ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
961 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกร่วมกับการฝึกด้วยเครื่องลากถ่วงน้ำหนักและการฝึกพลัยโอเมตริกอย่างเดียว ต่อความเร็วในการวิ่ง 100 เมตร / ชิษณุ สุทธะพินทุ / 2544 /Full Text
Subject
การวิ่ง
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกีฬา
962 ผลการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ด้วยวิธีเล่น-เรียน-สรุป-ฝึกทักษะ / จงจิต พัฒนสิน / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านสันกำแพง
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- สันกำแพง (เชียงใหม่)
963 ผลการเรียนซ่อมเสริม 2 รูปแบบ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก / สุวรรณา ฟักปลั่ง / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ตาก
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ตาก
คณิตศาสตร์ -- การสอนซ่อมเสริม
964 ผลการเรียนโดยใช้บทเรียนไฮเปอร์บุ๊กเพื่อการสอนเสริม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไชยโรจน์วิทยา / ธีรบูลย์ มิตรมโนชัย / 2544 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การสอน
965 ผลการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ / พรสวรรค์ เชื้อเจ็ดตน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. แผนกศัลยกรรม
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค
ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Coronary disease
Coronary artery bypass
Activities of daily living
966 ผลการให้การบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยนอกต่อความร่วมมือในการรักษาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลสุโขทัย = Outcomes of out patient pharmaceutical care on compliance of hypertensive patients at Sukhothai Hospital / สุภัณลินี ปรีชากุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสุโขทัย
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- สุโขทัย
ความดันเลือดสูง -- การรักษา
Pharmaceutical care
Hospitals -- Outpatient services
Hypertension -- Patients
967 ผลของการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมของพยาบาลต่อการปฏิบัติเพื่อป้องกันปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในหออภิบาลทารกแรกเกิด / วรนุช เณรพรม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลอุตรดิตถ์
ทารกแรกเกิด
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
Dissertations, academic -- nursing
Problem solving
Pneumonia
Ventilators, mechanical
Intensive care units
968 ผลของการเคลือบผิวด้วยสารอิมัลชันและไคโตแซนต่อคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของสาลี่ / เสาวคนธ์ นุสติ / 2544 /Full Text
Subject
สาลี่ -- การเก็บเกี่ยว
อิมัลชัน
ไคโตแซน
ผลไม้ -- การเคลือบผิว
969 ผลของการจัดการด้านความต้องการไฟฟ้าในครัวเรือนชนบทต่อการเลือกขนาดระบบผลิตไฟฟ้า / นฤมล กนกสิงห์ / 2544 /Full Text
Subject
ไฟฟ้า
หมู่บ้านม้ง
970 ผลของการจัดท่านอนต่อระยะเวลาการหลับของทารกเกิดก่อนกำหนด / เพ็ญจิตร์ ธนเจริญพิพัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
ทารกคลอดก่อนกำหนด -- การดูแล -- นครสวรรค์
การนอนหลับ
Dissertations, academic -- nursing
Sleep
Infant, premature
971 ผลของการจัดโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพ เพื่อควบคุมและป้องกันภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่มีความดันโลหิตสูง อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก / กวี เมฆประดับ / 2544 /Full Text
Subject
ผู้สูงอายุ -- สุขภาพและอนามัย -- บางกระทุ่ม (พิษณุโลก)
ความดันเลือดสูง -- บางกระทุ่ม (พิษณุโลก)
การส่งเสริมสุขภาพ
972 ผลของการใช้กลุ่มเพื่อนในการให้ความรู้เพื่อพฤติกรรมในการป้องกันโรคเอดส์ ของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัย / ฟาริดา ลังกาฟ้า / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -- นักศึกษา
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่ -- การป้องกันและควบคุม
973 ผลของการใช้โปรแกรมการออกกำลังกายต่อสมรรถภาพทางกายและความผาสุกของผู้สูงอายุ / อัญชลี กลิ่นอวล / 2544 /Full Text
Subject
การออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ
ผู้สูงอายุ
Dissertations, academic -- nursing
Exercise -- in old age
Physical fitness -- in old age
Health promotion -- in old age
974 ผลของการใช้โปรแกรมควบคุมการติดเชื้อต่อการติดเชื้อในโรงพยาบาลจากการคาสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางในผู้ป่วยวิกฤตทางศัลยกรรม / จันทร์บาน ราชคม / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
การติดเชื้อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล -- เชียงใหม่
ศัลยกรรม -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
หลอดเลือด
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Catheterization, central venous
975 ผลของการใช้ผังมโนมติสัมพันธ์ในการสรุปบทเรียนวิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / นิคม พงษ์ประเสริฐ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ฟิสิกส์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
976 ผลของการใช้สื่อพื้นบ้านในการให้สุขศึกษาเรื่องโรคเอดส์แก่ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์ / สมศรี บุญมี / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์
สื่อพื้นบ้าน
977 ผลของการติดตามทางโทรศัพท์ต่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยจิตเภทหลังจำหน่าย / รัชนี ศรีหิรัญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลสวนปรุง
จิตเภท -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ผู้ป่วย -- การดูแล -- เชียงใหม่
การติดตามผล
Dissertations, academic -- nursing
Follow -- up studies
Self care
Schizophrenia
978 ผลของการเติม ธาตุตะกั่ว ต่อ วิสเกอร์ตัวนำยวดยิ่ง Bi-2212 / เอกลักษณ์ พลศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
ตัวนำไฟฟ้ายิ่งยวด
ตะกั่ว
979 ผลของการนำระบบการกระจายยาแบบยูนิตโด๊สมาใช้ในโรงพยาบาลแพร่ / สุมิตรา สุทธิไสย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแพร่
Hospitals -- Drug distribution systems -- Unit-dose
ยา
980 ผลของการบริหารกล้ามเนื้อพื้นเชิงกรานต่อภาวะปัสสาวะเล็ดจากแรงดันในช่องท้องสูง ในสตรีวัยหมดระดู / ประภาภรณ์ สมณะ / 2544 /Full Text
Subject
กระเพาะปัสสาวะ -- โรค -- เชียงราย
วัยหมดระดู -- เชียงราย
ปัสสาวะ
Dissertations, academic -- nursing
Urinary incontinence
Menopausal


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60