ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
361 การเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนและสิ่งแวดล้อม การดำเนินงานตามโครงการสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ กรณีบ้านแปกแซม ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Change of Community's Way of Life and Environment form the Royal Initiated Project on Demonstrating and Transferring Agricultural, Forestry and Environment: A Case of Ban Paek Sam, Piang Luang Subdistrict, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / ปนัดดา มานิตย์ / 2551 /Full Text
Subject
การดำเนินชีวิต
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ชุมชน
362 การเปิดรับข่าวสารและปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกอ่านหนังสือพิมพ์ของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Media exposure and factors affecting newspaper reading of people in Chiang Mai Province / เรวัตร เมืองมา / 2551 /Full Text
Subject
ข่าวหนังสือพิมพ์
หนังสือพิมพ์
การสื่อข่าวและการเขียนข่าว
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
363 การเปิดรับข่าวาร ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่= Exposure, uses and gratifications of tourists in Chiang Mai Province toward information about Thailand on the internet / เนตรนภา กองงาม / 2551 /Full Text
Subject
การสื่อสารด้วยระบบดิจิตอล
เครือข่ายคอมพิวเตอร์
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- เชียงใหม่
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
364 การแปรรูปลำไยในน้ำเชื่อมด้วยกระบวนการความดันสูงยิ่งและการพาสเจอไรซ์ = Processing of Longan in syrup by ultra-high pressure and pasteurization / รัตนา ไชยมูล / 2551 /Full Text
Subject
ลำไย
ลำไย -- การเก็บและรักษา
365 การแปรแสงของระบบดาวคู่อาร์แซด แคสสิโอเปียในช่วงอุปราคาปฐมภูมิ = Variability of a primary eclipsing binary system RZ Cassiopeiae / อานัส เกษา / 2551 /Full Text
Subject
ทัศนศาสตร์
ฟิสิกส์
แสง
366 การผลิตแผ่นฉนวนความร้อนจากเยื่อสาดขาว = Production of thermal insulation boards from cluck fibers / สุนทร เครื่องคำ / 2551 /Full Text
Subject
ฉนวนความร้อน -- การผิต
367 การฝังเครือข่ายแบบตาข่ายลงในเครือข่ายซ้อนเหลื่อมแบบสมบูรณ์ด้วยการซ่อมเวลาแฝง = Embedding of a mesh in a completely overlapping network with latency hiding / วาริชา เยาว์ธานี / 2551 /Full Text
Subject
การประมวลผลแบบขนาน
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์
368 การฝึกมองร่วมกันสำหรับเด็กออทิสติกโดยการวิเคราะห์พฤติกรรมประยุกต์ = Joint attention practice for a child with autism trough applied behavior analysis / ประจง วงศ์สวย / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาพิเศษ
เด็กออทิสติก -- การศึกษา
เด็กออทิสติก -- พฤติกรรม
369 การพัฒนากระบวนการผลิตข้าวเหนียวพาร์บอยล์เสริมเหล็ก แคลเซียม ไอโอดีน ไลซีน และทรีโอนีน = Process development of Parboiled Glutinous Rice Fortified with iron, calcium, iodine, lysine and threonine / ธนพล กิจพจน์ / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์ข้าว
ข้าวเหนียว
ธาตุเหล็ก
แคลเซียม
ไอโอดีน
ไลซีน
ไทรโอนีน
370 การพัฒนาการบริหารเครือข่ายเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการเลี้ยงแพะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Development of commercial management of goat entrepreneur network in three Southern Border Provinces / วีระยุทธ เชื้อไทย / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- การรวมกลุ่ม
เครือข่ายสารสนเทศ
ผู้ประกอบการ
ฟาร์มแพะ -- ไทย (ภาคใต้)
แพะ -- การเลี้ยง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
371 การพัฒนาการบริหารงานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1 = Administration development of small schools affiliated network in Lampang Educational Service Area 1 / ปฐมพงษ์ รินศรี / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษา -- ลำปาง -- การบริหาร
โรงเรียน -- ลำปาง -- การบริหาร
เขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต 1
372 การพัฒนาการรับรู้ผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ : กรณีศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดเชียงใหม่ = Development of health impact perception from air pollution : a case study of Prathom Suksa 6 students / กรพรรณ สาณะเสน / 2551 /Full Text
Subject
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
373 การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องจำนวนเชิงซ้อน โดยการนำเสนอมโนมติผ่านกราฟของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ = Developing learning on complex number by concept presentation through graphical approach of Mathayom Suksa 5 Students at Nawamindhrachudhit Payap School / ไอริน ชุ่มเมืองเย็น / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
จำนวนเชิงซ้อน
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
374 การพัฒนาการอ่านพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 = Improbing thai alphabets reading of a student with physical or health disability at special Education Center Region 8 ชฎาภรร์ สุขไทย / ชฎาภรณ์ สุขไทย / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8
การศึกษาพิเศษ
ภาษาไทย -- ตัวอักษร -- การศึกษาและการสอน
375 การพัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วิธี ซี ไอ อาร์ ซี = Developing english reading comprehension of prathom suksa 6 students through CIRC method / นัยนา จันตาวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การพัฒนาการศึกษา
376 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การวัด โดยเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตจริง ของชาวเขาเผ่าปกาเกอะญอ ที่บ้านห้วยต้ม จังหวัดลำพูน = Development instructional activities on measurement through connecting mathematics with real life of The Pga K'nyan in Ban Huai Tom, Lamphun Province / รุ่งอรุณ เรืองเดช / 2551 /Full Text
Subject
การวัด
กะเหรี่ยง -- ลี้ (ลำพูน)
คณิตศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอน
377 การพัฒนาขั้นตอนวิธีแปลงฐานข้อมูลแบบศึกษาสำนึกเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของการจำแนกแบบความสัมพันธ์ = Development of heuristic transformation algorithm for privacy preserving of associative classification / ณัฐพล หาญสมุทร / 2551 /Full Text
Subject
ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
378 การพัฒนาความเข้าใจในการอ่านของเด็กเรียนช้าโดยใช้วิธีการสอนแบบเอกัตภาพ = Development of reading comprehension using individualized instruction for slow learners / สุกัญญา ขลิบเงิน / 2551 /Full Text
Subject
การอ่าน
กิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทย -- การอ่าน
การศึกษาขั้นประถมศึกษา
379 การพัฒนาความฉลาดทางจริยธรรมของนักเรียนสามเณรชาวเขาช่วงชั้นที่ 3 โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้แบบโยนิโสมนสิการ = Development of moral quotient of grade level 3 hill area novice student learning using yonisomanasikam plan / พระบุริมศีล คำวงศ์ศา / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาจริยธรรม
จริยธรรม
จิตวิทยาเด็ก
สามเณร
สงฆ์ -- การศึกษา
380 การพัฒนาคอนกรีตต้นทุนต่ำและพลังงานต่ำจากวัสดุผลพลอยได้และวัสดุเหลือใช้ = Development of low-cost and low-energy concrete from by-products and waste materials / ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาพลังงาน
คอนกรีต
วัสดุศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95