ ตรงวัฒนาวุฒิ / 2551 /Full Text
Subject
การค้นข้อสนเทศ
การจัดเก็บเอกสาร
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- อิเล็กทรอนิกส์
446 การพัฒนาระบบการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสำหรับกางเกงเบสบอล = Development of quality inspection for baseball pants materials / นฤพนธ์ กัณหะวัน / 2551 /Full Text
Subject
คุณภาพผลิตภัณฑ์
วัตถุดิบ
ชุดกีฬา
447 การพัฒนาระบบการตัดเกรดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต = Development of grading system via internet / ปุรัณ อนันตเศรษฐ / มหาวิทยาลัยเ 2551 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต
ระบบปฏิบัติการ (คอมพิวเตอร์)
การวัดผลทางการศึกษา
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
448 การพัฒนาระบบการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่หลายมาตราส่วนแบบอัตโนมัติ = The Development of automatic multi-scale display system for spatial data / พรพิมล นันทวิทย์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- ภูมิศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล
449 การพัฒนาระบบการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ของบริษัท นอร์ทเธิร์น พีคส์ เทรดดิ้ง ไพรเวท จำกัด = Development of software project management system for Northern Peaks Trading Private Co., Ltd. / โสภิดา ทองคู่ / 2551 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
450 การพัฒนาระบบการบริหารงานระหว่างผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องประดับของบริษัท เอส เอ็ม วี (ไทยแลนด์) จำกัด ด้วยเวิร์คโฟล์วเทคโนโลยี = Work-in-process management for gem product development fot SMV. (Thailand) Co., Ltd. by Workflow Technology / มนูญ มากสุข / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารการพัฒนา
เครื่องประดับ
ผังระบบงาน
ผลิตภัณฑ์
เศรษฐศาสตร์การพัฒนา
451 การพัฒนาระบบคลังข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบ โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี = Development of multiple choice test Bank System at Lampang College of Commerce and Technology / นุชจรี ปิดจ๊ะ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
การจัดการฐานข้อมูล
คลังข้อสอบ -- ฐานข้อมูล
ข้อสอบปรนัย
452 การพัฒนาระบบงานสารสนเทศออนไลน์สำหรับการรับสมัครนักศึกษา โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ = Development of online information system for student admission at Lanna Polytechnical College, Chiang Mai / อำพล กองเขียว / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
นักศึกษา -- เชียงใหม่
453 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ ด้านวัฒนธรรมล้านา = Development of an online information management system on Lanna Culture / ประเสริฐ เกิดไชยวงค์ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
วัฒนธรรมไทย(ภาคเหนือ)
454 การพัฒนาระบบจัดการงานสารบรรณออนไลน์ = Development of online office-files management system / อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล / 2551 /Full Text
Subject
งานสารบรรณ
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- งานสารบรรณ
455 การพัฒนาระบบช่วยการตัดสินใจสำหรับการวางแผนส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในเขตรับผิดชอบศูนย์สุขภาพชุมชน โรงพยาบาลอุตรดิตย์ 2 = Development of decision support for health promotion planning for people in Health Care Unit of Uttaradit Hospital 2 / พิทยาคม สอิ้งทอง / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
การวางแผนอนามัย
การส่งเสริมสุขภาพ
สุขภาพ
โรงพยาบาล -- บริการส่งเสริมสุขภาพ
456 การพัฒนาระบบช่วยสนับสนุนการตัดสินใจการให้สินเชื่อสำหรับ บริษัท พัฒนาสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด = Development of credit scoring decision support system for Pattanasin Leasing (CPL) Co., Ltd. / สมนึก กระจ่าง / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท พัฒนสินลิสซิ่ง (ซีพีแอล) จำกัด
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ
สินเชื่อ
457 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนาบุคลากรของการประปาส่วนภูมิภาค = Development of a personnel resources database system for the Provincial Waterworks Office ศุภกฤศณ์ จันทร์ศุภเสน / ศุภกฤษณ์ จันทร์ศุภเสน / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการฐานข้อมูล
ฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การบริหารงานบุคคล
458 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 = Development of a database system for government police officer of the border patrol police region 3 / กาบจันทร์ วรรณสิริวิไล / 2551 /Full Text
Subject
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3
ฐานข้อมูล
ตำรวจ -- ฐานข้อมูล
459 การพัฒนาระบบต้นแบบการจัดการความรู้สำหรับฝ่ายงานบริหารโครงข่ายจังหวัดลำปาง บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) = Prototype development of knowledge management system for Lampang Region Operating Network of TT&T Public Company Limited / ภคณัฐ ฌายีเนตร / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) -- การบริหาร
การจัดการองค์การ
การจัดการความรู้
460 การพัฒนาระบบตรวจสอบสถานะระบบเครือข่ายและแจ้งเตือนผ่านเอสเอ็มเอส สำหรับ บริษัท เอเน็ตจำกัด สาขาโคราช = Development of a network status monitoring and SMS alert system for Anet Co., Ltd. Korat branch วรุตน์ เมืองมูล / วรุตม์ เมืองมูล / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท เอเน็ตจำกัด สาขาโคราช
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบสื่อสารข้อมูล
ระบบสื่อสารเคลื่อนที่
โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95