ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
301 การปรับตัวของพันธุ์ข้าวไทยต่อสภาพดินน้ำขัง = Adaptation of Thai rice varieties to anaerobic soil / เจนจิรา หม่องอ้น / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปรับปรุงพันธุ์
ข้าว -- ดิน
302 การปรับปรุงกระบวนการผลิตแผงวงจรแบบอ่อนเพื่อลดปัญหาการโค้งงอ = Improvement of flex circuit board production process to alleviate the problems of warpage / ศนิธัช ทับทิมทอง / 2551 /Full Text
Subject
แผงวงจรไฟฟ้า -- การผลิต
อุตสาหกรรมแผงวงจรไฟฟ้า
303 การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารในโรงงานลูกชิ้นโดยใช้เทคโนโลยีสะอาดและหลักการจีเอ็มพี = Improvement food production process development in meat ball factory using cleaner-technology technique and GMP practice / เทพนิมิต สิทธิศักดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
เทคโนโลยีสะอาด
การควบคุมการผลิต
อุตสาหกรรมอาหาร
ลูกชิ้น -- การผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
304 การปรับปรุงกระบวนการสะปอนิฟิเคชันและสมบัติของของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตแคโรทีนอยด์จากน้ำมันปาล์มดิบ = Improvement of saponification process and properties of waste in production of carotenoids from crude palm oil / ทิวา วงค์สถาน / 2551 /Full Text
Subject
แคโรทีน
น้ำมันปาล์ม
สีผสมอาหาร
ของเสียทางการเกษตร -- การใช้ประโยชน์
305 การปรับปรุงความคงทนต่อแสงของสีย้อมจากครั่งบนเส้นใยไหมและด้ายฝ้าย = Improvement of the light fastness of lac dye on silk fibersand cotton yarn / อำพร พึ่งกุล / 2551 /Full Text
Subject
สีย้อมและการย้อมสี
ครั่ง
ไหม
ฝ้าย
306 การปรับปรุงคุณภาพของกิมจิโดยการใช้เชื้อบริสุทธิ์เริ่มต้นและความดันสูงยิ่ง = Improvement of Kimchi quality using pure starter cultures and ultra-high pressure / สุวรรณี ชัยชนะ / 2551 /Full Text
Subject
ผักกาดขาวปลี
อาหาร -- คุณภาพ
กิมจิ
307 การปรับปรุงเทคนิคแถบความไวสำหรับการวิเคราะห์ช่วงผ่อนผัน กรณีแย่สุดของวงจรเชิงเส้น = Improvement of sensitivity band technique for worst case tolerance analysis of linear circuits / มานัส สุนันท์ / 2551 /Full Text
Subject
วงจรไฟฟ้า
วงจรรวม
308 การปรับปรุงแบบจำลองการเจริญเติบโตของข้าวภายใต้ระบบ FARMSIM = Improvement of rice simulation model under FARMSIM system / สมชาย โสแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- การปลูก
309 การปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการตรวจสอบทางไฟฟ้าของเมมเบรนสวิทซ์ = Efficiency improvement of membrane switch electrical inspection process / ศุภลักษณ์ ตักเตือน / 2551 /Full Text
Subject
การวัดไฟฟ้า
การวัดทางอิเล็กทรอนิกส์
310 การปรับปรุงประสิทธิภาพการชะล้างสิ่งสกปรกขนาดเล็กในกระบวนการผลิตแผ่นดิสก์โดยใช้วิธีการของทากูชิ = Improvement of small contamination cleaning efficiency in disk drive manufacturing by Taguchi method / สกล จินดาศิริโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การควบคุมกระบวนการผลิต
ดิสเกตต์ -- การผลิต
311 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตของโรงโม่หินปูน ด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ = Production efficiency improvement of limestone crushing plant using industrial engineering techniques / ไพศาล ลี้ตระกูล / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภาพ
วิศวกรรมอุตสาหการ
โรงโม่หิน
312 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้เทคนิคการศึกษางานและเทคนิคสมดุลการผลิตในกระบวนการการผลิตกระเป๋าเล็กของบริษัทธนูลักษณ์จำกัด (มหาชน) = Productivity improvement in a small wallet production using work study and line balancing techniques of Thanulux Public Co., Ltd. / วรพจน์ ศรีเกิน / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภาพ
ประสิทธิภาพ
การผลิต
313 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานเย็บผ้าโดยเทคนิคการศึกษาความเคลื่อนไหวและเวลา = Production efficiency improvement in garment factory by using motion and time study technique / นิยม ไชยคำวัง / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภาพ
ประสิทธิภาพ
314 การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตภาพการผลิตในโรงงานของเล่นไม้ โดยใช้เทคนิคการศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา = Improvement of production efficiency in wooden toys factory using motion and time study technique / นวนพ สุวรรณภูมิ / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
โรงงาน -- การจัดการ
ของเล่น -- การผลิต
315 การปรับปรุงประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีพื้นฐานการประมวลภาพดิจิตอลด้วยหน่วยประมวลผลกราฟิกส์ = Efficiency improvement of basic digital image processing algorithms using graphics processing unit / นวดนย์ คุณเลิศกิจ / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ -- การประมวลผลข้อมูล
คอมพิวเตอร์กราฟิก
ภาพถ่าย
316 การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ = Efficiency improvement of transceiver's inspection process / สุปรียา เชื้อสะอาด / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานผลิต
การจัดการอุตสาหกรรม
317 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลืองของมะเขือเทศ = Varietal improvement of tomato for tomato Yellow leaf curl virus resistance / กัลยาณี ชัยชนะ / 2551 /Full Text
Subject
มะเขือเทศ -- การปรับปรุงพันธุ์
มะเขือเทศ -- การปลูก
มะเขือเทศ -- โรคและศัตรูพืช
318 การปรับปรุงพันธุ์และเปรียบเทียบพันธุ์ผักกาดเขียวปลีลูกผสมชั่วที่ 1 = Varietal improvement and comparison of F1 Hybrid Leaf Mustard (Brassica juncea L.) / สยาม สินธุบุญ / 2551 /Full Text
Subject
ผักกาดเขียวปลี -- การปรับปรุงพันธุ์
ผักกาดเขียวปลี -- การปลูก
319 การปรับปรุงระบบความปลอดภัยของไดนามิกโฮสต์คอนฟิกกิวเรชันโปรโคคอลสำหรับสภาพแวดล้อมเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบสาธารณะ = Security improvement in dynamic host configuration protocol for public area network environment / อธิคม ศิริ / 2551 /Full Text
Subject
โปรโตคอลเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายสาธารณะ
320 การปรับปรุงระบบเอกสารในหน่วยงานสนับสนุนด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เมกิกามิ = Document system improvement in supporting department using Makigami analysis technique / จุฑามาศ เขียวสิรยากร / 2551 /Full Text
Subject
การจัดเก็บเอกสาร
เอกสาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95