ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
321 การปรับปรุงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัดแพร่ = Improving Mathematics instruction on fundamental concepts of real numbers for Mathayom Suksa 2 of Rongkwanganusorn School, Phrae Province / วชิราภา เพ็ชรหาญ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์
โรงเรียน -- แพร่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
จำนวนเลข
322 การปรับปรุงวงจรกรองผ่านแถบความถี่กว้างโดยใช้เรโซเนเตอร์วงปิด = Improvement of broadband pass filter using closed loop type ring resonators / เอกทัศน์ พฤกษวรรณ / 2551 /Full Text
Subject
การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
วงจรกรองความถี่
323 การปรับปรุงสมรรถนะการระบายอากาศของหลังคารับรังสีอาทิตย์โดยใช้ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ = Ventilation performance improvement of roof solar collectors using solar cell system / เหมราช วงศ์คำตัน / 2551 /Full Text
Subject
หลังคา -- การระบายอากาศ
การควบคุมอุณหภูมิ
การปรับอากาศด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
324 การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมโดยใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ = The improvement of industrial management curriculum for desiring graduate students toward industrial requirements usingquality function deployment technique / เฌนิตา จินาเดช / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการอุตสาหกรรม
การกระจายการทำงานเชิงคุณภาพ
การศึกษา -- หลักสูตร
ความต้องการการฝึกอบรม
หลักสูตร
325 การปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชายชนเผ่ากึมหมุคริสต์ : กรณีศึกษาบ้านท่งนามิ เมืองปากกะดิง แขงบอลิคำไช ส.ป.ป.ลาว = The transformation of religions beliefs and female in the Christian Kmhmu' : a case study of Thongnamy Village, Pakkading District, Bolikhamxay Province, Lao PDR. / จำปาทอง โพธิ์จันธิราช / 2551 /Full Text
Subject
ชนเผ่า -- ลาว
ศาสนา
326 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขภาพของนักกีฬาเยาวชนประเภทปะทะ จังหวัดเชียงใหม่ = Health behavior modification of Chiang Mai youth athletes in contact sports, Chiang Mai Province / เสรี ใจก้อนแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
การปรับพฤติกรรม
พฤติกรรมสุขภาพ
นักกีฬา -- เชียงใหม่
เยาวชน -- เชียงใหม่
327 การปรับเปลี่ยนวิธีการประมาณค่าสัดส่วนของลักษณะเฉพาะเชิงปกปิด = Modification of method on estimating proportion of sensitive characteristics / สุวรรณภา ปิ่นมณี / 2551 /Full Text
Subject
การสุ่มตัวอย่าง (สถิติ)
สถิติ
328 การปรับพฤติกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมที่บูรณาการเนื้อหากับชีวิตจริง = Improving mathematics learning behaviors of Chiang Mai Vocational College Students through content intergration with real-life situation activities / วศิน คำดี / 2551 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน
กิจกรรมการเรียนการสอน (อาชีวศึกษา)
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ -- นักศึกษา
329 การปรับพฤติกรรมการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการกลุ่ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา = Modification of mathematics learning behaviors through group process for Mathayom Suksa 1 Students at Maetunwittaya School / จริญญารักษ์ ชัยมงคล / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
คณิตศาสตร์ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
การศึกษาด้วยตนเอง
นักเรียน -- พฤติกรรม
330 การปลูกข้าวแบบสลับระหว่างพันธุ์ต้านทานและพันธุ์อ่อนแอเพื่อควบคุมการเข้าทำลายของแมลงบั่วในข้าว = Mixed row planting of resistant and susceptible rice varieties for controlling gall midge infestation in rice / วชิระ พอจิต / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การควบคุมวัชพืช
331 การเป็นลูกชายชาวนา: การต่อรองกับความไม่มั่นคงทางอาชีพของคนหนุ่มในภาคเหนือของประเทศไทย = Being farmers' sons: young men's negotiation over job insecurity in Northern Thailand ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์ / ธีร์วนี วงศ์ทองสรรค์ / 2551 /Full Text
Subject
ชาวนา
ชาวนา -- การดำเนินชีวิต
การดำเนินชีวิต -- ไทย (ภาคเหนือ)
