ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1041 พฤติกรรมการบริโภคของนักเรียนที่ได้รับเงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ศุภชัย คำตื้อ / 2544 /Full Text
Subject
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
ทุนการศึกษา -- เชียงใหม่
สินเชื่อการศึกษา -- เชียงใหม่
1042 พฤติกรรมการบริโภคของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย / สุพัตรา ภูรินันทน์ / 2544 /Full Text
Subject
โภชนาการ
บริโภคนิสัย -- เชียงใหม่
ปัญหาเศรษฐกิจ
1043 พฤติกรรมการบริโภคผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย / บุษบา มาลาศรี / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
อินเตอร์เน็ต
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- ไทย
1044 พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนวัยรุ่นหญิงในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / จิราพร กันทะธง / 2544 /Full Text
Subject
บริโภคกรรม
อาหาร -- แง่โภชนาการ
วัยรุ่นหญิง -- โภชนาการ -- ลำพูน
นักเรียน -- โภชนาการ -- ลำพูน
1045 พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมันของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดเชียงราย / สุรีย์พร โสกันเกตุ / 2544 /Full Text
Subject
อาหาร -- แง่โภชนาการ
ไขมัน
เชียงราย -- ประชากร -- โภชนาการ
1046 พฤติกรรมการป้องกันอันตรายของคนงานโรงงานอุตสาหกรรม เขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / สมนึก กิ่งกาญจนาธร / 2544 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
แรงงาน -- พฤติกรรม
อุบัติเหตุ -- การป้องกัน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
1047 พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวของประชาชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น / สมยศ โอ่งเคลือบ / 2544 /Full Text
Subject
ข่าว
การท่องเที่ยว
ขอนแก่น -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1048 พฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพของผู้ป่วยหลังผ่าตัดกระดูกขาหัก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ทัศนีย์ ธนะศาล / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Fractures
Leg
กระดูกหัก -- ผู้ป่วย
ขา
1049 พฤติกรรมการยอมรับโครงการรณรงค์ไทยช่วยไทย ร่วมใจประหยัดพลังงาน ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อภิญญา คุณยะโคตร / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
การอนุรักษ์พลังงาน -- เชียงใหม่
1050 พฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับรู้อุปสรรคต่อการออกกำลังกายของอาจารย์สตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ปริญญา ดาสา / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์
การออกกำลังกาย
อาจารย์ -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
Dissertations, academic -- nursing
Exercise
1051 พฤติกรรมของนกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก (Apus pacificus) บริเวณถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปัทมาวดี เงินจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก -- ปางมะผ้า (แม่ฮ่องสอน)
นกแอ่นตะโพกขาวหางแฉก -- พฤติกรรม
ถ้ำน้ำลอด (แม่ฮ่องสอน)
1052 พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ต่อการเลือกใช้บริการสปาเพื่อสุขภาพ / วิภาพร มหาชัย / 2544 /Full Text
Subject
น้ำ
สุขภาพ
นักท่องเที่ยว -- ญี่ปุ่น
1053 พฤติกรรมของผู้ใช้บริการตลาดสดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / วิไลรัตน์ เสียมภักดี / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ตลาด
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
1054 พฤติกรรมของผู้นำนักเรียนฝ่ายส่งเสริมอนามัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / เตือนใจ ทองเฌอ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
อนามัยโรงเรียน -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
ผู้นำ
1055 พฤติกรรมของผู้บริโภคต่อคอนวีเนียนสโตร์ในสถานีบริการน้ำมัน ร้อยเอก / พีระ ศิริสุขชัยวุฒิ / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ร้านค้าสะดวกซื้อ -- เชียงใหม่
สถานีบริการน้ำมัน -- เชียงใหม่
1056 พฤติกรรมของผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือต่อการใช้บริการ ทางการเงินเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศจากธนาคารพาณิชย์ / ประสิทธิ์ โชติวิศาล / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ธนาคารพาณิชย์ -- ลำพูน
การเงิน
การค้าระหว่างประเทศ -- การเงิน
1057 พฤติกรรมของลูกค้าส่วนบุคคลธนาคารไทยพาณิชย์ในการใช้บริการธนาคารอินเตอร์เน็ตในจังหวัดเชียงใหม่ / วิชัย วินิจนุกูล / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารไทยพาณิชย์ -- เชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
1058 พฤติกรรมความเป็นผู้นำของหัวหน้าหอผู้ป่วยและความเป็นอิสระในการประกอบวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน / พร บุญมี / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล -- ไทย (ภาคเหนือ)
ภาวะผู้นำ
โรงพยาบาลชุมชน -- ไทย (ภาคเหนือ)
Dissertations, academic -- nursing
Leadership
Nurses
1059 พฤติกรรมด้านจริยธรรมของครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึก ษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ / ศรีบุตร ปัญญารัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
จริยธรรม
ครูภาษาไทย
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1060 พฤติกรรมทางจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / ศักดิ์ชัย มโนวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
จริยธรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- ดอยเต่า (เชียงใหม่)


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60