ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1001 ผลของธาตุเหล็กต่อสภาพการเคลื่อนที่แบบฮอลล์ใน YBa2(Cu1-xFex)3O7-& / นุวัติ พิมพะบุตร / 2544 /Full Text
Subject
ปรากฏการณ์ฮอลล์
เหล็ก
1002 ผลของธาตุเหล็กต่อสัมประสิทธิ์ฮอลล์ใน YBa2(CU1-xFex)3O7-& / นันทนา นนทะมาตย์ / 2544 /Full Text
Subject
ปรากฏการณ์ฮอลล์
เหล็ก
1003 ผลของน้ำร้อน โซเดียมคลอไรด์ และไคโตแซนต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาผลมะนาว / สุทัศน์เทียม บุญทวี / 2544 /Full Text
Subject
มะนาว -- การเก็บและรักษา
น้ำร้อน
โซเดียมคลอไรด์
ไคโตแซน
1004 ผลของน้ำหนักฆ่าในระดับที่ต่างกันของสุกรเพศผู้ต่อสมรรถภาพการผลิตคุณภาพซาก เนื้อ และไขมัน / สมจิต พิชิตภารตะพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
สุกร
เนื้อสัตว์
ไขมัน
1005 ผลของไนโตรเจนต่อผลผลิตและคุณภาพของมะนาว / เกียรติรวี พันธ์ไชยศรี / 2544 /Full Text
Subject
มะนาว
ไนโตรเจน
1006 ผลของปูนกรอกต่อพฤติกรรมของกำแพงคอนกรีตบล็อกรับน้ำหนักบรรทุกกระทำเป็นจุด / ปรีดา ไชยมหาวัน / 2544 /Full Text
Subject
คอนกรีตบล็อก
กำแพงคอนกรีต
ปูน
1007 ผลของโปรแกรมการจัดประสบการณ์ตรงที่มีต่อพฤติกรรมด้านความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กปัญญาอ่อน / ปวีณา ทิมทอง / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละอนุกูล
จิตวิทยาเด็ก -- เชียงใหม่
ความซื่อสัตย์
เด็กปัญญาอ่อน -- เชียงใหม่
1008 ผลของโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะในตนเองต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / นัยนา อินทร์ประสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
ผู้ป่วย -- การดูแล
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Lung diseases, obstructive
1009 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดต่ออาการหายใจลำบากและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง / จันทร์จิรา วิรัช / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลป่าซาง
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- ลำพูน
คุณภาพชีวิต -- ลำพูน
การหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Lung
Lung disease, obstructive
1010 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกายและความเครียดในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย / พัชราพร เถาว์พันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
กล้ามเนื้อหัวใจตาย -- ผู้ป่วย -- อุตรดิตถ์
ความเครียด
ร่างกาย
Dissertstions, academic -- nursing
Rehabilitation
Heart
Stress
Myocardial infarction
1011 ผลของโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจต่อประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดและคุณภาพชีวิตในผู้ป่วยภายหลังได้รับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี / นิธิวดี เมธาจารย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกผู้ป่วยนอก
หัวใจ -- หลอดเลือด
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ผู้ป่วย
หัวใจ
Dissertations, academic -- nursing
Rehabilitation
Qxygen
Quality of life
Coronary angiography
1012 ผลของโปรแกรมต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทันตสุขภาพของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดชลบุรี / เจนจิรา แซ่ลิ้ม / 2544 /Full Text
Subject
ทันตสาธารณสุข
นักเรียนประถมศึกษา -- ชลบุรี
1013 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อการตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม / สุภาพร มหาวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
เต้านม
การพยาบาล
สตรี
โรงงานอุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
โรงงานอุตสาหกรรม -- ลำพูน
Dissertations, academic -- nursing
Breast neoplasms
1014 ผลของระบบการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งหลังโพรงจมูกที่ได้รับรังสีรักษา / อภันตรี กองทอง / 2544 /Full Text
Subject
มะเร็ง
โพรงจมูก -- มะเร็ง -- การรักษาด้วยรังสี
การรักษาด้วยรังสี
ความเหนื่อยล้า
Dissertations, academic -- nursing
Fatigue
Nasopharyngeal neoplasms
Radiotherapy
1015 ผลของอัตราการหมุนเวียนน้ำชะมูลฝอยต่อการกำจัดสารอินทรีย์ในมูลฝอยจากตลาดโดยใช้วิธีการหมักไร้ออกซิเจนแบบลีชเบด / วรัญญา ทิฆัมพรพิทยา / 2544 /Full Text
Subject
การกำจัดของเสีย
ขยะ -- เชียงใหม่
1016 ผลของอาหารข้นผสมน้ำต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพซากของสุกรรุ่นและสุกรขุน / ธิติ จันทรมินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
สุกร
อาหารสัตว์
1017 ผลของอุณหภูมิดินต่อการเจริญเติบโตของฟรีเซีย / ปิยะมาศ ไชยพรพัฒนา / 2544 /Full Text
Subject
ฟรีเซีย -- การเจริญเติบโต
ดิน
1018 ผลผลิตและคุณค่าทางอาหารของพืชอาหารสัตว์ในสวนลำไย / วีระ ชีตารักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
พืชอาหารสัตว์ -- เชียงใหม่
อาหารสัตว์ -- เชียงใหม่
หญ้า
1019 ผลยับยั้งของแลคติคแอสิดแบคทีเรียที่ทนอุณหภูมิสูงต่อการเจริญของ Staphylococcus aureus,Escherichia coli,Saccharomyces cerevisiae และ Aspergillus flavus / ไพรินทร์ บุตรกระจ่าง / 2544 /Full Text
Subject
แบคทีเรียกรดแล็กติก
อุณหภูมิสูง
1020 ผลยับยั้งของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินทนร้อนต่อแบคทีเรียและยีสต์บางชนิด / วราภรณ์ ปานอยู่ / ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2544 /Full Text
Subject
สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน
แบคทีเรีย
ยีสต์
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60