ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1482 รายการ จากคำว่า 2547

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กรรมวิธีและลักษณะคุณภาพของผลิตภัณฑ์มะเกี๋ยง (Cleistocalyx nervosum var paniala) ผงชงละลายที่ผลิตโดยวิธีเคลือบผิวน้ำตาล และวิธีอบแห้งแบบโฟม-แมท = Processing and quality characteristics of instant Makiang (Cleistocalyx nervosum var paniala) by coated sugar with Makiang juice and Foam-mat methods / อรทัย บุญทะวงศ์ / 2547 /Full Text
Subject
น้ำมะเกี๋ยง
น้ำผลไม้
เครื่องดื่มผง
2 กระบวนการแก้ไขปัญหาความเครียดของพยาบาลที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในภาคเหนือ = Process for solving stress problem of nurses in drug dependence treatment center of Northern Thailand / รัตนาภรณ์ ดวงธรรม / 2547 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน
พยาบาล -- เชียงใหม่
ความเครียด
3 กระบวนการคิดในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุดและต่ำสุด โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม จังหวัดน่าน = Cognitive process in solving mathematics world problems of Mathayom Suksa 2 students with highest and lowest achievement at Suntisuk Pittayakom School, Nan province / นิวัฒน์ ใจบาล / 2547 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
4 กระบวนการคิดและวิธีการทำงานของผู้นำชุมชนสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ในการดำเนินงานการป้องกันและควบคุมปัญหายาเสพติด = Thinking process and working style of female community leaders in Chiang Mai Municipality in drug problems / กาญจนา สิมะนราธร / 2547 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ยาเสพติด -- การควบคุม
ผู้นำชุมชน -- เชียงใหม่
ผู้นำสตรีในจังหวัด -- เชียงใหม่
5 กระบวนการจัดการป่าชุมชนโดยเครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำปงในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Process of community forest management by the Ping watershed community forest network in Chiang Dao District, Chiang Mai Province / อัญชลี หาญฤทธิ์ / 2547 /Full Text
Subject
ป่าชุมชน
ลุ่มน้ำ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำปิง
6 กระบวนการตัดสินใจซื้อลำไยสด : กรณีศึกษาเปรียบเทียบผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร = Purchasing decision of fresh Longan: a comparative study of consumers in Chiang Mai and Bangkok / รสรินทร์ คำมารุณ / 2547 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
ลำไย
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- กรุงเทพฯ
7 กระบวนการตัดสินใจในการซื้อน้ำดื่มบรรจุถุงของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer decision making process for plastic bag drinking water in Mueang district, Chiang Mai province / กนกศักดิ์ เปรมปราโมชย์ / 2547 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
น้ำดื่ม
8 กระบวนการถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านในการประดิษฐ์ของเล่นเด็ก หมู่บ้านกิ่วแลป่าเป้า ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / นคร อุ่นเรือน / 2547 /Full Text
Subject
การประดิษฐ์ของเล่น
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ของเล่น -- แม่วาง (เชียงใหม่)
9 กระบวนการปรับเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการจัดการลุ่มน้ำแม่สลอง บ้านจะบูสี อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / สุวิทย์ นิยมมาก / 2547 /Full Text
Subject
การจัดการลุ่มน้ำ -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
การอนุรักษ์ธรรมชาติ -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน -- แม่ฟ้าหลวง (เชียงราย)
ลาหู่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
ลุ่มน้ำแม่สลอง
10 กระบวนการพัฒนาการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของสหกรณ์โคนมการเกษตรไชยปราการ จำกัด = Development process for participatory administration of Chaiprakan dairy and agricultural cooperatives Ltd. / นิรัญ แก้วสม / 2547 /Full Text
Subject
สหกรณ์การเกษตรไชยปราการ
สหกรณ์โคนม -- เชียงใหม่
สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ -- เชียงใหม่
11 กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร์ : กรณีศึกษา สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ = The Cluster development process: a case study of Northern Handicraft Manufacturer and Exporters Association / ปิยะฉัตร ใคร้วานิช / 2547 /Full Text
