ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1534 รายการ จากคำว่า 2546

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระดูกปลายแขนท่อนในของคนไทย ภาคเหนือและการแยกเพศ / ณัฏฐกัญญา สุวรรณลิขิต / 2546 /Full Text
Subject
กระดูกปลายแขน
ชาวไทย -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพศ
Dissertations, academic -- Anatomy
Ulna
Sex
2 กระบวนการขายของพนักงานขายอิสระศูนย์การขายวิภัชธุรกิจ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / โอฬาร เชาวเลิศโสภา / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์การขายวิภัชธุรกิจ
ธนาคารกสิกรไทย
การขาย
พนักงานขาย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
3 กระบวนการจัดทำแผนชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในจังหวัดลำพูน / ศิริขวัญ อุทา / 2546 /Full Text
Subject
การพัฒนาชุมชน -- ลำพูน
ชุมชน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
4 กระบวนการจัดลำดับเชิงวิเคราะห์สำหรับการเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก = Analytic hierarchy process for fuel usage selection ina small diesel engine / ยุธนา ศรีอุดม / 2546 /Full Text
Subject
การใช้เชื้อเพลิง
น้ำมันเชื้อเพลิง
เครื่องยนต์ดีเซล
5 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการใช้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซม บ้านในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิวรรธน์ พงษ์เรืองเกียรติ / 2546 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
บ้าน -- การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม
6 กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการสปาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = Consumer's decision making prking process in selecting spa services in Mueang District, Chiang Mai province / ศรีสุดา ชัยชะนะ / 2546 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตัดสินใจ -- เชียงใหม่
ธุรกิจสปา -- เชียงใหม่
7 กระบวนการในการยอมรับแบบพลาสติกรีไซเคิลเพื่อการก่อสร้าง ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต / เจตน์ ปัทมโรจน์ / 2546 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
การก่อสร้าง
ผู้ประกอบการ -- ภูเก็ต
8 กระบวนการประทับตราบาปจากสังคม : กรณีศึกษาเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับการเสพยาบ้าในจังหวัดเชียงราย / ปิยะนาฎ จันทร์กระจ่าง / 2546 /Full Text
Subject
ยากระตุ้นประสาท
เด็ก -- เชียงราย
เยาวชน -- เชียงราย
9 กระบวนการพัฒนาระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตสำหรับกระบวน การผลิตอาหาร : กรณีศึกษาบริษัทพาวเวอร์แพคเอ็กซ์เพรส จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ / จิรวัฒน์ ยอดสุวรรณ / 2546 /Full Text
Subject
บริษัทพาวเวอร์แพคเอ็กซ์เพรส
การบริหารงานผลิต
อาหาร -- การผลิต
10 กระบวนการเรียนรู้จากการเล่นของนักเรียนอนุบาล 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / ทศพร เลาหะเพ็ญแสง / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ -- นักเรียน
การเรียนรู้
การละเล่น
11 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง การผลิตเสื่อกก ของโรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย / ปิยพร ชุมจันทร์ / 2546 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นมัธยม -- หนองคาย
การศึกษาขั้นมัธยม -- หลักสูตร
นักเรียนมัธยมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- หนองคาย
12 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความสามารถในการวิจัยของครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนตำบลแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย / จิรชัย บูรณะฤทธิ์ทวี / 2546 /Full Text
Subject
วิจัย
ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน -- เชียงราย
13 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตในการป้องกันการเสพสารเสพติดของนักเรียนโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ = Participatory research process for promoting life skills in drug abuse prevention of Sritana Commercial School Chiangmai Students / วิภาพร เลิศสุขสถาพร / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการ
ยาเสพติด -- การควบคุม
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
วิจัยเชิงปฏิบัติการ
14 กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการจัดทำ หลักสูตรสถานศึกษา ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ในเขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านโนนตูม อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ = Process of participatory research for developing visions concerning constructing school- based curriculum of educational personnel in Ban Nontoom School service zone, Wang Pong district, Phechbun province / สนธยา ทองติด / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านโนนตูม
หลักสูตร
วิจัย
15 กระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการทำวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนคลองลานวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร / สุพัฒน์ มีสกุล / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนคลองลานวิทยา
ครู -- กำแพงเพชร
วิจัย
16 กระบวนการส่งเสริมสุขภาพชุมชนบ้านบึงเตย ตำบลท่าบัว จังหวัดพิจิตร / รุ่งโรจน์ เจศรีชัย / 2546 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- พิจิตร
บ้านบึงเตย (พิจิตร)
17 กระบวนการสร้างความรู้ชายขอบในวิกฤตการณ์สุขภาพ : กรณีศึกษาสำนักทรงแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / ธวัช มณีผ่อง / 2546 /Full Text
Subject
สำนักน้ำฟ้า (เชียงใหม่)
สุขภาพ
18 กระบวนการสร้างสรรค์งานศิลปะในชั้นเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ = Classrooms art work creation process of Mathayom Suksa 3 Students, Chiang Mai University Demonstration School / มารีนา บรมพิชัยชาติกุล / 2546 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศิลปะ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
19 กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ บ้านเฮี้ย อำเภอปัว จังหวัดน่าน = Process of health promotion for aging people at Ban Hea, Amphoe Pua, Changwat Nan / พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ / 2546 /Full Text
Subject
สุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ -- น่าน
ผู้สูงอายุ -- น่าน
20 กลไกของฮอร์โมนต่อการสิ้นสุดของลาร์วัลไดอะพอสในหนอนเยื่อไผ่ / มนพร มานะบุญ / 2546 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
ฮอร์โมน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77