ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1895 รายการ จากคำว่า 2551

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรรมวิธีและผลของการบีบเมล็ดข้าวโพดให้แตกต่อการย่อยได้และการผลิตน้ำนมของโคลูกผสมโฮลสไตน์ฟรีเชี่ยน = Processing methods and effects of cracking corn on digestibility and milk production of crossbred Hostein Friesian Cows / พีระยุทธ อินกล่ำ / 2551 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
การย่อยอาหาร
อาหารสัตว์
ข้าวโพด
2 กระบวนการขัดเกลาทางสังคมเพื่อสุขภาวะของคณะอนุชนคริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ อำเภอเมืองเชียงราย = Socialization process for Well-being of young adults in Farmsumpuntakit Church, Mueang Chiang Rai District ชัยพงศ์ เครือจักร / ชัยพงศ์ เครือจักร / 2551 /Full Text
Subject
สังคมประกิต
คริสต์ศาสนิกชน -- เชียงราย
การเรียนรู้ทางสังคม
คริสตจักรฟาร์มสัมพันธกิจ
3 กระบวนการตัดสินใจซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตนเองของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Consumer buying decision process towards self-monitoring blood glucose meter in Bangkok Metropolitan / จินตนา แสงพรม / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
เวชภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
เครื่องตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
4 กระบวนการตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊ก ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Purchasing decision process of notebook computer of Chiang Mai University undergraduate students / คงวุฒิ วีระศิริ / 2551 /Full Text
Subject
การซื้อสินค้า
การตัดสินใจ
พฤติกรรม
แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์
5 กระบวนการตัดสินใจซื้อไส้กรองของผู้ผลิตอุปกรณ์ชิ้นส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ = Buying decision process of component makers in the electronics industry toward cartridge filters / กนกอร ธีรนุลักษณ์ / 2551 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
6 กระบวนการตัดสินใจเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Decision making process in changing status from gevernment servant ot University employee : a case study of Chiang Mai University / อมรรัตน์ ทองชุมสิน / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- การออกนอกระบบราชการ
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ -- เชียงใหม่
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
7 กระบวนการถ่ายโอนสถานีอนามัยสู่องค์การบริหารส่วนตำบล : กรณีศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Transferring process of health center to Tambon Administrative Organization : a case study of Doi Saket District, Chiang Mai Province / สนั่น ศรีวงศ์วรรณ์ / 2551 /Full Text
Subject
กรณีศึกษา
สถานีอนามัย -- เชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบล -- เชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์การเมือง -- เชียงใหม่
เศรษฐศาสตร์การเมือง -- ไทย (ภาคเหนือ)
8 กระบวนการในการควบคุมอำนาจและความรู้ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน = Control process of power and knowledge of midnight university website / จิรภักดิ์ จอมวิญญาณ์ / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษาทางเลือก
ระบบการเรียนการสอน
นวัตกรรมทางการศึกษา
การเรียนการสอนผ่านเว็บ
9 กระบวนการในการจัดการป่าเศรษฐกิจชุมชนบ้านหัวทุ่ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Management process of community economic forest in Hua Thung Village, Chiang Dao District Chiang Mai Province / ศุภัทรา ผลเพิ่ม / 2551 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม -- แง่เศรษฐศาสตร์ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ป่าไม้และการป่าไม้ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ชุมชนบ้านหัวทุ่ง (เชียงใหม่)
10 กระบวนการประกอบอาชีพงานบริการซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสารในอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Occupational process of telecommunication device maintenance service in Mueang Chiang Mai district / วัชรินทร์ ป๊อกแก้ว / 2551 /Full Text
Subject
อาชีพ
การสื่อสาร -- เครื่องมือและอุปกรณ์
11 กระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวสุกเร็วกลิ่นรสพริกหวาน = Processing of quick cooking - sticky rice fortified with bell pepper flavour / สุปรียา ชาญชัยสมจิตร / 2551 /Full Text
Subject
ข้าวเหนียว -- การแปรรูป
กรรมวิธีการผลิต
ผลิตภัณฑ์
12 กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเตรียมความพร้อมองค์กรเข้าสู่มาตรฐาน CMM = Software development process for preparing the organization to CMM standard / แสงรวี คุณาภิวัฒน์กุล / 2551 /Full Text
Subject
ซอฟต์แวร์
องค์กร
13 กระบวนการพัฒนาฐานข้อมูลอาหารจากป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Participatory developing process of data-base on food from Community Forest of Pasak Sub-district Community, Mueang District, Lamphun Province / สุภาพร อินขะ / 2551 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การจัดการป่าไม้ -- ลำพูน. ตำบลป่าสัก
14 กระบวนการพึ่งพาตนเองด้านการดูแลสุขภาพของชุมชนบ้านแม่ฮักพัฒนา = Self-reliance process on health care of Ban Mae Hug Pattana community / เบญจมาศ นันตาวิราช / 2551 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การเรียนรู้แบบพึ่งพาตนเอง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
อนามัยชุมชน -- สันทราย (เชียงใหม่)
15 กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Participatory process in motorcycle riding safety management of Mae Fah Luang university students / ศิโรตม์ พรหมวิหาร / 2551 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
จักรยานยนต์
นักศึกษา -- เชียงราย
16 กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของเกษตรกรบ้านม่วงป๊อก อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ = Partcipatory process to develop health behavior of farmers in Ban Muang Pok, Wiang Haeng District, Chiang Mai Province / เจษฎา งามประภาสม / 2551 /Full Text
Subject
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ทัศนคติต่ออนามัย
พฤติกรรมสุขภาพ
พฤติกรรมสุขภาพ -- เชียงใหม่
17 กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์กับการป้องกันการกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ = Restorative justice process and preventing of repeated child and youth offenders in Chiang Mai Province / สมชัย สถิรวัฒนา / 2551 /Full Text
Subject
ความผิดในคดีเด์กและเยาวชน -- เชียงใหม่
อาชญากรรมของเด็ก -- เชียงใหม่
การป้องกันอาชญากรรม -- เชียงใหม่
18 กระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายชาวบ้านเพื่อการอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรในชุมชน = Learning process of villagers'network for natural resource conservation and management in community / ธวัชชัย จันจุฬา / 2551 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
19 กระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านต้นผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Learning processin product development of Ban Tunphung women cooperative group, Mueang District, Lamphun Province / บำเพ็ญ เมืองมูล / 2551 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ผลิตภัณฑ์ใหม่
สตรีกับการพัฒนา
สหกรณ์ผู้ผลิต -- ลำพูน
20 กระบวนการเรียนรู้สู่อาชีพหมอพื้นบ้าน = Learning process to be a Folk Healer / สันติภาพ นาคฉาย / 2551 /Full Text
Subject
แพทย์แผนโบราณ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95