ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1456 รายการ จากคำว่า 2548

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 แม่ยิง เหตุหย่าและกระบวนการพิจารณาไกล่เกลี่ยกรณีหย่าร้างของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาใน 6 แขวง = Women, grouds for divorce and divorce mediation systems in the Lao PDR: case studies in six provinces / สุขพาพร ผาณิต / 2548 /Full Text
Subject
สตรี -- ลาว
การหย่า -- ลาว
2 โลกศิลปะ กรุงเทพฯ พ.ศ. 2325-2510 : การเปลี่ยนแปลงในความคิด ศิลปะสุโขทัย = The Artworlds of Bangkok, 1782-1967 : Changes in the conceptions of : Sukhothai Art / ชำนาญ แสนศิริโฮม / 2548 /Full Text
Subject
ศิลปกรรมไทย -- สมัยสุโขทัย
พระพุทธรูป
3 กระบวนการเข้าสู่ความเป็นแก๊งและวัฒนธรรมย่อยของแก๊งวัยรุ่นในเมืองเชียงใหม่: กรณีศึกษากลุ่มวัยรุ่นเอ็นดีอาร์ = The Process of becoming gang and the youth gang's subculture in Chiang Mai City: a case study of NDR Youth Group / สุธาทิพ ลาภสมทบ / 2548 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
วัยรุ่น -- การรวมกลุ่ม
กลุ่มวัยรุ่นเอ็นดีอาร์
4 กระบวนการจัดการปัญหากับความเข้มแข็งของชุมชน = Process of problem management and community strength / พรพนิดา มุจลินทโมลี / 2548 /Full Text
Subject
การศึกษานอกระบบโรงเรียน
การแก้ปัญหา
5 กระบวนการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้าธนาคารออมสินสาขาแม่สาย จังหวัดเชียงราย = Buying decision process for housing loan services of customers of the Government Savings Bank, Maesai Branch, Chiangrai province / อานุภาพ วารินทร์ / 2548 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- แม่สาย (เชียงราย)
สินเชื่อ -- แม่สาย (เชียงราย)
ที่อยู่อาศัย -- แม่สาย (เชียงราย)
6 กระบวนการตัดสินใจซื้อบัตรเข้าชมการแสดงดนตรีของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumers buying behavior towards purchasing concert tickets in Mueang District, Chiang Mai Province / ทวีศักดิ์ คล่องวัฒนกิจ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ดนตรี
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
7 กระบวนการตัดสินใจซื้อลูกค้าโครงการบ้านจัดสรร เจ.ซี.การ์เด้นวิลล์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influncing customers'buying decision towards J.C. Gardenvill housing project at Doi Saket District, Chiang Mai Province / นพภรณ์ นามเทพ / 2548 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
บ้านจัดสรร -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
8 กระบวนการตัดสินใจเสพยาบ้าของเยาวชนหญิง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เขตภาคเหนือตอนบน = Process of decision on taking amphetamine of female youths in the observation and protection centre Upper Northern Thailand / นพพร ศรีผัด / 2548 /Full Text
Subject
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
การส่งเสริมสุขภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ยาเสพติด
เยาวชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
9 กระบวนการทำหัตถกรรมท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านบ่อสร้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The commoditization of local crafts as tourist souvenirs: a case study of Bor Sang Village, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province / สืบพงศ์ หงษ์ภักดี / 2548 /Full Text
Subject
หัตถกรรม -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
ของที่ระลึก -- สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา
สันกำแพง (เชียงใหม่). ตำบลต้นเปา -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
บ้านบ่อสร้าง (เชียงใหม่)
10 กระบวนการนำไปสู่การคงไว้ซึ่งการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องของผู้มาใช้บริการออกกำลังกายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง = Process leading to retention of continuing exercises for the attendants in institute of Physical education Lampang / พรรณิภา กาวิละ / 2548 /Full Text
Subject
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตลำปาง
