ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 การใช้กระบวนการ เอไอซี ในการคิดเรื่องปัญหาเศรษฐกิจครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / อนุพงศ์ ศรีวงศ์คำ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม
เศรษฐศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
ครอบครัว -- แง่เศรษฐกิจ
ความคิดและการคิด
82 การใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจิตเวช / ดวงเดือน ไชยน้อย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลจิตเวช
พยาบาล
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
Dissertations, academic -- nursing
Nursing process
Nursing practical
Psychiatric department, hospital
83 การใช้กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในการอ่านและทักษะทางสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 / ศรินยา ขัติยะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การอ่านขั้นมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ทักษะทางการอ่าน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
84 การใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบความหมายของคำศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแปลไทย-อังกฤษ / วชิรา แดเนียลส์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- การแปล
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา) -- เชียงใหม่
85 การใช้กิจกรรม รักบ้านมงฟอร์ต เพื่อพัฒนาวินัยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ / นงนภัส เอี่ยมละออ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่ -- วินัย
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
86 การใช้กิจกรรมกลุ่มเกมแข่งขันเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านไวยากรณ์และความสามารพด้านการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 / อนุชิต ธรามานิตย์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ตาก
87 การใช้กิจกรรมการเล่านิทานเพื่อส่งเสริมทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษและความคงทนในการเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / สมปอง หลอมประโคน / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
การเล่านิทาน -- กิจกรรมการเรียนการสอน
88 การใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ ทางการอ่าน-เขียนภาษาอังกฤษ และนิสัยรักการอ่าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 / สุชาดา ชัยวิวัฒน์ตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
89 การใช้กิจกรรมประสบการณ์ทางภาษาเพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านภาษาอังกฤษ ความสามารถทางการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 / จตุพร ตั้งตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
90 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ / อำพร เป็งใจ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยเต่า
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การปฏิรูปการศึกษา -- เชียงใหม่
91 การใช้คำถามในกิจกรรมการเรียนภาษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / นิลวรรณ ไชยโย / 2544 /Full Text
Subject
ภาษา -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ความคิดสร้างสรรค์
นักเรียนประถมศึกษา -- น่าน
92 การใช้ชุดการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / เรไร ใหม่วัน / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสันทราย
โรงเรียนบ้านแม่แฝก
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
93 การใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / กำพู เลิศปรีชากมล / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสารภี
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สารภี (เชียงใหม่)
94 การใช้ซาโปนินและไลโปโซมเป็นสารช่วยกระตุ้นการผลิตแอนติบอดีต่อโคเลสเตอรอลในนกกระทา / ทิวารัตน์ ทุนอินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
นกกระทา
ซาโปนิน
ไลโปโซม
โคเลสเตอรอล
แอนติบอดีย์
95 การใช้ทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้โดยโปรแกรมไมโครเวิลด์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 / รัษฎา คำโชติรส / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
ภาษาอังกฤษ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- เชียงใหม่
การเขียน
96 การใช้ทักษะที่จำเป็นในการให้บริการส่งเสริมสุขภาพของพยาบาล ในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2 / ฉันทนา พินิจจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
พยาบาล
การส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
97 การใช้นวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับวิชาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / อดิชาติ สมศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
นวัตกรรมทางการศึกษา -- เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
98 การใช้บทบาทการกินของแมลงน้ำเป็นดัชนีประเมินสภาพระบบนิเวศและคุณภาพน้ำจากลำธารในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ / อาทิตย์ นันทขว้าง / 2544 /Full Text
Subject
แมลงน้ำ
นิเวศวิทยา
คุณภาพน้ำ
ลำธาร
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
99 การใช้แบบฝึกการเขียนภาษาอังกฤษจากการควบคุมไปสู่การเขียนอิสระ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / อุษา ดวงเพชร / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
100 การใช้แบบฝึกเสริมทักษะเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนคำในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / สุพรรณี ไชยเทพ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
ภาษาไทย -- การอ่าน
ภาษาไทย -- การเขียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60