ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
181 การถ่ายโอนอำนาจการบริหารการศึกษาไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ความขัดแย้งและความคลี่คลาย = Devolution of Educational Administration Authority to Local Administrative Organizations : contradictions and unfoldings / รัตนาภรณ์ นันทะเรือน / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษา -- การบริหาร
การปกครองท้องถิ่น
182 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดุลสินค้าและบริการกับอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศกำลังพัฒนา = A Test of the relationship between trade balance and exchange rate of developing countries / รุจิรา กุศเลิศจริยา / 2551 /Full Text
Subject
ดุลการค้า
ดุลการชำระเงิน
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
การค้าระหว่างประเทศ
ประเทศที่กำลังพัฒนา
183 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการใช้ไฟฟ้ากับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A test of relationship between elctricity consumption and economic growth of Thailand / กาญจนา บุญชัย / 2551 /Full Text
Subject
การใช้พลังงานไฟฟ้า -- ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
พลังงานไฟฟ้า -- การอนุรักษ์
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
184 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาษีทางอ้อมที่แท้จริงกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = Test of the relationship real indirect Tax and economic growth of Thailand มยุรี แก่นระหงส์ / มยุรี แก่นระหงษ์ / 2551 /Full Text
Subject
รัษฎากร -- ไทย
ภาษี
อากร
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
185 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเจริญเติบโตของปริมาณเงินกับอัตราเงิน เฟ้อของประเทศไทย = Test of relationship between money supply growth and inflation rate of Thailand / ชัญญนิษฐ์ ไพรินทร์ / 2551 /Full Text
Subject
ปริมาณเงิน -- ไทย
ความต้องการถือเงิน -- ไทย
เงินเฟ้อ -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
186 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย = A Test of relationship between the Stock Exchange Index and Economic Growth of Thailand / จักรพงศ์ ตรงมา / 2551 /Full Text
Subject
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ดัชนีราคา
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
187 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเงินเฟ้อกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยแบบจำลองไบวาเรจการ์ช = Test of relationship between inflation and economic growth of Thailand by using Bivariat Garch model / พิจิตต์ อินตา / 2551 /Full Text
Subject
เงินเฟ้อ -- ไทย
ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
188 การทดสอบความสัมพันธะหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับราคาหลักทรัพย์ของกลุ่มธนาคาร ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A Test of relationship between the exchange rate and banking sector stock price in the stock exchange of Thailand / บุพพรรณ วุฒิชัยวงศ์ / 2551 /Full Text
Subject
หลักทรัพย์ -- การวิเคราะห์
ธนาคารและการธนาคาร
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
189 การทดสอบผลตอบแทนหลักทรัพย์ที่ลงทุนตามคำแนะนำของนักวิเคราะห์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย = A test of stock returns follwing recommendations of financial analysts in the stock exchange of Thailand / ศักดิพล เจือศรีกุล / 2551 /Full Text
Subject
ผลตอบแทน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
การลงทุน
190 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมโรคในบุคคลที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 = Systematic review on diabetic control interventions among persons with diabetes mellitus type 2 / วันดี ใจแสน / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
191 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับวิธีการทางจิตสังคมเพื่อลดผลกระทบด้านจิตสังคมของสตรีที่มีบุตรยาก = Systematic review on psychosocial interventions to reduce psychosocial impacts of infertile women / นิธิมา คันธะชุมภู / 2551 /Full Text
Subject
Dissertations, Academic -- Nursing
192 การทรุดตัวเนื่องจากการอัดตัวระบายน้ำของดินภายใต้น้ำหนักบรรทุกเพิ่มทีละขั้น ตามทฤษฎีของ เมสรี และ ร็อคฮ์ซาร์ = Consolidation settlement of soil under stepwise loading according to the mesri and rokhsar theory / อรระวี ปิยะพุทธานนท์ / 2551 /Full Text
Subject
การอัดตัวระบายน้ำของดิน
แผ่นดินทรุด
การระบายน้ำ
193 การทำนาของกลุ่มชาวบ้านมะกอก - นาบัว ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง = Rice farming of Baan Makok - Nabua villagers, Lai Hin Sub-District, KoKha District, Lampang Province / ศิริกาญจน์ ไชยดิลก / 2551 /Full Text
Subject
การทำนา -- เกาะคา (ลำปาง). ตำบลไหล่หิน
บ้านมะกอก (ลำปาง)
บ้านนาบัว (ลำปาง)
194 การทำนายการใช้พลังงานของบ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย = Energy utilization prediction of solar house in Thailand / ชะกาแก้ว สุดสีชัง / 2551 /Full Text
Subject
พลังงานแสงอาทิตย์
ที่อยู่อาศัย -- การใช้พลังงาน
เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานและอาทิตย์
195 การทำนายค่ากำลังด้านย้อนกลับสำหรับระบบซีดีเอ็มเอ โดยใช้ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชีน = Reverse link power prediction for CDMA systems using support vector machine / นเรศ สุยะโรจน์ / 2551 /Full Text
Subject
ระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
196 การทำนายยีนของยูแคริโอตด้วยวิธีฟิคเกตและกลิมเมอร์ = Gene prediction in eukaryote by fickett and glimmer method / ภานุรุจ เรืองวิเศษ / 2551 /Full Text
Subject
ฟิคเกต (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
กลิมเมอร์ (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
ยีน -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การถ่ายทอดทางพันธุกรรม
197 การทำบัญชีครัวเรือนของเกษตรกรลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดเชียงใหม่ = Household accounting of bank for agriculture and agricultural cooperatives' customer farmers in Chiang Mai Province / สุพรรณี ต้อนรับ / 2551 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- ค่าใช้จ่าย
เกษตรกร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- แง่เศรษฐกิจ
198 การทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งของน้ำผึ้ง = Freeze drying of honey / พีรพล เปรมประสพโชค / 2551 /Full Text
Subject
น้ำผึ้ง
น้ำผึ้ง -- การอบแห้ง
การแช่เย็น
199 การแทรกผ่านความร้อนของผลิตภัณฑ์ว่านหางจระเข้และเมล็ดแมงลักแมงลักในน้ำมะตูมบรรจุในรีทอร์ทเพาซ์ = Heat penetration of aloe vera and hoary basil seed in bale fruit extract (Aeglo marmelos) in retort pouches / เมธาวี สันติคุณากร / 2551 /Full Text
Subject
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ว่านหางจระเข้
วิศวกรรมอาหาร
200 การนำเถ้าหนักมาใช้เป็นวัสดุทดแทนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ในคอนกรีตธรรมดาและคอนกรีตมวลเบา : สมบัติเชิงกลและสมบัติการนำความร้อน = Utilization of bottom ash as portland cement replacement material in ordinary and lightweight concretes: mechanical and thermal conductivity properties / วัชรพงษ์ วงค์เขียว / 2551 /Full Text
Subject
ซิลิกาฟูม
เถ้า -- การใช้ประโยชน์
วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95