ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
101 การใช้โปรแกรม Microsoft Access ในการทำบัญชีของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / อภิญญา ธงไชย / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะมนุษยศาสตร์ -- การบัญชี
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การบัญชี -- เชียงใหม่
ไมโครซอฟต์แอ็กเซส -- การบัญชี
102 การใช้โปรตีนถั่วเหลืองและเลซิทินในนมเทียมสำหรับลูกโค / ไพโรจน์ ศิลมั่น / 2544 /Full Text
Subject
โค -- อาหาร
โปรตีน
ถั่วเหลือง
เลซิติน
103 การใช้พื้นที่ของชุมชนบนที่สูงที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าต้นน้ำแม่แจ้ฟ้า อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง / สุรธรรม์ เลิศสาระ / 2544 /Full Text
Subject
ป่าไม้และการป่าไม้ -- แจ้ห่ม (ลำปาง)
การใช้ที่ดิน -- ลำปาง
104 การใช้ยาเสพติดของนักศึกษามหาวิทยาลัย / ภคินี อิศรางกูร ณ อยุธยา / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
ยาเสพติด -- เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- นักศึกษา
105 การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในทางบัญชีของธุรกิจในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิภา จงรักษ์สัตย์ / 2544 /Full Text
Subject
การบัญชี -- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ -- เชียงใหม่
การบัญชี -- เชียงใหม่
ธุรกิจ -- การบัญชี
106 การใช้วัตถุเจือปนอาหารในการแปรรูปอาหารของเกษตรกรจากระบบเกษตรอินทรีย์ / สุทธิดา ปัญญาอินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
อาหาร -- การเจือปนและการตรวจสอบ -- แม่ออน (เชียงใหม่)
วัตถุเจือปนในอาหาร
อาหารกับสารเคมี
การปนเปื้อนในอาหาร -- แม่ออน (เชียงใหม่)
เกษตรกรรมธรรมชาติ
107 การใช้วิธีการสอนแบบ พี คิว โฟร์ อาร์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่าน ความคงทนในการจำ และความสามารถในการตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ณัฏฐลักษณ์ สุภาโย / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอน
108 การใช้วิธีวิจัยเชิงระบบเพื่อวิเคราะห์อิทธิพลของปัจจัยต่อ ผลผลิตและคุณภาพการสีของข้าว / จิรวัฒน์ เวชแพศย์ / 2544 /Full Text
Subject
การสีข้าว
109 การใช้วิธีสอนตามแนวทฤษฎีสร้างสรรค์ความรู้นิยมเพื่อส่งเสริมความสามารถในการฟัง-พูดเชิงสร้างสรรค์ และความภาคภูมิใจในตนเองของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลเชียงใหม่ / พัชร พุ่มลำเจียก / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
ความคิดและการคิด
110 การใช้เศษเหลือจากโรงงานผลิตน้ามันหอมระเหยจากเมล็ดมัสตาร์ดเป็นแหล่งโปรตีนในอาหารสัตว์ปีก / พิเชษฐ แสงศรีจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
อาหารสัตว์
มัสตาร์ด -- เมล็ด
โปรตีน
โรงงานผลิตน้ำมันหอมระเหย
111 การใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / เชษฐา ตันวีระ / 2544 /Full Text
Subject
สารพิษ -- เชียงใหม่
สารเคมี -- เชียงใหม่
ยากำจัดศัตรูพืช -- แง่สิ่งแวดล้อม -- เชียงใหม่
เกษตรกร -- จอมทอง (เชียงใหม่)
112 การใช้สื่อการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในการสอนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ / สันทัด ดุลย์สูงเนิน / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม
การศึกษาทางไกล -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์ -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงดาว (เชียงใหม่)
113 การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาของครูและนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนดอยหล่อ สำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ / เทวินทร์ จินดารักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ห้องปฏิบัติการภาษา
นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
ครู -- ดอยหล่อ (เชียงใหม่)
114 การใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชน อำเภอเมืองลำพูน / นะโรดม อินต๊ะปัน / 2544 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนเอกชน
115 การใช้ห้องสมุดโรงเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ / จินตนา เพ็งรักษา / 2544 /Full Text
Subject
ห้องสมุดโรงเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
116 การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / มะลิวรรณ หงษ์ทอง / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- นักศึกษา
อินเตอร์เน็ต
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
117 การใช้อุทยานการเกษตรเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์การศึกษาของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ / ศรีนุช กุศลวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ครูเกษตร -- เชียงใหม่
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
118 การดำเนินงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมลำไยอบแห้งในจังหวัดเชียงใหม่ / พงศกร ทวีสุข / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง -- การผลิต
ลำไย -- การอบแห้ง -- การตลาด
ลำไย -- เชียงใหม่
119 การดำเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เอื้อต่อการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ / ระเบียบ บัวคำซาว / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
สุขภาพ
120 การดำเนินงานร้านอาหารมังสวิรัติเชิงพาณิชย์ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / เบญจมาศ เทอดสกุล / 2544 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
มังสวิรัติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60