ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
221 การปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 4 ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย = Performance on recommendation of the office of National Education Standard and quality assessment compliance on the fourth standard for students of Maejedee Wittayakhom School, Chiang Rai Province / นุวัฒน์ ทะจันทร์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียน -- การบริหาร -- เชียงราย
การศึกษา -- มาตรฐาน
222 การปฏิรูปการศึกษาตามแนวคิดของคณะกรรมการบริหารสำนักงานปฏิรูปการศึกษา: ข้อเสนอ ข้อขัดแย้งและข้อยุติ = Education reform as perceived by the Administrative Committee of Office of the Education Reform: proposals, conflicts and resolutions / ชุติมา วงษ์เขียด / 2551 /Full Text
Subject
การปฏิรูปการศึกษา
การศึกษา -- การบริหาร
223 การปนเปื้อนของข้าววัชพืชในเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกของเกษตรกร = Weedy rice contamination in farmer's seed / อาทิตยา สุตา / 2551 /Full Text
Subject
ข้าว -- การควบคุมวัชพืช
ข้าว -- การปลูก
224 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบด้วยผลึกเฟร์โรอิเล็กทริกไร้สารตะกั่วในระบบบิสมัทออกไซด์-เจอร์เมเนียมออกไซด์-โบรอนออกไซด์ = Fabrication of glass-ceramics consisted of lead-free ferroelectric crystal in Bi2O3-GeO2-B2-O3 system / ภูริพัฒน์ กันธา / 2551 /Full Text
Subject
การเคลือบเครื่องปั้นดินเผา
สิ่งประดิษฐ์
เครื่องเคลือบดินเผา
วัสดุเซรามิก
225 การประมาณการของการสะท้อนกลับด้านพลังงานที่มีผลจากปัจจัยการผลิตภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย = Estimation of energy rebound resulting from production factors in industrial sector of Thailand / อัศวิน แก้วสิงห์ / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรม -- การอนุรักษ์พลังงาน
โรงงาน -- การอนุรักษ์พลังงาน
การพัฒาพลังงาน
การวิเคราะห์ปัจจัยการผลิต
226 การประมาณค่าความผันผวนและพยากรณ์มูลค่ากองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนหุ้นระยะยาวโดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช และอารีมา-อีการ์ช = Volatility estimation and forecasting of the value on retirement mutual fund and long term equity fund using ARIMA-GARCH and ARIMA-EGARCH model / ภาณุรณ ฉัตรชัยการ / 2551 /Full Text
Subject
กองทุนรวม
การลงทุน
227 การประมาณค่าความผันผวนสำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช = Volatility estimation for the return of set 50 index in the Stock Exchange of Thailand using ARIMA-GARCH Model / อนุศร ต่ายหัวดง / 2551 /Full Text
Subject
ทฤษฎีการประมาณค่า
ผลตอบแทน
228 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของมูลค่าความเสี่ยงที่ไม่ทราบรูปแบบการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนจากหลักทรัพย์จดทะเบียนในกลุ่มดัชนี SET50 = An Estimation of value at risk parameter assuming unknown distribution of return of stocks listed in the SET50 index / สมพล วิญญา / 2551 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์
การวิเคราะห์การลงทุน
การบริหารความเสี่ยง
229 การประมาณค่าสถานะในระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้เทคนิคกำลังสองน้อยสุดที่ถูกถ่วงน้ำหนัก = State estimation in power distribution system using weighted least squares technique / ชลากร สุวรรณสิทธิ์ / 2551 /Full Text
Subject
ไฟฟ้ากำลัง
ระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลัง
230 การประมาณฟังก์ชันความน่าเชื่อถือสำหรับการแจกแจงแบบไวบูลล์ บนพื้นฐานการแจกแจงแบบอินเวอร์สเกาส์เซียน ล็อก-นอร์มอล และเอกซ์โพเนนเชียล = Estimation of the reliability function for weibull distribution based on inverse gaussian, log-normal and exponential distributions / เพลิฬ สายปาระ / 2551 /Full Text
Subject
ฟังก์ชั่น
ความเชื่อถือได้
การแจกแจง (ทฤษฏีความน่าจะเป็น)
231 การประมาณอุปสงค์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลพาแนลแบบไม่นิ่ง = Estimation of foreign tourism demand in Thailand using nonstationary panel data analysis / วันวสา วิโรจนารมย์ / 2551 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- แง่เศรษฐกิจ
นักท่องเที่ยวต่างชาติ -- ไทย
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
232 การประเมินการจัดกิจกรรมชมรมเสียงตามสายของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Evaluation of DJ.Club activities at montfort college, Primary section, Chiang Mai province / โสภิต สิงห์มณี / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
การประเมิน
สโมสร
กลุ่มสัมพันธ์
กิจกรรมของนักเรียน -- เชียงใหม่
233 การประเมินการปนเปื้อนของยีนแปลกปลอมจากข้าวปลูกในประชากรข้าวป่าสามัญ = Evaluation of exotic genes contamination from crop rice (oryza sativa L.) in common wild rice (oryza rufipogon griff.) populations / อนุพงศ์ วงค์ตามี / 2551 /Full Text
Subject
ข้าวป่า -- ยีน
ข้าว -- ยีน
ข้าว -- พันธุศาสตร์
234 การประเมินการเพิ่มผลิตภาพของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Evaluation of productivity enhancement of Mae Moh power plant, Lampang province / ปรีชญา ชามาตย์ / 2551 /Full Text
Subject
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ -- ลำปาง
การวางแผนการผลิต
การควบคุมการผลิต
235 การประเมินความพร้อมเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = An evaluation of strategic readiness of Chiang Mai University / สุดาพร บุญสูง / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การบริหาร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์
236 การประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพและความปลอดภัยของส้มเขียวหวานของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้วิธีการทดลองทางเลือก = Assessing consumer preferences for quality and safety of tangerine in Chiang Mai Province using choice experiment method / วรพงษ์ พลกองแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
ส้มเขียวหวาน
ความพอใจของผู้บริโภค
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
237 การประเมินความแม่นยำของโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ลักษณะส่วนบุคคลและพฤติกรรมในการทำงาน = Rredictive accuracy of thai astrology in predicting personal characteristics and work behaviors / ประมวณ วรรณโชติผาเวช / 2551 /Full Text
Subject
โหราศาสตร์
การประเมิน
แบบทดสอบความแม่นยำ
238 การประเมินความยั่งยืนและปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนของชุมชนป่าเมี่ยงในภาคเหนือของประเทศไทย = Sustainability assessment and factors determining sustainable tea forest communities in the North of Thailand / เนาวรัตน์ ลินพิศาล / 2551 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน -- ไทย (ภาคเหนือ)
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- ไทย (ภาคเหนือ)
เมี่ยง -- การปลูก
239 การประเมินความสำเร็จของระบบไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทของศาลยุติธรรม : กรณีศึกษาศาลแขวงจังหวัดเชียงใหม่ = Achievement evaluation on mediation system of court of justice : a case study of Civil Court, Chiang Mai Province / ชาญธาดา มั่นประเสริฐ / 2551 /Full Text
Subject
ศาลยุติธรรม
ศาลแขวง
240 การประเมินความเสี่ยงภัยเชิงคุณภาพจากภัยแผ่นดินไหวต่อระบบสาธารณูปโภคของเมืองเชียงใหม่ = Qualitative seismic risk assessment on infrastructure of Chiang Mai city / จิรชัย พัฒนพงศา / 2551 /Full Text
Subject
แผ่นดินไหว
สาธารณูปโภค -- เชียงใหม่
ความเสี่ยง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95