ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
141 การติดตามผลการนำความรู้ไปใช้หลังการฝึกอบรมหลักสูตร การเป็นนักฝึกอบรมในงานด้านผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : ศูนย์ฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุแห่งเอเชีย / จิระประภา คำบุญเรือง / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์ฝึกอบรมงานด้านผู้สูงอายุแห่งเอเชีย
การฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
142 การติดตามผลการฝึกงานของนักศึกษา สาขาวิชาช่างเมคคาทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง / สุดเขต เลิศสกุณี / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง -- นักศึกษา
การฝึกอาชีพ -- ลำปาง
ช่างอุตสาหกรรม
143 การติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาพหุปัญญาเพื่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสำหรับครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย / มยุรี เจริญภักดี / 2544 /Full Text
Subject
การศึกษาขั้นอนุบาล
การศึกษาขั้นก่อนประถม
นักเรียน
การเรียน
การสอน
144 การติดตามผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง แผนกวิชาการบัญชี โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี / ปรานอม เดชะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี -- นักศึกษา
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่
145 การเตรียมไดอะทอไมต์เพื่อใช้เป็นสารช่วยกรอง / ชัยศรี ไชยวุฒิ / 2544 /Full Text
Subject
การดูดซับ
ไดอะทอไมต์ -- ลำปาง
146 การเตรียมตัวสำหรับความตายของผู้ติดเชื้อเอชไอวี / อุทยา นาคเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้ติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความตาย
Dissertations, academic -- nursing
Death
HIV infections
147 การเตรียมผงสทรอนเชียมไททาเนตที่บริสุทธิ์สูงทางเคมี / วิระ วรรณสิงห์ / 2544 /Full Text
Subject
สทรอนเชียมติตาเนต -- การวิเคราะห์
148 การเตรียมและการตรึงไธออลโปรติเอสจากยางมะละกอพันธุ์พื้นเมือง / ปัฐมาวดี ทะนันชัย / 2544 /Full Text
Subject
เอนไซม์
ไธออลโปรติเอส
ยางมะละกอ
มะละกอ -- พันธุ์พื้นเมือง
149 การเตรียมและตรวจสอบผลของคาร์บอนที่มีต่อสมบัติพิโซอิเลคตริกของวัสดุผสมเลดเซอร์โคเนตติตาเนตพอลิเอธิลีน ความหนาแน่นสูง แบบ 0-3 / นราธิป วิทยากร / 2544 /Full Text
Subject
เพียโซอิเล็กทริก
คาร์บอน
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
โพลิเอทิลีน
150 การถ่ายทอดความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนในชุมชนภาคใต้ / รพีพรรณ ลิมปิติ / 2544 /Full Text
Subject
ความเชื่อ
ชุมชน
ชาวไทย
151 การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติเชิงธุรกิจชุมชน : กรณีศึกษาบ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลหนองเสาเล้า อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น / อรทัย จิตไธสง / 2544 /Full Text
Subject
ทรัพยากรธรรมชาติ -- ชุมแพ (ขอนแก่น)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
บ้านสุขสมบูรณ์ (ขอนแก่น)
152 การถ่ายโอนงานด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นโดยองค์การบริหารส่วนตำบล ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย / เบญจกร ร่องสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- พาน (เชียงราย)
องค์การบริหารส่วนตำบล
การปกครองท้องถิ่น -- พาน (เชียงราย)
153 การถูกจับต้องของทารกเกิดก่อนกำหนดในหออภิบาลทารกแรกเกิด / จริยา อินทะพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Infant, premature
Intensive care units, neonatal
154 การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในระบบเหมืองฝายของภูมิปัญญาชาวบ้าน : กรณีศึกษา หมู่บ้านห้วยอีค่าง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / วรพล วัฒนเหลืองอรุณ / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ฝาย -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
หมู่บ้านห้วยอีค่าง (เชียงใหม่)
155 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชนปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) บ้านแม่กลางหลวง และ บ้านอ่างกาน้อย อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จงหวัดเชียงใหม่ / สุวณี ทรัพย์พิบูลย์ผล / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
ปกาเกอะญอ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
บ้านแม่กลางหลวง (เชียงใหม่)
บ้านอ่างกาน้อย (เชียงใหม่)
156 การทำเกษตรแบบยั่งยืนของเกษตรกรในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สุธีร์ สัตยาภาณ์ / สุธีร์ สัตยาภรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรมแบบยั่งยืน
เกษตรกร -- อุตรดิตถ์
157 การทำให้บริสุทธิ์ การหาลักษณะเฉพาะและการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนสะสม SP1 และ SP2 ในระหว่างการเจริญของหนอนเยื่อไผ่ / จตุพร ตั้งจิตรวิทยากูล / 2544 /Full Text
Subject
หนอนเยื่อไผ่ -- การเจริญเติบโต
โปรตีน
158 การนำเสนอข่าวสิ่งแวดล้อมในหนังสือพิมพ์ไทย : กรณีศึกษา ข่าวเขื่อนปากมูล / นันทกานต์ แสงโสภณ / 2544 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
หนังสือพิมพ์
เขื่อนปากมูล
159 การบริโภคอาหารของเกษตรกรที่ทำเกษตรอินทรีย์ กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ / ทิตินันท์ จิรานุกรม / 2544 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
โภชนาการ
อาหาร
เกษตรกรรมธรรมชาติ
เกษตรกร -- แง่โภชนาการ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
160 การบริหารการกีฬาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อุษณีย์ จินตนาประวาสี / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
กีฬา -- การบริหาร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60