ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1021 ผลสัมฤทธิ์ด้านการฟังภาษาอังกฤษและเจตคติต่อการเรียนโดยวิดีทัศน์ที่มีตัวอักษรบรรยายของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / ศราวุธ ชาชุมวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม
ภาษาอังกฤษ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เวียงชัย (เชียงราย)
การฟัง
วีดิทัศน์
1022 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้รูปแบบการสร้างความคิดรวบยอด / สาคร เกษม / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลอง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- ลอง (แพร่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- ลอง (แพร่)
ความคิดและการคิด
1023 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยการแข่งขันเป็นทีม / สมยา อินทรสมพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
1024 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ที่เน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากการประเมินตามสภาพจริง / อรพินท์ คันธาเวช / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
1025 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะภาคปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้โดยเน้นการฝึกทักษะภาคปฏิบัติ / ภัทราวรรณ ลาภเวที / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- น่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- น่าน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- น่าน
1026 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้และแก้ปัญหาโจทย์ตามเทคนิคของโพลยา / พนารัตน์ วัดไทยสง / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เลย
วิทยาศาสตร์ -- ข้อสอบ
1027 ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนความเรียงเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกการคิดเชิงสร้างสรรค์ / รุ่งทิพย์ อนุเมธางกูร / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความเรียง -- การเขียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การเขียน
1028 ผลสัมฤทธิ์ในการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยวิธีการแข่งขันเป็นทีม / กรกฎ ปราบไพรี / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาไทย -- การเขียน
ภาษาไทย -- ตัวสะกด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
1029 ผู้นำท้องถิ่นกับการจัดการความขัดแย้งในชุมชนชนบท / วรเชฏฐ์ หน่อคำ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้นำชุมชน
ความขัดแย้งทางสังคม -- เชียงใหม่
ชนบท
1030 แผนการตลาดการท่องเที่ยวบ้านควายไทย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / บุญทา ชัยเลิศ / 2544 /Full Text
Subject
การตลาด
การท่องเที่ยว -- การตลาด
บ้านควายไทย (เชียงใหม่)
แม่ริม (เชียงใหม่) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
1031 แผนการผลิตการเกษตรที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก ปีการเพาะปลูก 254041 / วิมล พุ่มใย / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกรรม -- พิษณุโลก
การปลูกพืช -- พิษณุโลก
1032 ฝิ่นกับคนม้ง : พลวัตความหลากหลายและความซับซ้อนแห่งอัตลักษณ์ของคนชายขอบ / อรัญญา ศิริผล / 2544 /Full Text
Subject
ฝิ่น
ม้ง
1033 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านของชาวเขาเผ่าถิ่นในตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / ไพศาล ทองสอน / 2544 /Full Text
Subject
พฤกษศาสตร์ -- บ่อเกลือ (น่าน)
ชาวเขา -- บ่อเกลือ (น่าน)
1034 พฤติกรรมการโก่งเดาะของเสาหน้าตัดบางรูปรางน้ำเสริมขอบภายใต้แรงอัด / สุรศักดิ์ นิยมพานิชพัฒนา / 2544 /Full Text
Subject
เสา
แรงโก่งเดาะ
1035 พฤติกรรมการจัดประสบการณ์ของครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษา สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / สุภาพร สารประดิษฐ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฮอด
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ฮอด (เชียงใหม่)
ครูอนุบาล -- ฮอด (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ฮอด (เชียงใหม่)
1036 พฤติกรรมการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดไทยพาณิชย์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วุฒิ เมฆประมวล / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
บริการลูกค้า -- เชียงใหม่
บัตรสมาร์ทการ์ด
บัตรเครดิต
1037 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ธีรยสถ์ อุดมมณีธนกิจ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- อาจารย์ -- พฤติกรรม
อาจารย์มหาวิทยาลัย -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
อินเตอร์เน็ต
1038 พฤติกรรมการซื้อขนมขบเคี้ยวมันฝรั่งทอดกรอบของผู้บริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วราลักษณ์ เขียววาท / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ขนม -- การจัดซื้อ
มันฝรั่ง -- การจัดซื้อ
1039 พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร / มรกต ศรีงาม / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
ผลิตภัณฑ์
พฤติกรรมผู้บริโภค -- กำแพงเพชร
1040 พฤติกรรมการตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภคจากไปรษณีย์โดยตรง / มนพิสุทธิ์ มังคลัษเฐียร / 2544 /Full Text
Subject
สิ่งแวดล้อม
บริโภคกรรม
ไปรษณีย์
ผู้บริโภค -- ลำปาง
โฆษณา
การประชาสัมพันธ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60