ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1161 สมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกในระบบเซอร์โคเนียมติตาเนต / รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล / 2544 /Full Text
Subject
ไดอิเล็กทริก
เซรามิกเซอร์โคเนียมติตาเนต
1162 สมรรถนะของครูตามการรับรู้และความคาดหวังของครู นักเรียน และผู้ปกครอง ที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผกมัธยม วรรณดา ตั้งศุภกิจกำจร / วรรณดา ตั้งศุภกิจกำธร / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกมัธยม)
ครูมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ครูมัธยมศึกษา -- การทำงาน -- เชียงใหม่
1163 สมรรถนะเครื่องกรองไร้อากาศชนิดไหลขึ้นของการบำบัดน้ำเสียจากโรงงานกระดาษสา / อภิสิทธิ์ แสนคำ / 2544 /Full Text
Subject
น้ำเสีย -- การบำบัด -- การกรอง
เครื่องกรองและการกรอง
โรงงานผลิตกระดาษสา -- การกำจัดของเสีย
1164 สมรรถนะแรงยกของโรเตอร์ออโต้ไจโรโหมด โดยใช้ทฤษฎีเบลดอิลิเมนท์ / ชาตรี คอยแก่น / 2544 /Full Text
Subject
ออโต้ไจโร
โรเตอร์
ใบพัด (เฮลิคอบเตอร์)
1165 สมรรถนะและปัจจัยควบคุมการผลิตของกระบือดอย / ปิติ อภิจิต / 2544 /Full Text
Subject
กระบือ -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
กระบือ -- การผลิต
1166 สมรรถภาพการดูดใช้โบรอนของข้าวบาร์เลย์ 2 พันธุ์ / ธำมรงค์ ผาสุก / 2544 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
โบรอน
1167 ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อเครื่องประดับอัญมณีจากร้านค้าอัญมณีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ฤทธิชัย กอศิริวรชัย / 2544 /Full Text
Subject
อัญมณี -- การตลาด -- เชียงใหม่
อัญมณี -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1168 สารหอมในวุ้นน้ำมะพร้าวไบโอเทค / พวงทอง เล็นดำ / 2544 /Full Text
Subject
สารหอมระเหย -- การวิเคราะห์
วุ้นมะพร้าวไบโอเทค
น้ำมะพร้าว
แบคทีเรีย
1169 สาเหตุของหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของธนาคารกรุงไทยในจังหวัดเชียงราย / นิรันดร์ ภิระบรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
หนี้ -- เชียงราย
สินเชื่อ -- เชียงราย
1170 สิ่งก่อความเครียดของเด็กวัยรุ่นธาลัสซีเมีย / อำพร กอรี / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Thalassemia
วัยรุ่น
ธาลัสซีเมีย
ความเครียด (จิตวิทยา)
1171 สิ่งจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเลิศ เถื่อนยืนยงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
1172 สิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมสุขภาพของคนพิการ ในจังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังออกจากโรงพยาบาล / ปรียาพร มหาเทพ / 2544 /Full Text
Subject
คนพิการ -- พฤติกรรม
การส่งเสริมสุขภาพ
สิ่งแวดล้อม
1173 สุขภาพความปลอดภัยของคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา จ. ลำปาง / ภัณทิรา สุขสารัญ / 2544 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- ลำปาง
แรงงาน -- ลำปาง
อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
เครื่องปั้นดินเผา -- ลำปาง
1174 สุขภาพจิตและพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ / ปนัดดา ดอกอินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- สุขภาพจิต -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
จิตวิทยาการศึกษา
1175 เสถียรภาพของแผ่นฟิล์มไคติน-ไคโตซานสำหรับใช้เป็นวัสดุทดแทนผิวหนังชั่วคราว / ศุภยาลักษณ์ สร้อยสุริยา / 2544 /Full Text
Subject
ไคติน
ไคโตแซน
ผิวหนัง
1176 หกซิกมาและการประยุกต์ / พอใจ พัทธนิตย์ธรรม / 2544 /Full Text
Subject
สถิติศาสตร์
อุตสาหกรรม -- การผลิต
สินค้า
1177 เหตุผลการสมัครเข้าโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย / วราพร คำปา / 2544 /Full Text
Subject
นักกีฬา
กีฬา
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
โครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา
1178 แหล่งที่มาของความเจริญเติบโตของผลผลิตทางการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2542 / สุทัส พลพวก / 2544 /Full Text
Subject
ผลิตผลเกษตร -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
เกษตรกรรม -- แง่เศรษฐกิจ -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
1179 องค์ประกอบชนิดของนกบริเวณสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สวัสดิ์ สนิทจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด
นก -- แม่ฮ่องสอน
1180 องค์ประกอบทางเคมีของสารหอมจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น / พูนฉวี สมบัติศิริ / 2544 /Full Text
Subject
น้ำมันหอมระเหย
สมุนไพร -- ไทย (ภาคเหนือ)
สารสกัดจากพืช
พืชสมุนไพร


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60