ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1382 รายการ จากคำว่า 2545

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 กระบวนการกำหนดนโยบายของเทศบาลตำบลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ / ฤชุพงศ์ พรหมประกาย / 2545 /Full Text
Subject
เทศบาลตำบลช้างเผือก
เทศบาล -- เชียงใหม่
2 กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและอายุการเก็บรักษาของเนื้อลิ้นจี่ชิ้นแตกและตีป่นบรรจุกระป๋อง / ดรุณี มูลโรจน์ / 2545 /Full Text
Subject
ลิ้นจี่ -- การเก็บและรักษา
ความร้อน
ลิ้นจี่กระป๋อง
3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาเกษตรกรรมตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของสหวิทยาเขตบูรพาเชียงใหม่ / ประสาท บุ้นเชียง / 2545 /Full Text
Subject
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
4 กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน / ศดายุ ธัญน้อม / 2545 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปม
การปกครองท้องถิ่น -- ลำพูน
5 กระบวนการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ : กรณีศึกษา สถานที่พักแรม ถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร / กนกพร ศิริโรจน์ / 2545 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยวต่างชาติ
ที่พัก
การท่องเที่ยว
ถนนข้าวสาร (กรุงเทพฯ)
6 กระบวนการทางสังคมและการเมืองในการเรียกร้องที่ดินทำกินของชุมชนชนบทภาคเหนือ / วีรยุทธ แย้มศรี / 2545 /Full Text
Subject
ผู้นำท้องถิ่น
ที่ดิน
ชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
7 กระบวนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบ้านโป่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ / มิ่งขวัญ แดงสุวรรณ / 2545 /Full Text
Subject
ชุมชน -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
บ้านโป่ง (เชียงใหม่)
8 กลไกทางสังคมที่มีศักยภาพในการป้องกันการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในชุมชน / อุบล หมุดธรรม / 2545 /Full Text
Subject
ยาเสพติด -- การควบคุม
ชุมชน -- เชียงใหม่
9 กลยุทธ์การตลาดของธุรกิจอาบน้ำแร่ อบไอน้ำ และภูมิปัญญาไทย เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ ม.ร.ว. ภูมินทร์ วรวรรณ / ภูมินทร์ วรวรรณ, ม.ร.ว. / 2545 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
น้ำแร่
อุตสาหกรรมน้ำแร่
ไอน้ำ
อาบน้ำแร่
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
เชียงราย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
10 กลยุทธ์ทางการตลาดแหล่งท่องเที่ยวเมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน จังหวัดเชียงราย / นาถพิมล วาดสันทัด / 2545 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว -- การตลาด
เมืองประวัติศาสตร์เชียงแสน
เชียงแสน (เชียงราย) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
11 กาดหลวงเมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม่ : ศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของระบบเศรษฐกิจโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน / ศศิภัสร์ เที่ยงมิตร / 2545 /Full Text
Subject
ตลาด -- เชียงใหม่
ตลาด -- เชียงตุง
เชียงใหม่ -- ภาวะเศรษฐกิจ
เชียงตุง -- ภาวะเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจ
12 การกระจายการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะในจังหวัดเชียงใหม่ / สุพัฒน์ ศรีขำ / 2545 /Full Text
Subject
โทรศัพท์สาธารณะ -- เชียงใหม่
13 การกระจายของสาหร่ายพิษและคุณภาพน้ำในกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ในปี 2542-2543 / รัฐภูมิ พรหมณะ / 2545 /Full Text
Subject
สาหร่าย
คุณภาพน้ำ -- พะเยา
กว๊านพะเยา
14 การกระจายสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในภาคเหนือ ช่วงปี พ.ศ. 2533-2542 / ทวีศักดิ์ ใจคำสืบ / 2545 /Full Text
Subject
สินเชื่อ -- ไทย (ภาคเหนือ)
ธนาคารพาณิชย์ -- ไทย (ภาคเหนือ)
15 การกระจายอำนาจการบริหารการประถมศึกษา : ความเป็นมาและความเป็นไปได้ / นรินทร์ ชูโตศรี / 2545 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นประถม -- การบริหาร
16 การกระตุ้นภูมิคุ้มกันต้านฮอร์โมนโซมาโตสะแตตินต่อการเจริญเติบโตและปริมาณไขมันในไก่พื้นเมืองและหนูขาว / บัณฑิต กีรติการกุล / 2545 /Full Text
Subject
ไก่พื้นเมือง -- การเจริญเติบโต
หนูขาว -- การเจริญเติบโต
ไขมัน
ภูมิคุ้มกัน
โซมาโตสะแตติน
ฮอร์โมน
17 การกล่อมเกลาทางการเมืองของผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐพล พุกประเสริฐ / 2545 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง
กิจกรรมทางการเมือง
การเมือง
18 การกำจัดแคดเมียมออกจากน้ำโดยใช้ซีโอไลท์ที่สังเคราะห์จากเถ้าลอยถ่านหิน = Cadmium removal from water by Synthetic Zeolite from coal fly ash / ปิยะ ปุลิเวคินทร์ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดธาตุอาหาร
แคดเมียม
ซีโอไลต์
เถ้าถ่านหิน
19 การกำจัดไนโตรเจนจากน้ำเสียฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้ออกซิเจนในระบบบึงประดิษฐ์แบบผสมผสานด้วยธูปฤาษีและกกสามเหลี่ยม / อุไรวรรณ เอกสินธุ์ / 2545 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกำจัดไนโตรเจน
น้ำเสีย -- การบำบัด -- วิธีทางชีวภาพ
บึงประดิษฐ์
สุกร
ธูปฤาษี
กก
20 การกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องโม่ถ่านหินที่เหมืองแม่เมาะ / ชูกิจ หลวงจอก / 2545 /Full Text
Subject
เหมืองแม่เมาะ
เครื่องโม่ถ่านหิน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70