ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
341 การเปรียบเทียบผลตอบแทนในการทำงานของอาจารย์ระดับอุดมศึกษาระหว่างภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of returns between instructors of public and private higher education institutions in Chiang Mai province / พรชยา อัมพาผล / 2551 /Full Text
Subject
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เงินเดือน
สถาบันอุดมศึกษา -- เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน -- เชียงใหม่
342 การเปรียบเทียบพฤติกรรมของปริซึมคอนกรีตบล็อกที่ก่อแบบแนวเดียวและเรียงสลับภายใต้แรงตามแนวแกน = Comparison of the behaviors of stack bond and running bond concrete masonry prisms subjected to axial load / มนต์ชัย ปัญญาทอง / 2551 /Full Text
Subject
ปริซึม
อิฐ
ปูน
343 การเปรียบเทียบระบบการควบคุมภายในด้านการเงินและการบัญชีของโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ กับมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน = Comparison of financial and accounting internal control system of Chiang Dao Hospital and internal control standard of the State Audit Commission / วรรณฤดี เที่ยงวัน / 2551 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงดาว -- เชียงใหม่
การควบคุมภายใน
โรงพยาบาล -- การบัญชี
โรงพยาบาล -- การเงิน
344 การเปรียบเทียบลักษณะแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและพฤติกรรมผู้นำ ระหว่างทีมที่มีระดับประสิทธิผลของทีมแตกต่างกัน : กรณีศึกษา บริษัท ฮีโน่มอเตอร์แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด = A Comparison of work motivation characteristics and leader behaviors among teams with different levels of team effectiveness: a case study at Hino Motors Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. / ปอแก้ว จันทคุณ / 2551 /Full Text
Subject
การจูงใจในการทำงาน
การทำงาน
การทำงานเป็นทีม
พฤติกรรมมนุษย์
ประมุขศิลป์
345 การเปรียบเทียบวิธีการประมาณช่วงความเชื่อมั่นสำหรับอัตราส่วนออดส์ในการถดถอยโลจิสติกพหุคูณ = A comparison of confidence interval estimation on odds ratio in multiple logistic regression / วราภรณ์ กรงทอง / 2551 /Full Text
Subject
การประมาณค่าในช่วง
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก
346 การเปรียบเทียบสถานะทางเศรษฐกิจระหว่างข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่และลำปาง = Comparison of economic status of the cooperative promotion department officials in Chiang Mai and Lampang Provinces / อุดม เต็มกู้ / 2551 /Full Text
Subject
กรมส่งเสริมสหกรณ์ -- ข้าราชการ -- แง่เศรษฐกิจ
347 การเปรียบเทียบสมรรถนะในการสร้างกรดของน้ำเสียฟาร์มสุกรด้วยถังปฏิกรณ์กวนสมบูรณ์กับถังปฏิกรณ์ไหลตามกัน = Comparison of performance in piggery farm wastewater acidification by complete-mix and plug-flow reactoes / วิณัฐชยา สงวนไกรพงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
น้ำ -- การบำบัด -- การกรอง
เครื่องกรองและการกรอง
348 การเปรียบเทียบสมรรถนะระหว่างน้ำมันดีเซลผสมน้ำมันปาล์มและน้ำมันดีเซลผสมสารเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลกำเนิดไฟฟ้า = Performance comparation between diesel blending refined plam oil and diesel blending fuel oil additive for diesel generator / เกรียงศักดิ์ ดวงใจ / 2551 /Full Text
Subject
น้ำมันดีเซล -- การทดสอบ
เครื่องยนต์ดีเซล
349 การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรของชาวปกาเกอะญอ : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Change of herbal plants utilization of the Pgn K'nyau : A Case study of Ban Huay Som Poy, Mae Tia Watershed, Chom Thong District, Chiang Mai Province / อรรคเดช มหาวงศนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดินในชนบท -- จอมทอง (เชียงใหม่)
พืชสมุนไพร -- การปลูก
ปกาเกอะญอ
บ้านห้วยส้มป่อย(เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ(เชียงใหม่)
350 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมของจูวีไนล์ฮอร์โมนเอสเทอเรสและการแสดงออกของยีน OfJhe ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่, Omphisa fuscidentalis = Changes of juvenile hormone esterase activity and ofthe gene expression during development of the bamboo borer, omphisa fuscidentalis / อรทัย คำสร้อย / 2551 /Full Text
Subject
ฮอร์โมน
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
การแสดงออกของยีน
351 การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกันจีดับเบิลยู ทอรี = Orbital period change of a contact binary system GW Tauri / วนิดา ปิงสุแสน / 2551 /Full Text
Subject
ดาราฟิสิกส์
ดาว
วงโคจร
352 การเปลี่ยนแปลงคาบการโคจรของระบบดาวคู่ประเภทอัลกอล ไอยูเพอร์ซีไอ = Orbital period change of an Algol-Type Binary System IU Persei / จันทรา ใจธรรม / 2551 /Full Text
Subject
ดาราฟิสิกส์
ดาว -- วิวัฒนาการ
ฟิสิกส์
353 การเปลี่ยนแปลงคาบของระบบดาวคู่แบบใกล้ชิด บีแซด อีริดานี = Period variation of a close binary system BZ Eridani / อัจฉรา ธีรวิทยานุกุล / 2551 /Full Text
Subject
ดาราฟิสิกส์
ดาว
ดาราศาสตร์
354 การเปลี่ยนแปลงคาบแบบโคจรของระบบดาวคู่แบบแตะกัน เอฟแซด โอไรโอนิส = Orbital period change of a contact binary system FZ orionis / พิสัย แก้วอรสาณ / 2551 /Full Text
Subject
ดาว
ดาราฟิสิกส์
355 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดินและน้ำภายใต้การใช้ที่ดินแบบต่างๆที่บ้านใหม่หนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ = Changes of soil and water quality under various land use types at Banmai Nongbua, Chaiprakarn District, Chiang Mai Province / นิยม สุรักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
ฟิสิกส์ของดิน
เคมีของดิน
คุณภาพน้ำ
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
บ้านใหม่หนองบัว (เชียงใหม่)
356 การเปลี่ยนแปลงฐานะและบทบาทของภาษาล้านนา = Status and role changes of the Lanna Language / อภิวันท์ พันธ์สุข / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาล้านนา
357 การเปลี่ยนแปลงทางเกษตรกรรมและวิถีชีวิตของเกษตรกรในชุมชน = Agricultural and life styles changes of farmers in communities / พระเชี่ยวชาญ คำบาง / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การดำเนินชีวิต
เกษตรกร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่). ตำบลแม่โป่ง
สังคมวิทยาชนบท
358 การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐที่มีต่อคนจีนในสมัยรัชกาลที่ 4 = Changing state policy toward the Chinese during the reign of King Rama IV / ศุภารมย์ ประสาทแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
รัฐ
รัฐศาสตร์
ไทย -- การเมืองและการปกครอง
359 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคที่ส่งผลต่อปัญหาขยะในชุมชน = Changes in consumption behavior affecting garbage problems in the community / พรพิมล จันทนุปาน / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ขยะ
360 การเปลี่ยนแปลงภูมิปัญญาท้องถิ่นในกระบวนการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย = Changes of local wisdom on process of producing Wiang Kalong pottery at Wiang Papao district, Chiang Rai province / สราธิป ชัยชนะ / 2551 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เครื่องปั้นดินเผา -- เวียงป่าเป้า (เชียงราย)
เวียงกาหลง (เชียงราย)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95