ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1473 รายการ จากคำว่า 2549

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Frequency distribution of genetic polymorphisms of the CYP2A13 gene in the Northern Thai population = การกระจายความถี่ของการมีหลายรูปแบบของยีน CYP2A13 ในประชากรไทยในภาคเหนือ Veerawat Sansri / พรพิมล ตั้งชัยสิน / 2006; คณะแพทยศาสตร์ 2549 /Full Text
Subject
Genetics
Gene frequency
Population genetics
Polymorphism, Genetic
CYP2A13 protein, human
2 กระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมของการเมืองภาคประชาชนในกรณีสวนสัตว์กลางคืนจังหวัดเชียงใหม่ = Social movement process of people's politics on The Chiang Mai Night Safari Case / มัทนา โกสุมภ์ / 2549 /Full Text
Subject
สวนสัตว์กลางคืน -- เชียงใหม่
การเมือง
ขบวนการสังคม -- เชียงใหม่
3 กระบวนการปรับตัวของสามเณรชาวเขาที่ศึกษาในวัดศรีโสดา = Adaptation process of hilltribe novices studying at Wat Sri Soda / วินัย ไตรเพิ่ม / 2549 /Full Text
Subject
วัดศรีโสดา
ชาวเขา
สามเณร -- เชียงใหม่
4 กระบวนการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างพลังอำนาจของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ = Participatory process to empower the elderly in the thammapakorn home for the elderly, Chiang Mai / ประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล / 2549 /Full Text
Subject
สถานสงเคราะห์คนชราบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
5 กระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มเยาวชน บ้านสันคะยอม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน = Learning process of Youth in Sunkayom Village, Mueang District, Lamphun Province / รัชนีวรรณ กำจัด / 2549 /Full Text
Subject
กลุ่มเยาวชนบ้านสันคะยอม
การเรียนรู้
เยาวชน -- ลำพูน
6 กระบวนการเรียนรู้จากการท่องเที่ยวทัศนศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น = Learning process through educational tourism of lower secondary school students / ชนกนาถ วงษ์บูรณาวาทย์ / 2549 /Full Text
Subject
ทัศนศึกษา
การศึกษานอกสถานที่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ลำพูน
7 กระบวนการเรียนรู้ดนตรีของเด็กวัยประถมศึกษาระหว่างผู้ที่มีความสามารถต่างกัน = Music learning process of primary school children with different ability / จิณพัทธ์ ประเสริฐยิ่ง / 2549 /Full Text
Subject
ดนตรี
นักเรียนประถมศึกษา
8 กระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ของกลุ่มอาชีพและสลักช้างไม้ บ้านจ๊างนัก อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Learning and knowledge transfer process of wooden elephant carving group Ban Chang Nak, Amphoe San Kamphaeng, Changwat Chiang mai / นิภาภรณ์ ใจคำ / 2549 /Full Text
Subject
การเรียนรู้
กลุ่มอาชีพและสลักช้างไม้
บ้านจ๊างนัก (เชียงใหม่)
9 กระบวนการสื่อสารสุขภาพเพื่อลดการสูบบุหรี่โดยบุคลากรสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ = Process of health communication for reducing smoking by public health personnel in chiang mai Province / เยาวเรศ ตาอินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
การสูบบุหรี่ -- เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข -- เชียงใหม่
10 กระบวนการให้ความรู้และการให้คำปรึกษาเรื่องเพศของครูแนะแนวในโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ = Processes of knowledge providing and counseling on sexuality of guidance teachers in secondary schools in Mueang Chiang Mai District / วรรณชนก โตวิชา / 2549 /Full Text
Subject
เพศ
ครูแนะแนว
การให้คำปรึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
11 กลยุทธ์การจัดการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร = Safety management strategies of Industrial Enterprises in Samut Sakhon Province / จันทวรรณ ศรีภูมินทร์ / 2549 /Full Text
Subject
สถานประกอบการ
อุตสาหกรรม
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- สมุทรสาคร
12 กลยุทธ์การบริหารองค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน: กรณีศึกษามูลนิธิศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก = Management strategy of non-profit organizations for children and youth development : A case study of the center for the protection of Children's Rights Foundation / ชัยภัทร เกษมณี / 2549 /Full Text
Subject
มูลนิธิศุนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
การจัดองค์การ
การบริหาร
เยาวชน
เด็ก
13 กลยุทธ์และความสำเร็จในการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์การ: กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก = Strategy and success in knowledge management for organization development: a case study of Ban Tak Hospital, Tak Province / ไกรวุฒิ ใจคำปัน / 2549 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลบ้านตาก
โรงพยาบาล -- บ้านตาก (ตาก)
การพัฒนาองค์การ -- บ้านตาก (ตาก)
การบริหารองค์ความรู้. -- บ้านตาก (ตาก)
14 การกระจายของฝุ่นละอองจากยานพาหนะในจังหวัดเชียงใหม่ = Dispersion of particulate matter from vehicles in Chiang Mai / อรวรรณ วิรัลห์เวชยันต์ / 2549 /Full Text
Subject
ฝุ่น -- เชียงใหม่
มลพิษทางอากาศ -- เชียงใหม่
อากาศ -- แบบจำลอง
15 การกระเจิงของแสงของการแผ่รังสีไดโพล = Light scattering of dipole radiation / ถวิพงษ์ ก้อนคำ / 2549 /Full Text
Subject
แสง -- การกระเจิง
รังสีไดโพล
16 การกำจัดซัลเฟตโดยระบบออสโมซิสผันกลับด้วยเมมเบรนแบบม้วนรูปก้นหอย = Sulfate removal by reverse osmosis system with spiral wound membrane / อวิษฐา รัตนพงษ์ / 2549 /Full Text
Subject
ออสโมซิสผันกลับ
น้ำเสีย -- การบำบัด -- กระบวนการออสโมซิสผันกลับ
น้ำเสีย -- การบำบัด
ชัลเฟต -- การกำจัด
17 การกำจัดไนโตรเจนของน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนน้ำชะขยะในชั้นหินอุ้มน้ำอิสระโดยระบบจัดเรียงดินหลายชั้น = Nitrogen removal of leachate contaminated groundwater in unconfined aquifer by multi-soil-layering system / ปรารถนา พรหมเมตจิต / 2549 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำ -- การทำให้บริสุทธ์ -- การกำจัดไนโตรเจน
ดีไนติฟิเคชัน
น้ำชะขยะ -- การบำบัด
18 การกำหนดจังหวะการลงทุนในหุ้นโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค = Determining stock investiment timing using the technical analysis / ประเสริฐ พรศิริชัยวัฒนา / 2549 /Full Text
Subject
หุ้นและการเล่นหุ้น
การลงทุน
19 การเก็บรักษาละอองเกสร และการผสมพันธุ์พืชกลุ่มกระเจียวและกลุ่มปทุมมา = Pollen storage and crossing of eucurcuma and paracurcuma / อัครา สุทรารมณ์ลักษณ์ / 2549 /Full Text
Subject
กระเจียว -- การปรับปรุงพันธุ์
ปทุมมา -- การปรับปรุงพันธุ์
ละอองเกสร
การผสมพันธุ์พืช
20 การเก็บรักษาหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่(Morus alba var. Chiangmai) = The storage of fresh mulberry (Morus alba var. Chiangmai) / ธิติพันธ์ จันทพิมพ์ / 2549 /Full Text
Subject
หม่อน -- เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หม่อน -- การเก็บและรักษา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74