ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
981 ผลของการปลูกพืชสลับต่อการแพร่ระบาดของแมลงศัตรูที่สำคัญในถั่วเหลือง / สุทธิดา วงศ์กาฬสินธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- โรคและศัตรูพืช -- เชียงใหม่
ศัตรูพืช -- การควบคุม -- เชียงใหม่
982 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อขาโดยการถ่วงน้ำหนักที่ข้อเท้าต่อระยะทางของการกระโดดไกล / อธิวัฒน์ มณีจักร / 2544 /Full Text
Subject
การกระโดดไกล
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
983 ผลของการฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสะโพกด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักที่มีต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร / วรเชษฐ์ จันติยะ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมกรีฑาจังหวัดเชียงใหม่ -- นักกีฬา
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การวิ่ง
984 ผลของการฝึกความมั่นคงของลำตัวในนักวิ่งระยะสั้นระดับเยาวชนของสมาคมกรีฑาจังหวัดเชียงใหม่ / ณัชธกรม์ เปียงเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมกรีฑาจังหวัดเชียงใหม่
การวิ่ง
การฝึกกีฬา
985 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อความร่วมมือในแผนการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยวัณโรคปอด / สมศรี ธรรมโม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลพะเยา
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- การดูแล
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Nursing care
Patient care planning
Health services
Tuberculosis
986 ผลของการพัฒนาทักษะการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศต่อการรับรู้สมรรถนะ ในตนเองและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียนชายระดับอาชีวศึกษา / พัชรินทร์ สิมทะราช / 2544 /Full Text
Subject
นักเรียนอาชีวศึกษา -- พะเยา
นักเรียนอาชีวศึกษา -- พฤติกรรมทางเพศ
พฤติกรรมทางเพศ
โรคเอดส์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Dissertations, academic -- nursing
Sex behavior
987 ผลของการเพิ่มกรดไขมันโอเมก้า-3 โดยการเสริมน้ำมันปลาทูน่าในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และไขมันของสุกรเพศผู้ตอน และสุกรเพศเมีย / ยุวฉัตร วุฒิธรรมคณาพร / 2544 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
กรดไขมันโอเมก้า-3
น้ำมันปลาทูน่า
ไขมัน
988 ผลของการเพิ่มสมรรถนะแห่งตนกับการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ / ฉัตรชัย ใหม่เขียว / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกาย
ผู้สูงอายุ -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Social support
Exercise -- in old age
989 ผลของการรณรงค์ด้านการควบคุมการติดเชื้อต่อความรู้และการปฏิบัติของบุคลากรพยาบาล หอผู้ป่วยจักษุ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / ชุลีวันท์ แย้มรับบุญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การพยาบาลจักษุวิทยา
การติดเชื้อ -- การควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
Infection control
Nurses
990 ผลของการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ / อรนุช เขียวสะอาด / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงคำ
การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
หัวใจ -- หลอดเลือด
ผู้ป่วย -- การดูแล -- พะเยา
Dissertations, academic -- nursing
Health behavior
Heart diseases
991 ผลของการสร้างจินตภาพต่ออาการคลื่นไส้ ขย้อน และอาเจียนในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับเคมีบำบัด / บุษบา สมใจวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เต้านม -- มะเร็ง -- การรักษา
เคมีบำบัด
Dissertations, academic -- nursing
Imagination
Nausea
Vomiting
Breast neoplasms
Drug therapy
992 ผลของการเสนอตัวแบบต่อความรู้และการปฏิบัติของพยาบาลในการป้องกันปอดอักเสบจากการติดเชื้อในโรงพยาบาลในผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / นันทนา นุ่นงาม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Models, nursing
Cross infection
Pneumonia
Ventilators, mechanical
993 ผลของการเสนอตัวแบบสัญลักษณ์ต่อความรู้และการปฎิบัติของผู้ดูแลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อฉวยโอกาสในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวี / อัญชนา โตศิลากุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 3
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย
เด็ก
Dissertations, academic -- nursing
HIV infections -- in infancy & childhood
Caregivers
994 ผลของการเสริมน้ำมันปลาในระดับที่ต่างกันในอาหารสุกรต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และเนื้อ / ปัทมา ฤกษะเสน / 2544 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
น้ำมันปลา
เนื้อสัตว์
995 ผลของการเสริมไวตามินอีและซีระดับสูงในอาหารสุกรรุ่น-ขุน ต่อสมรรถนะการผลิต / จารึก เหลืองพฤกษชาติ / 2544 /Full Text
Subject
สุกร -- อาหาร
วิตามินอี
วิตามินซี
996 ผลของการให้ข้อมูลประกอบภาพการ์ตูนต่อพฤติกรรมการเผชิญความเครียดในเด็กวัยก่อนเรียนขณะได้รับสารน้ำทางหลอดเลือดดำ / กลอยใจ มีเครือรอด / 2544 /Full Text
Subject
การพยาบาล
การ์ตูน -- ภาพ
น้ำ
หลอดเลือดดำ
เด็กวัยก่อนเข้าเรียน
Dissertations, academic -- nursing
Stress
Infusions, intravenous
997 ผลของการให้ความรู้เกี่ยวกับการติดเชื้อจากการทำงานต่อความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้ออาสาสมัครกู้ภัย จังหวัดสระแก้ว / ทิพวิไล ช่างสี / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสระแก้ว
การติดเชื้อ
อาสาสมัครกู้ภัย
Dissertations, academic -- nursing
Infection -- prevention & control
Health
998 ผลของขั้วไฟฟ้าโลหะที่มีต่อลักษณะเฉพาะของพีทีซีของเซรามิกแบเรียม - สทรอนเชียมติตาเนต / พรสุดา บ่มไล่ / 2544 /Full Text
Subject
สารกึ่งตัวนำ
เซรามิกแบเรียม
สทรอนเชียมติตาเนต
999 ผลของความเข้มข้น และระยะเวลาการให้โคลชิซีนต่อการงอก การเจริญ และจำนวนโครโมโซมของพืชที่มีศักยภาพด้านไม้ประดับบางชนิด / พนิต รพิพันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
ไม้ประดับ
โคลซิซิน
โครโมโซม
1000 ผลของเตาอบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมแปรรูปลำไยอบแห้งขนาดย่อม | / นัทธียา หวั่นท๊อก / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- การอบแห้ง
เครื่องอบแห้งลำไย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60