Subject
ธุรกิจ
สินค้าออก
หัตถกรรม
ความร่วมมือ -- ไทย (ภาคเหนือ)
12 กระบวนการพัฒนางานส่งเสริมสุขภาพแบบมีส่วนร่วมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่อ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา = Development of a health promotion process with community participation in Ban Rai-Ooy pre-school, Maechai District, Phayao Province / สุภลักษณ์ ตันติวัฒนากุล / 2547 /Full Text
Subject
Public health -- phayao province -- research
Health promotion -- phayao province -- research
การส่งเสริมสุขภาพ -- แม่ใจ (พะเยา)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -- แม่ใจ (พะเยา)
13 กระบวนการเรียนรู้ การรวมกลุ่มและการมีส่วนร่วมของกลุ่มสตรีผู้ประกอบอาชีพการทอผ้าพื้นเมือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน = Learning process on grouping and participation of traditional textile weaving women group Weang Sa District, Nan Province / นัยรัตน์ เหลี่ยมวานิช / 2547 /Full Text
Subject
การศึกษาทางอาชีพ -- เวียงสา (น่าน)
การทอผ้า -- เวียงสา (น่าน)
สตรี -- เวียงสา (น่าน)
14 กระบวนการเรียนรู้ของผู้ผลิตผ้าทอซิ่นตีนจก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรักษาและสืบทอดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ท่ามกลางบริบทสังคมบริโภคนิยม = Learning process for conservation and transmission of cultural identity in the midst of consumerist social context of Zin Teen Jok textile weaver in Mae Chaem district, Chiang Mai province / นพพร พวงสมบัติ / 2547 /Full Text
Subject
การเรียนรู้ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
การทอผ้า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ผ้าซิ่นตีนจก
15 กระบวนการเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคเกษตรกรรมของ หมู่บ้านป่าไผ่ ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / ไททัศน์ ภัยพิลัย / 2547 /Full Text
Subject
หนี้ -- เชียงใหม่
สินเชื่อเกษตร -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- เชียงใหม่
16 กระบวนการและผลการจัดการเรียนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษาของครูประถมศึกษา ในบริบทอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง = Process and results of the environmental study of the primary education schools teachers in the Mae Mo District Context, Lampang Province / พรปวีณ์ ไชยณรงค์ / 2547 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อมศึกษา
ครูประถมศึกษา -- แม่เมาะ (ลำปาง)
17 กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่าน ภาษาล้านนาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวัดดอนแก้ว สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ = Application of participatory action research in facilitating reading habit on Lanna language of Prathom Suksa 3-6 Wat Donkaew School Students attached to the office of Mae Wang distric primary education, Chiang Mai province / ประยูร สุรยศ / 2547 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดดอนแก้ว -- นักเรียน
ภาษาล้านนา -- การอ่าน
การส่งเสริมการอ่าน
การอ่านขั้นประถมศึกษา
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
18 กระบวนการสืบทอดเพลงซอพื้นบ้าน ของจังหวัดเชียงใหม่ / ศุภนิจ ไชยวรรณ / 2547 /Full Text
Subject
เพลงพื้นเมืองไทย -- เชียงใหม่
ค่าวซอ
ดนตรีพื้นบ้าน -- เชียงใหม่
19 กระบวนการสืบทอดภูมิปัญญาด้านการจัดการความหลากหลายของพืชสมุนไพรชุมชนปกากะญอ : กรณีศึกษาบ้านหนองหลัก ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน = Transferring process of the pagagayor's local wisdom on medicinal herbal diversity : a case study of Nonglak Village, Takhianpom sub-distict, Thung Hua Chang District, Lumphun Province / สุวรรณี ไชยชนะ / 2547 /Full Text
Subject
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
สมุนไพร
ปกาเกอะญอ
บ้านหนองหลัก (ลำพูน)
20 กลไกทางสรีระและโมเลกุลที่กำหนดสมรรถภาพในการใช้ธาตุเหล็กในพันธุ์ข้าวไทย = Physiological and molecular basis for Iron efficiency in Thai rice genotypes / รัตญา ยานะพันธุ์ / 2547 /Full Text
Subject
ข้าว
เหล็ก
ข้าว -- การเจริญเติบโต
ข้าว -- พันธุ์
ธาตุอาหารพืช


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75