ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
201 การนิเทศงานวิชาการของหน่วยศึกษานิเทศก์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ = Academic affairs supervision of supervisory in schools attached to Chiang Mai municipality / อภิรดี มนุษย์พันธุ์ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักการศึกษาและโรงเรียน
เทศบาลนครเชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การนิเทศการศึกษา
202 การบริโภคอาหารและปัจจัยที่เกี่ยวข้องของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน = Food consumption and related factors of private university students / สุคนธ์จิต วงษ์ประภารัตน์ / 2551 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
ปัจจัย
นักศึกษา
โภชนาการ
อาหาร
203 การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงใหม่ = Operational risk management of Krung Thai Bank in Chiang Mai Province / วิฑูรย์ สมโต / 2551 /Full Text
Subject
ความเสี่ยง
ธนาคารและการธนาคาร -- เชียงใหม่
204 การบริหารงานปกครองนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ = Student disciplinary affairs administration of Rajaphachanukroh 30 School, Chiang Mai Province / ณัฐพล เงินใส / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30
วินัยในโรงเรียน -- การบริหาร
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- วินัย
205 การบริหารงานวิชาการสู่เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของชาติกลุ่มโรงเรียนปง 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 = Academic Administration Towards National Education Standards of Pong 1 Schools Cluster, Phayao Educational Service Area 2 / มยุรี สมใจ / 2551 /Full Text
Subject
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2
โรงเรียน -- การบริหาร
การศึกษา -- การบริหาร
กลุ่มโรงเรียนปง 1
206 การบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบการตามมาตรฐาน ASO = Management of AIDS in workplaces responding to AIDS standard organization / ดวงนภา กุลาชาติ / 2551 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
สถานประกอบการ -- การจัดการ
207 การบริหารจัดการแพนำเที่ยวในทะเลสาบดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ = Management of the houseboat tour in Doi Tao Lake, Chiang Mai Province / เพชรา พิทาคำ / 2551 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ทะเลสาบดอยเต่า (เชียงใหม่)
208 การบล็อกภาพโฆษณาแบนเนอร์บนเว็บไซต์โดยการวิเคราะห์โครงสร้างของหน้าเว็บและตำแหน่งของวัตถุ = Banner advertisement blocking on website by analysis of webpage structure and object location / กาญจนา ดาวเด่น / 2551 /Full Text
Subject
เว็บไซต์ -- การออกแบบ
โฆษณาทางอินเตอร์เน็ต
209 การแบ่งกลุ่มช็อตภาพเคลื่อนไหวโดยใช้วิธีการแบ่งกลุ่มโดยไม่ต้องรู้จำนวนกลุ่ม = Video shots clustering using clustering algorithm with unknown number of clusters / ศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
การประมวลผลภาพ
ระบบการสร้างภาพ
ดิจิตอลวิดีโอ
210 การปฎิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ที่พยายามฆ่าตัวตาย อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน = Nursing practices for repeat suicidal prevention among persons with attempted suicide, Mae Tha District, Lamphun Province / อัมพวรรณ ถากาศ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
211 การปฏิบัติการดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 = Self-care practices in nutrition and health of Type 2 Diabetes Mellitus patients / ฉันทิกา นามวงษา / 2551 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- โภชนบำบัด
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- การดูแล
212 การปฏิบัติการดูแลตนเองด้านโภชนาการและสุขภาพของสตรีวัยหมดประจำเดือน = Self-care practices in nutrition and health of menopause women / ธัญญธร ยงพานิช / 2551 /Full Text
Subject
ผู้หญิงวัยทอง
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
213 การปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing practices on palliative care fo terminally III patients among nurses at Fang Hospital, Chiang Mai Province / ทองทิพย์ พรหมศร / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
214 การปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยที่พยายามฆ่าตัวตาย แผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ = Nursing practices for repeat suicidal prevention among patients with attempted suicide, Inpatient Department, Samoeng Hospital, Chiang Mai Province / ธัญญารัตน์ ขอบทอง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
215 การปฏิบัติของแกนนำสุขภาพประจำครอบครัวในการส่งเสริมสุขภาพสมาชิกครอบครัว บ้านกลางดง ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practice of family health leader in promoting health for family members, Klangdong Village, Tungpee Subdistrict Mae Wang District, Chiang Mai Province / นฤมล ตรังวัชรกุล / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
216 การปฏิบัติของพยาบาลในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง = Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors ;Practice of nurses in promoting hospitalized child's development and related factors / พรสวรรค์ วิไลพันธุ์ / บัณฑิตวิทยาลีย 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
217 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการคัดกรองมะเร็งเต้านม ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ = The Practices of village health volunteers on breast cancer screening in Tawangprow Subdistrict, San Pa Tong District, Chiang Mai / สรัญญา ปัณฑวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
218 การปฏิบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในการช่วยเหลือครอบครัวเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพสมาชิกครอบครัวที่พิการทางการเคลื่อนไหวในตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง = Practices of village health volunteers in assisting families in rehabilitating family members with movement disabilities in Thung Ngam Subdistrict, Soem Ngam District, Lampang Province / วรภัทร ด่านบุญเรือง / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
219 การปฏิบัติงานวิชาการของผู้บริหารสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ = Academic affairs performance of administrators at institute of physical education Chiang mai / อานันตยา คำชมภู / 2551 /Full Text
Subject
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
220 การปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ = Academic affairs performance of Kowittamrong Chiangmai School / นิยดา กรโกวิท / 2551 /Full Text
Subject
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่
โรงเรียน -- เชียงใหม่ -- การบริหาร
งานวิชาการ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95