332 การเปรียบเทียบการปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศและภาวะผู้นำระหว่างนักธุรกิจ อิสระที่ประสบความสำเร็จในอาชีพระดับสูงและต่ำ กรณีศึกษาบริษัทอมตะอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) = A Comparison of resilient personality and leadership between high and low levels of career success among the independent business owners: a case study at Amata international network public company limited / วรินทร สมบุญมา / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท อมตะอินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
ภาวะผู้นำ
นักธุรกิจ
333 การเปรียบเทียบการพัฒนาอาชีพพยาบาลระหว่างโรงพยาบาลในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A Comparison of nursing career development at hospitals in Mueang District, Chiang Mai Province / พัชรินทร์ ธุระเสร็จ / 2551 /Full Text
Subject
การพัฒนาอาชีพ
พยาบาล -- เชียงใหม่
334 การเปรียบเทียบความพึงพอใจของลูกค้าต่อส่วนประสมการตลาดของร้านค้าเดอะ ดอลส์ เฮาส์ สาขา 1 และ 2 = Comparison of customer's satisfaction towards the marketing mix of The Dolls House branch 1 and branch 2 / อังคณา กองมงคล / 2551 /Full Text
Subject
เดอะ ดอลส์ เฮาส์
ความพอใจของผู้บริโภค
เสื้อผ้า -- การตลาด
335 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างความร่วมมือในการใช้ยาต้านไวรัสจากวิธีวัดที่แตกต่างกัน กับผลลัพธ์ทางคลินิกในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ = A Comparison of association between antiretroviral adherence from different measures and clinical outcomes in HIV patient at Thatum Hospital, Surin Province / ภารดี ปลอดภัย / 2551 /Full Text
Subject
Antiretroviral agents -- Therapeutic use
HIV infections
HIV-positive persons -- Surin
336 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างมูลค้าการค้าและอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศไทยกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศพัฒนาแล้ว = A Comparison of the relationship of trade value and exchange rate of Thailand with developing and developed countries / อุมาพร พรหมเสน / 2551 /Full Text
Subject
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า -- ไทย
ประเทศที่กำลังพัฒนา
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ
337 การเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงคำโดยใช้และไม่ใช้เพลงและภาพสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา = Comparison of word pronunciation ability learning with and without songs and pictures in Students with mental retardation / กัญญารัตน์ ตุงตามชาติ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
การศึกษาพิเศษ -- เชียงใหม่
การอ่าน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ความบกพร่องทางสติปัญญา
338 การเปรียบเทียบเชิงรังสีคณิตระหว่างเทคนิคฉายรังสีแปรความเข้มและเทคนิคฉายรังสีแบบดั้งเดิม ในผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกระยะที่สองและสาม = Dosimetry comparison of intensity modulated radiation therapy and conventional radiation therapy for stage II & III cervical cancer patients / พิเชษฐ์ อุเบอร์ / 2551 /Full Text
Subject
รังสีวิทยา
ปากมดลูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
Dissertations, academic -- Medical Physics
339 การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์และรถสี่ล้อแดงของผู้โดยสารในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = A comparison of factors affecting the passengers' choice of using metered-taxi and red shuttle bus in Mueang district,Chiang Mai province / ศิริวรรณ อุประกุล / 2551 /Full Text
Subject
รถแท็กซี่มิเตอร์ -- เชียงใหม่
รถประจำทาง -- ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
รถประจำทาง -- เชียงใหม่
340 การเปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนโดยการวิเคราะห์ทางเทคนิคในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ = Comparison of securities'return by Technical analysis in the market for alternative investment / วรณัน บุญปลอด / 2551 /Full Text
Subject
ผลตอบแทน
การลงทุน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ
หลักทรัพย์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95