ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1181 อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / วินิจ สังขรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
ปอเนาะ -- ประวัติ
ปอเนาะ -- ไทย (ภาคใต้)
1182 อภิปรัชญาในความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาพราหมณ์ในนครศรีธรรมราช / พรพรหม ชลารัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
ศาสนาพราหมณ์
อภิปรัชญา
ความเชื่อ
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม
1183 อัตมโนทัศนและพฤติกรรมความปลอดภัยของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค สังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตการศึกษา 8 / รุ่งทิวา อินทวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
นักศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ) -- พฤติกรรม
1184 อัตราการใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมและการฉีดพ่นธาตุสังกะสีที่มีต่อคุณภาพการสี และคุณค่าทางโภชนาการของข้าว / ดวงเดือน ชัยศรี / 2544 /Full Text
Subject
ข้าว -- การปลูก
สังกะสี
ปุ๋ยโปแตสเซียม
1185 อาชีพการทอตุงใย บ้านแท่นดอกไม้ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / วิธวดี ทวีทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
ธง -- จอมทอง (เชียงใหม่)
ตุง
บ้านแท่นดอกไม้ (เชียงใหม่)
1186 อาชีพการทอผ้ากี่เอวของชนเผ่ากะเหรี่ยง บ้านพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / ฤชุอร แซ่โกย / 2544 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ลำพูน
กะเหรี่ยง
1187 อาชีพการทำเครื่องประดับเงินของชนเผ่ากะเหรี่ยง หมู่บ้านวัดพระบาทห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / มีพร ปริญญาพล / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องเงิน -- ลี้ (ลำพูน) -- การผลิต
กะเหรี่ยง -- ลี้ (ลำพูน)
1188 อิทธิพลของจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แรงจูงใจและความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ / แสงเดือน วัฒนาสกุลเกียรติ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การจูงใจในการทำงาน
การเรียนรู้
1189 อิทธิพลของเพศต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก เนื้อ และไขมัน ในสุกรขุน / สมภพ คำโอภาส / 2544 /Full Text
Subject
สุกร
เนื้อสัตว์
ไขมัน
1190 อิทธิพลของวัฒนธรรมท้องถิ่นต่อพฤติกรรมทางการเมือง : กรณีศึกษาพิธีแซนยะของชุมชนชาวกูย ตำบลแจนแวน กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ / อรัญญา พงศ์สะอาด / 2544 /Full Text
Subject
กูย -- ศรีณรงค์ (สุรินทร์)
กูย -- ความเป็นอยู่และประเพณี
พิธีแซนยะ
กูย -- กิจกรรมทางการเมือง
พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม -- ศรีณรงค์ (สุรินทร์)
1191 อิทธิพลของอายุผล อุณหภูมิในการเก็บรักษา และฟิล์มพลาสติกต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาเนื้อทุเรียนพันธุ์หมอนทอง / มาลี ทองแดง / 2544 /Full Text
Subject
ทุเรียน -- การบรรจุหีบห่อ
ฟิล์ม
1192 อิทธิพลของอุณหภูมิและชั้นความหนาต่อการอบแห้งหอมหัวใหญ่หั่น ในเครื่องอบแห้งแบบสลับทิศทางลมร้อน / ศิริทรัพย์ เถาปฐม / 2544 /Full Text
Subject
หอมหัวใหญ่ -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้ง
อุณหภูมิ
1193 อุบัติการณ์การบาดเจ็บทางการกีฬาในการแข่งขันกีฬา นักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ปีการศึกาา 2543 / สุวิรัฐ สุวรรณเมธากร / 2544 /Full Text
Subject
การบาดเจ็บทางการกีฬา -- เพชรบูรณ์
การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา แห่งประเทศไทย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60