ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
401 การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดีโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน = Developing documentary writing skills through using school learning resources for MAthayom Suksa 5 students at Rajaprachanukroh 26 school, Lumphun Province / ปรีชา มีแจ้ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26
การเขียนสารคดี
การเขียนหนังสือ
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
402 การพัฒนาทักษะการฟัง การดู และการพูดภาษาไทยของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 โดยใช้กิกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ = Development of listening, viewing and speaking skills in Thai Language of grade level 2 students using cooperrative learning activities / พิชญา สกุลวิทย์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การพูด
ภาษาไทย -- การฟัง
นักเรียนประถมศึกษา
403 การพัฒนาทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้หนังสือชื่อ ทองแดง = Development of reading and analytical thinking skills of Prathom Suksa 2 students through the book thitled Tongdaeng / พิไลพร ศรประสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา
ความคิดและการคิด
นักเรียนประถมศึกษา
404 การพัฒนาเทคนิคโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูงเพื่อใช้ตรวจวัดระดับสารแลคเตทไนพลาสมาผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ใช้ยาต้านไวรัส = Development of high performance liquid chromatography for quantitation of plasma lactate in HIV-infected patients receiving antiretroviral drugs / เจียรนัย ขันติพงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ลิควิดโครมาโตกราฟี
พลาสมา -- การวิเคราะห์
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
Dissertations, academic -- Toxicology
405 การพัฒนาเทียนหอมโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลอง = Scented tapers candle development using experimental design technique / พลวริน พลยิ่ง / 2551 /Full Text
Subject
เทียนหอม -- การผลิต
406 การพัฒนาน้ำกาแฟสกัดเข้มข้นด้วยวิธีการทำให้เข็มข้นแบบแช่เยือกแข็ง = Development of concentrated coffee extract using freeze concentration / สหัสชา น้ำทิพย์ / 2551 /Full Text
Subject
กาแฟ -- การผลิต
เครื่องดื่ม
407 การพัฒนาแนวปฏิบัติชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเคลื่อนไหว ในตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน = Development of community practice guidelines for movement disability Rehabilitation in Huaiyab Subdistics, Ban Thi District Lamphun Province / พิศมัย ไชยประสพ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
408 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันก่อนได้รับการผ่าตัดฉุกเฉินโรงพยาบาลสมเด็จนพระยุพราชปัว จังหวัดน่าน = Development of clinical practice guidelines in caring for patients with acute appendictis before emergency surgery / นาฎนภา กุศล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
409 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการกับความเจ็บปวดในผู้คลอดปกติโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี = Development of Clinical practuce guidelines for pain management in normal parturients, Suratthani Hospital / จุฑามาศ บุพสุวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
410 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการจัดการบาดแผลอุบัติเหตุแผนกฉุกเฉินโรงพยาบาลลี้ จังหวัดลำพูน = Development of clinical practice guidelines for traumatic wound management in the emergencey room, Lee Hospital, Lamphun Province / เรณู แบนสุภา / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
411 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการทำแผลอุบัติเหตุในโรงพยาบาลจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for trai,atoc wound dressing in Chomthong Hospital, Chiang Mai Province / จิราภรณ์ ธิโป / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
412 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันความคลาดเคลื่อนในการบริหารยาแก่ผู้ป่วย หอผู้ป่วยพิเศษ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention of drug administering error in patient at at Privat ward, Nakornping Hospital, Chiang Mai Province / มัชฌิมา กิติศรี / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
413 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัดในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ = Development of clinical practice guidelines for prevention and control of surgical site infectio in orthopedic patients at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital / สาคร ตาน้อย / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
414 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในมารดาวัยรุ่น โรงพยาบาลแพร่ = Development of clinical practice guidelines for breastfeeding promotion mong adolescent mothers, Phrae Hospital / สุนิสา ปัทมาภรณ์พงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
415 การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย โรงพยาบาลท่าสองยาง จังหวัดตาก = Development of clinical practice guidelines for suicidal attempted patients, Thasongyand Hospital, tak Province / นิสิตา ทาสุวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertatios, Academic -- Nursing
416 การพัฒนาแนวปฏิบัติสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื้อป้องกันและควบคุมโรคอุจจาระร่วงในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี ในชุมชนเขตรับผิดชอบในโรงพยาบาลสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Development of practice guidelines for village health volunteers to prevent and control diarrhea among childrent under five years in communities under the responsibility of Sop Moei Hospital, Mae Hong Son Province / อรวรรณ ปาละก้อน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
417 การพัฒนาบทเรียนที่เน้นเนื้อหาการท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมทักษะการฟัง พูด ภาษาอังกฤษและความเชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนระดับต้น = Development of tourism content-based lessons to promote English listening-speaking skills and self-confidence of beginner level students / ผ่องอำไพ คงเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
418 การพัฒนาบทเรียนมุ่งปฎิบัติงานเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการฟัง-พูดภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการทำงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม = Development of task-based lesson to promote english listening-speaking abilities and working attitude of factory employees / ธนากร โล่ห์จินดา / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
ภาษาอังกฤษ -- การฟัง
ภาษาอังกฤษ -- การพูด
โรงงาน -- พนักงาน
419 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา จังหวัดลำปาง = Personnel development of Thungudomwittaya School, Lampang Province / เอกชัย เปี้ยอุ๊ด / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนทุ่งอุดมวิทยา -- การพัฒนาบุคลากร
โรงเรียน -- การบริหาร -- ลำปาง
420 การพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคุรุ-แม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Personnel development of Schools in Kruru-Mae Na Jon educational quality development network, Chiang Mai Province นุวัฒน์ ทะจันทร์ / ม่อนถิ่น นพคุณ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- การบริหารงานบุคคล
โรงเรียน -- การพัฒนาบุคลากร
โรงเรียน -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95