ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1711 รายการ จากคำว่า 2550

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการศุนย์จำหน่ายหัตถกรรมและอาหารพื้นเมือง จังหวัดลำพูน = A Feasibility study for a handicraft and local food center, Lamphun Province / จุฬาภรณ์ สมพฤกษ์ / 2550 /Full Text
Subject
โครงการศูนย์ตำหนักหัตถกรรมและอาหารพื้นเมือง
การลงทุน -- ลำพูน
หัตถกรรม
อาหารไทย (ภาคเหนือ)
2 กระบวนการตัดสินใจซื้อยางรถยนต์นั่งส่วนบุคคลของผู้บริโภค ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer decision making process for passenger car's tires Mueang District, Chiang Mai Province / ศิรประภา ไพรินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ยางรถยนต์
3 กระบวนการตัดสินใจซื้ออาหารทะเลแปรรูปของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร = Comsumers' decision making process in purchasing processed seafood in Bangkok metropolitan / พิทูร สุวรรณชัย / 2550 /Full Text
Subject
อาหารทะเลแปรรูป -- การซื้อ
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
4 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาและการรักษาโรคด้วยการนวดแบบเขี่ยเส้นล้านนา = Process of transmitting local wisdom and Kia-Sen Lanna massage therapy / สาวิตรี ไชยบุญตา / 2550 /Full Text
Subject
ภุมิปัญญาชาวบ้าน
การรักษาโรค
การนวด
5 กระบวนการถ่ายโอนภารกิจการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำพูน = Transferring process of factory control to local government organizations in Lumphun Province / กิติกร สุขสม / 2550 /Full Text
Subject
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โรงงาน -- ลำพูน
6 กระบวนการทำแห้งเซลลูโลสที่ผลิตจาก Acetobacteria xylinum โดยวิธีสุญญากาศและเยือกแข็งและการประยุกต์ = Vacuum and freeze drying processes for cellulose produced by Acetobacteria xylinum and its application / ศิริเพ็ญ สิริโรจนพุฒิ / 2550 /Full Text
Subject
เซลลูโลส -- การอบแห้ง
กล้วยน้ำว้า -- การหมัก
7 กระบวนการผลิตลำไยอบแห้งส่งออกของกลุ่มทำสวนตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Production process of dried longan for export of Tambon Makhuea Chae Farm Group, Mueang Lamphun District, Lamphun Province / จักรพงศ์ ริมแจ่ม / 2550 /Full Text
Subject
ลำไยอบแห้ง
การส่งออก -- ลำพูน
8 กระบวนการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมโดยใช้รูปแบบคาราวานเสริมสร้างเด็กในอำเภอแม่ฮ่องสอน = Holistic child development process through child promotion caravan model in Mueang Mae Hong Son district / อาริยา นภาพงษ์ / 2550 /Full Text
Subject
เด็ก -- แม่ฮ่องสอน
การพัฒนาเด็ก -- แม่ฮ่องสอน
9 กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์ของหญิงรักร่วมเพศ = Process of identity development among female homosexuals / จิรภัทร วงศ์อ้าย / 2550 /Full Text
Subject
รักร่วมเพศ
เลสเบี้ยน
10 กระบวนการเรียกร้องสิทธิการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำฝาง = Claiming process of natural resource management right in Fang watershed communities / จตุพร หล้าใจ / 2550 /Full Text
Subject
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน้ำฝาง
11 กระบวนการเรียนรู้กับศักยภาพของชุมชนในการจัดการที่ดินร่วมกันในลุ่มน้ำลี้ จังหวัดลำพูน = Learning process and potential of community in Li Watershed co-management, Changwat Lamphun / วิชัย กิจมี / 2550 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
ที่ดิน
ลุ่มน้ำลี้ (ลำพูน)
12 กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ = Learning process in water shortage management in Mae Suek Sub-watershed, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / ธนัตถ์ พรมด้วง / 2550 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์น้ำ
น้ำ -- การจัดการ
น้ำ
13 กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชนต่อวิถีการเปลี่ยนแปลงชุมชนเกษตรในชุมชนตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน = Learning process of youth towards agricultural community changes of Pasak sub-district community, Mueang Lamphun district, Lamphun province / ทัศนันท์ บุญสวน / 2550 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม -- ลำพูน
การเรียนรู้
เยาวชน -- ลำพูน
เกษตรกร -- ภาวะสังคม
14 กระบวนการเรียนรู้เพศสัมพันธ์ผ่านกลุ่มเพื่อน: กรณีศึกษานักศึกษาชายระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ = Peer group learning process on sexual relationship: The Case study of certificate in vocational education male students / สุวิมล สุกันธา / 2550 /Full Text
Subject
เพศสัมพันธ์
การเรียนรู้
นักศึกษาชาย
15 กระบวนการเรียนรู้เรื่อง เพศศึกษาและโรคเอดส์ในชุมชนต้นธงชัย จังหวัดลำปาง = Learning process on sex education and AIDs in Tonthongchai community, Lampang Province / รวีวรรณ ไชยเมือง / 2550 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ลำปาง
เพศศึกษา -- ลำปาง
16 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน = Process of promotion for non-insulin dependent diabetic patients / ไพรัช ปัญญาคง / 2550 /Full Text
Subject
การเสริมสร้างสุขภาพ
เบาหวาน -- ผู้ป่วย
อินซูลิน
17 กลยุทธ์ทางการตลาดในการให้บริการบัตรเครดิตของสถาบันการเงินในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง = Marketing strategies in offering credit card services of financial institutions in Mueang District, Lampang Province / เตชิษฐ์ สินธุประภา / 2550 /Full Text
Subject
บัตรเครดิต -- ลำปาง
สถาบันการเงิน -- ลำปาง
18 กลยุทธ์ในการปรับตัวของเกษตรกรปกาเกอะญอในการปลูกกะหล่ำปลี : กรณีศึกษาบ้านห้วยส้มป่อย ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Adaptive strategies of the Pga K'nyau farmers in cabbage farming : a case study of Huai Som poi Village, Doi Kaeo Sub district, Chom Thong District, Chiang Mai Province / สุดารัตน์ กาญจนขันธกุล / 2550 /Full Text
Subject
กะหล่ำปลี -- การปลูก
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่). ตำบลดอยแก้ว
กะเหรี่ยง
บ้านห้วยส้มป่อย (เชียงใหม่)
19 กลุ่มเพื่อนกับกระบวนการแก้ปัญหาทางเพศของนักเรียนวัยรุ่น = Peer groups and process of sex problem solving of teenage students / พิชาญ จินาปุก / 2550 /Full Text
Subject
นักเรียนวัยรุ่น
การแก้ปัญหา
เพศ
20 การกระจายตัวทางพันธุกรรมในลูกผสมชั่วที่ 2 ระหว่างข้าวป่าสามัญ (Oryza rufipogon Griff.) และข้าวปลูก (Oryza sativa L.) = Segregation in F2 generation of crosses between cammon wild rice (Oryza rufipogon Griff.) and cultivated rice (Oryza sativa L.) / อมีนา พรหมมินทร์ / 2550 /Full Text
Subject
ข้าว -- พันธุ์
ข้าวป่า -- พันธุศาสตร์
ข้าว -- พันธุศาสตร์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86