ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
381 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อใช้ในการศึกษาวิชาโครงสร้างข้อมูล : กรณีศึกษา อัลกอริทึม การเรียงลำดับ = The development of computer-assisted instruction (CAI) for studying data structure: A case study of sorting Algorithm / สาธิต สีดาเพ็ง / 2551 /Full Text
Subject
โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
อัลกอริทึม
สื่อการสอน
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
382 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการนวดพื้นบ้านไทยเบื้องต้น = The Development of computer assisted instruction (CAI) in basic traditional Thai massage / อัจฉรา บุญแทน / 2551 /Full Text
Subject
สื่อการสอน
สื่อมวลชนกับศิลปะ
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
การนวด -- ไทย
การบำบัดด้วยการนวด
แพทย์แผนโบราณ -- ไทย
383 การพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ เบลนเดอร์ = The Development of computer assisted instruction for 3D computer graphics software Blender / คงทัต ทองพูน / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์กราฟิก -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เบลนเดอร์
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
384 การพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = The Quality improvement of child ecucation center of Thep Sadet Tambon Administrative Organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province / ปรัศนี เจริญใจ / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพเสด็จ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- การบริหาร
385 การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง รูปสามเหลี่ยมโดยใช้โปรแกรม จีโอมิเตอร์ สเก็ตชแพด สำหรับครู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง = Developing intructional handbook on triangles through the geometer's sketchpad for prathom suksa 5 teachers at assumption college lampang / สุรพงษ์ เหล่าจันตา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง
เรขาคณิต -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
386 การพัฒนาเครื่องกังหันก๊าซขนาดเล็กแบบเพลากำลังอิสระ = Development of micro free-shaft Gas Turbine / สราญศิริ วงศ์ศิริ / 2551 /Full Text
Subject
กังหัน -- การผลิต
การผลิตพลังงานไฟฟ้า
387 การพัฒนาเครื่องมือการคำนวณสำหรับแผนผังคาร์โนห์ = Development of computation tool for karnaugh map / ประกาศิต อินต๊ะมา / 2551 /Full Text
Subject
การคำนวณ -- เครื่องมือและอุปกรณ์
388 การพัฒนาเครื่องมือแบบเว็บเบสสำหรับการสร้างเว็บไซต์รับส่งงานนักศึกษา = Web-based tool development for student assignment website construction / ศรัณย์ แสงทอง / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ -- การศึกษา
389 การพัฒนาชาชงผสมลำไย พุทราจีนและใบหม่อน = Development of mixed infusion tea from longan, jujube and mulberry leaf / ศุภาพิชญ์ ขัดทา / 2551 /Full Text
Subject
ชา
ลำไย
พุทรา
หม่อน
390 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การแปลงทางเรขาคณิตโดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับลวดลายเวียงกาหลง = Development of activity packages on geometric transformations through connecting mathematics with Wiangkalong designs / ชยาภรณ์ รักพ่อ / 2551 /Full Text
Subject
เรขาคณิต
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
เวียงกาหลง (เชียงราย)
เครื่องปั้นดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
391 การพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านร่องกาศใต้ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ = Environment and community development under Sufficiency Economy approach at Baan Rong Gard Tai Community, Rong Gard Subdistrict, Sung Men District, Phrae Province / ยุทธพงศ์ สมร / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- สูงเม่น (แพร่). ตำบลร่องกาศ
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม -- สูงเม่น (แพร่). ตำบลร่องกาศ
เศรษฐกิจพอเพียง
392 การพัฒนาซอฟต์แวร์โดยใช้หลักการของการบริหารโครงการ กรณีศึกษาระบบการรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต = Software development based on project management: a case study of online admission system for Chiang Mai Rajabhat University / จุฬาวลี มณีเลิศ / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการโครงการแบบซอฟต์แวร์
การบริหารโครงการ
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
393 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสร้างลายมือชื่อดิจิทัล โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ = Software development for creating digital signature by using image processing / อุมาวดี วงษ์มิตร / 2551 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์ -- การพัฒนา
ลายมือขื่ออิเล็กทรอนิกส์
394 การพัฒนาฐานข้อมูลการบริหารงานบุคลของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ = Development of human resource management for Mahachulalongkornrajvidyalaya University, Chiangmai campus / อรรถวุฒิ จันแทน / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ -- การบริหารงานบุคคล
การจัดการฐานข้อมูล
การจัดแฟ้มข้อมูล (คอมพิวเตอร์)
395 การพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของดินภายใต้การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่างๆที่บ้านใหม่หนองบัว ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Development of soil physical properties database changes under various types of landuse at Ban Mai Nong Bua Village, Nong Bua Sub-district, Chiang Mai Province / ทรงพล แซ่ตั้ง / 2551 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ของดิน
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่). ตำบลหนองบัว
บ้านใหม่หนองบัว (เชียงใหม่)
396 การพัฒนาฐานข้อมูลสภาพชั้นดินเชียงใหม่โดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ = Development of database for Chiang Mai subsoils by geographical information system / พงษ์ธร จุฬพันธ์ทอง / 2551 /Full Text
Subject
ดิน -- การวิเคราะห์
ดิน -- การทดสอบ
การจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
397 การพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับวารสารอิเล็กทรอนิกส์ : กรณีศึกษาวารสารมนุษยศาสตร์สาร = Development of online database for electronic journal : a case study of Journal of Human Sciences / นิตยา อินทรัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูลแบบออนไลน์
วารสารอิเล็กทรอนิกส์
วารสาร -- ฐานข้อมูล
398 การพัฒนาต้นแบบกระเบื้องดินขอเพื่อลดค่าก่อสร้าง = Developing a prototype of fired-clay roof tile din khor to reduce construction cost / ภูวเดช วงศ์โสม / 2551 /Full Text
Subject
หลังคา -- การออกแบบและการสร้าง
กระเบื้อง
การออกแบบสถาปัตยกรรม
399 การพัฒนาต้นแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสำหรับ โครงการฝึกงานภาคฤดูร้อนหลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Development of the management in formation system prototype for summer semester internship project bachelor degree of accounting program, Chiang Mai University / อิทธิพล สายวิเชียร / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สารสนเทศ
การบัญชี -- หลักสูตร
400 การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะจากการเขียนแบบควบคุมไปสู่การเขียนแบบอิสระสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 = Development of English writing skills using controlled to free writing exercies for Prathom Suksa 6 students / ศศิพิมพ์ ศรกิจ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95