ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
281 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) = Securities valuation using fundamental analysis of the electricity generating public company limited / สุทธินันท์ นิราพาธ / 2551 /Full Text
Subject
บริษัท ผลิตไฟฟ้า
หลักทรัพย์
การประเมินราคา
282 การประเมินระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน จำกัด = Evaluation of internal control system of Nan Police Savings Cooperative Ltd. / สุธาทิพย์ พาโพธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน่าน
การควบคุมภายใน
283 การประเมินราคาใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = Warrant valuation on the stock exchange of Thailand / อานนท์ ธุรวติกุล / 2551 /Full Text
Subject
การประเมินราคา
ตลาดหลักทรัพย์
284 การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตไบโอดีเซลจากปาล์มน้ำมัน = Life cycle assessment of Palm Oil Biodiesel production / ปราณี หนูทองแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
เชื้อเพลิงไบโอดีเซล
เชื้อเพลิงทดแทน
285 การประเมินวัฏจักรชีวิตและต้นทุนของการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแก๊สซิฟิเคชั่นของไม้โตเร็ว = Life cycle assessment and costing of electricity generation from fast-growing wood gasification / ชนาภา วรรณศรี / 2551 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า -- การผลิต
ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
แก๊สซิฟิเคชั่น
พลังงานทดแทน
286 การประเมินวิธีการออกแบบพื้นไร้คานอัดแรงที่ใช้ทั่วไปโดยการวิเคราะห์แผ่นพื้นภายใต้แรงหักเหของเคเบิ้ลโดยวิธีไฟไนท์อิลิเมนต์ = Evaluation of conventional design practices of prestressed flat slabs by analysing the slabs under deflected cable forces using the finite element method / ณัฐพล กันตีวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
วิศวกรรมโครงสร้าง
แผ่นพื้น -- การวิเคราะห์
ไฟไนต์เอลิเมนต์
287 การประเมินสมรรถนะของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลโดยใช้น้ำมันหม้อแปลงที่ใช้แล้ว = Performance evaluation of a diesel generator set using trasformer reused oil / นิรันดร์ สุวรรณสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้า
ไฟฟ้า -- การทดลอง
288 การประเมินสมรรถนะของบัณฑิตคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ = Competency evaluation on graduates of the Faculty of Engineering and Agro-Industry, Maejo University / นุชนารถ วดีศิริศักดิ์ / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร -- บัณฑิต
บัณฑิต -- เชียงใหม่
289 การประเมินสมรรถนะเตาเผาขยะเพื่อการจัดการขยะระดับชุมชน = Performance evaluation of incinerator for community-based solid waste management / ธนา นาถไตรภพ / 2551 /Full Text
Subject
เตาเผาขยะ -- การทดสอบ
การกำจัดขยะ
290 การประเมินหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต กลุ่มวิชาชีพแกน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Evaluation of the Bachelor of education program in professional core courses at the faculty of Education, Chiang Mai University / ทรายทอง วรรณพิศิษฐ / 2551 /Full Text
Subject
การประเมินหลักสูตร
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
291 การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองเขียว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of school-based curriculum of science strand in prathom suksa 6 at Ban Nongkeuw School, Chiang Dao District, Chiang Mai province / พรรณทิพา อินธิมา / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านหนองเขียว
การประเมินหลักสูตร
การประเมินผลทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
การศึกษาขั้นประถม -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
292 การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ความคลุมเครือในการคัดเลือกผู้ส่งมอบของอุตสาหกรรมยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ = Application of fuzzy analytic hierarchy process for supplier selection of automobile and electronic industries / สุรกฤษฏ์ นาทธราดล / 2551 /Full Text
Subject
การบริหารงานโลจิสติกส์
การจัดการอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
293 การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความพึงพอใจในงานตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวช = Marketing strategy application of head nurses and job satisfaction as perceived by professional nurses in Psychiatric Hospitals สลักจิต สุมันคกุล / สลักจิต สุมันตกุล / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
294 การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพร่วมกับการประเมินศักยภาพในการผลิตอาหารเหลวสำเร็จรูปสำหรับผู้สูงอายุ = Application of quality function deployment and potential evaluation techniques for production of ready-to-eat liquid food for the elderly / อดิศร พ้นภัย / 2551 /Full Text
Subject
อาหารเหลว
อุตสาหกรรมอาหาร
295 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อศึกษาผลกระทบของระบบการปลูกพืชแบบไร่หมุนเวียนต่อปริมาณมวลชีวภาพของป่าไม้ และคุณสมบัติของดิน = Application of Geo-informatics technology to study impacts of crop rotation system on quantitative forest biomass and soil properties / เนตรนภา ไชยเป็ง / 2551 /Full Text
Subject
การปลูกพืชหมุนเวียน
นิเวศวิทยาป่าไม้
ดิน
296 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการงานระหว่างทำ สายการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียม = Application of information technology for work in process management of aluminum part production line / สมชาย ปะระไทย / 2551 /Full Text
Subject
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
การบริหารงานผลิต
อุตสาหกรรมอะลูมินัม
297 การประยุกต์ใช้วิธีการซิงค์กาเลอร์คินสำหรับการแก้สมการอนุพันธ์บนโดเมนรูปพัด = Application of sinc-galerkin method to solve differential equations on fan-sahaped domains / ปราการ ศรีงาม / 2551 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์อัลกอริทึม
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
โดเมนเนม
298 การประยุกต์ใช้อริยสัจสี่ในการจัดการความเครียด = Application of the four noble truths to stress management / พระอนุพงษ์ พรมสอาด / 2551 /Full Text
Subject
อริยสัจ 4
การบริหารความเครียด
299 การประสานพิกัดแผนที่บนแผนที่จุดภาพเชิงตัวเลข = Map-matching on digital raster map / ชวิศ ศรีมณี / 2551 /Full Text
Subject
การคำนวณเชิงตัวเลข
ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
แผนที่
ตำแหน่งภูมิศาสตร์
300 การปรับความสัมพันธ์ระหว่างเพศของผู้หญิงม้งค้าผ้าใยกัญชง : จากหมู่บ้าน สู่ตลาดค้าผ้า = Changing gender relation of Hmong women hemp traders : from village to market / กรองทอง สุดประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
สิทธิสตรี
บทบาทตามเพศ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ม้ง -- ความเป็นอยู่และประเพณี


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95