การออกกำลังกาย -- ลำปาง
การส่งเสริมสุขภาพ -- ลำปาง
11 กระบวนการพัฒนาอนามัยส่วนบุคคลของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกงพาน จังหวัดอุดรธานี = Process of developing personal hygiene of primary school students at Bankongpan School, Udonthani Province / ศิริพร โภคาพานิช / 2548 /Full Text
Subject
อนามัย -- อุดรธานี
นักเรียนประถมศึกษา -- อุดรธานี
12 กระบวนการเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง = Learning process on health care of Karen people / สิริวรางค์ ปัญญาแก้ว / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- เชียงใหม่
สุขภาพ
กะเหรี่ยง
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง -- เชียงใหม่
13 กระบวนการวางผังเมืองรวมแบบมีส่วนร่วมของชุมชนรอบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง = Participatory city planning process of the communities in the vicinity of Mae Fah Luang University / รุ่งทิวา ฉิมแย้ม / 2548 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ผังเมือง -- เชียงราย
14 กระบวนการสร้างพลังเพื่อป้องกันการเกิดโรคเบาหวานในกลุ่มเสี่ยงชาวไทใหญ่ บ้านผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน = Process of empowerment for diabetes prevention among at-risk groups of Tai Yai in Ban Pabong, Mueang Mae Hong Son / ราศรี คันธีสาร / 2548 /Full Text
Subject
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- แม่ฮ่องสอน
ไทใหญ่
บ้านผาบ่อง (แม่ฮ่องสอน)
15 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพของกลุ่มจักสาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ = Health promotion process of Local hand-made basketry group in Saraphi District, Chiang Mai Province / อุทัยวรรณ หุตะโชค / 2548 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ -- สารภี (เชียงใหม่)
กลุ่มจักสาน
เครื่องจักสาน -- สารภี (เชียงใหม่)
16 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจนำเที่วในจังหวัดเชียงใหม่ : กรณีศึกษานักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ = Tourism business marketing strategies in Chiang Mai Province: a case study of Thai tourists traveling within the country / อัญรินทร์ ขจรเวคิน / 2548 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การตลาด
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
17 กลยุทธ์การตลาดของผู้ประกอบการหอพัก ในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่= Marketing strategies of dormitory entrepreneurs in Suthep Sub-district, Mueang District, Chiang Mai Province / อังคณา ธรรมาธิวัฒน์ / 2548 /Full Text
Subject
การตลาด -- เชียงใหม่
หอพัก -- เชียงใหม่
ผู้ประกอบการ -- เชียงใหม่
18 กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาวิสาหกิจท้องถิ่นกรณีศึกษากระเป๋าจักสาน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ = Development strategy for a local enterprise : a case study of wickerwork in Hang Dong District, Chiang Mai / มนทิวา ไชยวงค์ / 2548 /Full Text
Subject
วิสาหกิจชุมชน
กระเป๋า (เครื่องจักสาน)
เครื่องจักสาน -- หางดง (เชียงใหม่)
หนองตอง (เชียงใหม่)
19 การกระจายทางพื้นที่และทางสังคมของความกลัวต่ออาชญากรรมของประชาชน: กรณีศึกษาพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธร อำเภอเมืองชลบุรี = Spatial and social distribution of people's fear of crime: a case study of the Jurisdiction Area of Amphoe Mueang Chonburi Police Station / มนต์ชัย นีซัง / 2548 /Full Text
Subject
อาชญากรรม -- ชลบุรี
ความกลัว -- ชลบุรี
20 การกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนโดยวิธีการตกตะกอนเป็นสตรูไวต์ด้วยเกลือแมกนีเซียมในถังปฏิกิริยาฟลูอิไดซ์เบด = Phosphorus removal from anaerobically treated piggery wastcwater by struvite precipitation with magnesium salt in a fluidizer bed rcactor ภาณุพงศ์ จึงแสงสถิตพร / ภาณุพงศ์ จึงแสงสถิตย์พร / 2548 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดฟอสฟอรัส
น้ำเสีย -- การบำบัด
ฟาร์มสุกร -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดของเสีย
ฟอสฟอรัส


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73