ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
241 การประเมินค่าประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนของสโมสรฟุตบอลในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษ = An Estimation of Cost Efficiency of Premier League Football Clubs in England / ชนาธิป ปราบโรค / 2551 /Full Text
Subject
สโมสรฟุตบอล -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ต้นทุนและประสิทธิผล -- การประเมินคุณค่า
สโมสรฟุตบอล -- อังกฤษ
242 การประเมินคุณภาพการให้บริการของสำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน = Assessment of quality service of Lamphun Provincial Lands Office, Lamphun Province / สิริชล สมพันธ์ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานที่ดินจังหวัดลำพูน
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- ลำพูน
243 การประเมินคุณภาพงานบริการการศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาร่วมของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An Evaluation of multidisciplinary program service quality of the education services section, The Graduate School, Chiang Mai University / วาสนา ธรรมพิทักษ์ / 2551 /Full Text
Subject
การบริการการศึกษา -- การประเมินผล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. บัณฑิตวิทยาลัย -- หลักสูตร
244 การประเมินคุณภาพชีวิตและความเครียดของหญิงวัยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโปรแกรมการออกกำลังกายในน้ำ = The Assessment of quality of life and stress condition in elderly woman participating in water exercise program / รสนันท์ แก้วเสน / 2551 /Full Text
Subject
ผุ้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย
ผุ้สูงอายุ -- สุขภาพจิต
ความเครียด (จิตวิทยา)
การออกกำลังกายในน้ำ
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
Hydrotherapy
Aged
Woman
Stress, Psychological
245 การประเมินโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโรงเรียนบ้านสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of project on constructionism learning process development at Ban San Kamphaeng Shool, Chiang Mai Province / ธณัฐพร จันทร์แสง / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
การเรียนรู้
โรงเรียน -- เชียงใหม่
การศึกษา -- การบริหาร
246 การประเมินโครงการฟื้นฟูโรงกำจัดขยะของสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ = Assessment of renovation project of intanon royal project solidwaste treatment plant / ชนกพร รินทร์ฟอง / 2551 /Full Text
Subject
สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์
การกำจัดขยะ
247 การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทยของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน = Evaluation of the program promoting development of gifted child in Thai Language at Chakkhamkhanathon School, Lamphun Province / จุฬารัตน์ ชัยมณีวรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาไทย
โรงเรียน -- ลำพูน
248 การประเมินประสิทธิผลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness evaluation of child development center of Sobtia Sub-district Adminstrative Organization, Chom Thong District, Chiang Mai Province / ศราวุธ สังกะเพศ / 2551 /Full Text
Subject
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- จอมทอง (เชียงใหม่)
การประเมิน
ประสิทธิผลองค์การ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตำบล
249 การประเมินประสิทธิภาพ การผลิตด้วยการใช้ระบบดึงแบบอิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอินโนเวกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดลำพูน = Evaluation of production efficiency by using electronic pull system at Innovex (Thailand) company limited, Lamphun province / มาลินี ทิพยวารีวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
อิเล็กทรอนิกส์ -- ลำพูน
อุตสาหกรรมการผลิต -- ลำพูน
250 การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจของการยอมรับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานของเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในจังหวัดลำพูน = Economic impact assessment of integrated pest management adoption of Longan farmers in Lumphun province / ศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ลำพูน
เกษตรกร -- ลำพูน
ลำไย -- การปลูก
251 การประเมินผลการควบคุมภายในทางการบัญชีของเหมืองแม่เมาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย = The Evaluation of accounting internal control of the Mae Moh Mine Electricity Generating Authority of Thailand / อุทุมพร ธรรมสนอง / 2551 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
เหมืองแม่เมาะ -- การบัญชี
การควบคุมภายใน
252 การประเมินผลการจัดกิจกรรมชุมนุมคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่ = Assessment of the implementation of third level mathematics club activity at sacred heart college, Chiang Mai / ปาจรีย์ คำแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ -- การทำงานเป็นทีม
การประเมินผลทางการศึกษา -- เชียงใหม่
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- การประเมิน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
253 การประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = An evaluation of Thapladuk Tambon Administrative Organization's development planning, Mae Tha District, Lamphun Province / กรรณิการ์ เครือฟู / 2551 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลทาปลาดุก
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
องค์การบริหารส่วนตำบล -- แม่ทา (ลำพูน)
254 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยไฟฟ้า โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of implementing nursing protoclo for patients receiving eletroconvulsive therapy, Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Province / เครือวัลย์ แห่งชาติ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
255 การประเมินผลการใช้ข้อกำหนดการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากการดื่มแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of implementing nursing protocol for patients with mental problems from alcohol drinking in Suanprung Psychiatric Hospital, Chiang Mai Procince / นวยนาฎ สมเพชร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
256 การประเมินผลการใช้โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจสำรหับผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉี่ยบพลัน โรงพยาลลำปาง = Evaluation of cardiac rehabilitation program implementation for patients with acute myocardial infarction Lampang Hospital / รพีพรรณ น้อยปิ่น / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
257 การประเมินผลการดำเนินกิจการของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดลำพูนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน = An operational evaluation of the accredited community enterpriscs in Lamphun province / ปาริฉัตร เครือเขียว / 2551 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน -- ลำพูน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน -- ลำพูน
258 การประเมินผลการดำเนินงานของโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหม่ = Performance evaluation of Eua-a-thon housing project in Chiang Mai Province / เอกลักษณ์ ผาคำ / 2551 /Full Text
Subject
โครงการบ้านเอื้ออาทร -- ความพอใจของผู้บริโภค
โครงการบ้านเอื้ออาทร -- พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้าน -- การจัดซื้อ
บ้าน -- เชียงใหม่
259 การประเมินผลการดำเนินงานโครงการธนาคารหมู่บ้านป่าไผ่กลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = An Evaluation of the implementation of the Village Bank Project at Paphaiklang Village, San Khamphaeng District, Chiang Mai Province / วิทยา ไชยเทพ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารชุมชน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
หมู่บ้านป่าไผ่กลาง (เชียงใหม่)
260 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลไชยปราการ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2545-2547 = The Performance evaluation of Chai Prakarn Tambon Municipality Development plan, Amphoe Chai Prakrant, Changwat Chiang Mai B.E. 2545-2547 / เภสัช ผุยเจริญ / 2551 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลไชยปราการ
เทศบาลตำบล -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95