ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
21 กระบวนการเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับชุมชนอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Process of buiding a strong community in Pai District, Mae Hong Son Province / สงคราม แก้วกันทะ / 2551 /Full Text
Subject
ชุมชน
ชุมชน -- ปาย (แม่ฮ่องสอน)
การพัฒนาชุมชน
22 กระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจด้านสุขภาพของผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียวชุมชนบ้านเวียงสวรรค์ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Health empowerment process of the elderly living alone at Viangsawan community, Mae Mo District, Lampang Province / กษิดตา พานทอง / 2551 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ -- แม่เมาะ (ลำปาง)
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
23 กลไกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของตุลาการ = Mechanism of human resource management of jurisdiction / จงศักดิ์ ผดุงทรัพย์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ตุลาการ
24 การกลั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน = The Annual budget appropritation of Maehongson Provincial Administrative Organization Council / กิตติธัช ตะโนรี / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน -- งบประมาณ
รายจ่ายของรัฐ -- แม่ฮ่องสอน
25 การกลายมาเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกโดยลำพังในสังคมไทย : กรณีศึกษาหญิงชนชั้นกลางคนหนึ่ง = Becoming a single mother in Thai society : a case study of a middle class woman / อารียา จีนมหันต์ / 2551 /Full Text
Subject
สิทธิสตรี
สตรี -- แง่สังคม
บุตร -- การดูแล
26 การกำจัดไนโตรเจนในน้ำเสียฟาร์มสุกรโดยกระบวนการชารอนร่วมกับอนาม็อก = Nitrogen removal from piggery farm wastewater by combined sharon anammox process / ตฤณ เลขวรรณวิจิตร / 2551 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
การกำจัดของเสีย
27 การกำจัดวัสดุเคลือบจากแผ่นซีดีพอลิคาร์บอเนตโดยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ = The Removal of coating materials from polycarbonate compact disc by Sodium Hydroxide Solution / สุมิตรา แก้วก๋อง / 2551 /Full Text
Subject
คอมแพกด์ดิสก์
โซเดียมไฮดรอกไซด์
สารเคมี -- การบำบัด
สารละลาย
อุตสาหกรรมเคมี
28 การกำหนดพื้นที่ปฐมภูมิให้เหมาะสมสำหรับเทคนิคการฉายรังสีร่วมพิกัด = Optimization of primary collimator settings in stereotactic radiotherapy / อนิรุทธ์ วัชรวิภา / 2551 /Full Text
Subject
การรักษาด้วยรังสี
รังสีวิทยา
Dissertations, academic -- Medical Physics
29 การกำหนดเพศจากกระดูกสะบักในคนไทย = Sex determination from scapula in THai people / พสิษฐ์ ชวินอำนวยกิจ / 2551 /Full Text
Subject
กระดูกสะบัก
กายวิภาคศาสตร์มนุษย์
เพศ
Dissertations, academic -- Anatomy
30 การขยายพันธุ์เอื้องน้ำต้นในสภาพปลอดเชื้อ = In vitro propagation of calanthe cardioglossa schltr. / ภัทร์พิชชา รุจิระพงศ์ชัย / 2551 /Full Text
Subject
เอื้องน้ำต้น -- การเพาะเลี้ยง
เอื้องน้ำต้น -- การขยายพันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
31 การเข้าถึงข่าวสารการเมืองของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ภายใต้กฎอัยการศึก = Access to political information of the Chiang Mai Municipality people under the martial law / วิชุตา ติ่งต้อย / มหาวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- เชียงใหม่
สื่อมวลชน -- แง่การเมือง
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
32 การเข้าถึงทรัพยากรและยุทธศาสตร์ในการดำรงชีพของชุมชนในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ : กรณีศึกษาตำบลชะอม อำเภอแ่งคอย จังหวัดสระบุรี = Resouce access and livelibood strategies of communities in Khao Yai National Park : a case study of Cha-om Sub-district, Kaeng Khoi Sistrict, Saraburi Province / ธานี คามเขต / 2551 /Full Text
Subject
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
การดำรงชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติ -- แก่งคอย (สระบุรี)
33 การเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ = Access to health services for the elderly in Chiang Mai Municipality / อรวรรณ พุ่มพวง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
34 การเข้าร่วมตลาดแรงงานของแรงงานสตรีในอุตสาหกรรมตัดเย็บในนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว = Woman's labor force paticipation in garment industry in Vientiane Capital, Lao People's Democratic Republic / พงศ์สวรรค์ ไทรโกศรี / 2551 /Full Text
Subject
แรงงานสตรี -- ลาว
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า -- ลาว
เสื้อผ้าและการตัดเย็บ
35 การแข่งขันระหว่างจีนกับอินเดียในเขตภาคพื้นดินทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หลังยุคสงครามเย็น = Sino-Indian competition in Mainland Southeast Asia after the cold war / ศิวพล ชมภูพันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
ภูมิภาคศึกษา
การแข่งขันทางการค้า
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ -- ภาวะเศรษฐกิจ
36 การควบคุมคุณภาพโดยวิธี ซิกซ์ซิกม่าของ บริษัท อินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด = Quality control using the six sigma method in Innovex (Thailand) Company Limited / วุฒิภูมิ เลิศปรีชากมล / 2551 /Full Text
Subject
การควบคุมคุณภาพ
ซิกซ์ซิกมา (มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ)
37 การควบคุมเชื้อโรคในเมล็ดพันธุ์ข้าวโดยการเคลือบด้วยสารอินทรีย์ = Control of seed borne pathogen in rice seed by coating with organic substances / กาญจนา ศรีประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
โรคพืช -- การควบคุมโดยชีววิทยา
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
38 การควบคุมโรคเน่าดำของถั่วเขียวผิวดำพันธุ์พิษณุโลก 2 โดยใช้เชื้อราปฏิปักษ์และสารกำจัดเชื้อรา = Controlling charcoal of black gram seed cv. Pitsanuloke 2 by antagonistic fungi and fungicide / อังคณา กันทาจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ถั่วเขียว -- โรคและศัตรูพืช
ถั่วเขียว -- พันธุ์พิษณุโลก 2
โรคพืช -- การควบคุม
เชื้อรา
39 การคัดกรองข้อมูลเสมือนเพื่อค้นหายาอย่างรวดเร็วด้วยวิธีการทางสถิติ = High throughput virtual screening drug discovery data by statistial methods / จุไรรัตน์ อิ่นคำ / 2551 /Full Text
Subject
สถิติ -- การประมวลผลข้อมูล
ยา -- การวิเคราะห์
40 การคัดกรองเชื้อราในแมลงบางชนิดที่สามารถผลิตสารเมแทบอไลต์จากป่าในภาคเหนือของประเทศไทย = Screening of some insect fungi capable of producing metabolic substances from forest in Northern Thailand / อภิรดี คำธิติอัศวกุล / 2551 /Full Text
Subject
แมลง
เชื้อรา
ป่าไม้และการป่าไม้ -- ไทย (ภาคเหนือ)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95