ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
941 ผลกระทบของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องขยะในเทศบาลนครเชียงใหม่ / ธรรมศักดิ์ สุเมตติกุล / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
ขยะ -- เชียงใหม่
การเมือง
942 ผลกระทบของโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียของเทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน / ศุภรัศมิ์ จันทร์ต๊ะธง / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน
การระบายน้ำ -- ลำพูน
น้ำเสีย -- การบำบัด
943 ผลกระทบของนโยบายการปรับปรุงองค์การรัฐวิสาหกิจ : ศึกษากรณีนโยบายการปรับโครงสร้างอัตรากำลังพนักงานของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / สุธน ลิ้มชวลิต / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- การบริหาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) -- การบริหาร -- ข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
944 ผลกระทบของระบบเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2540 ต่อความเป็นสถาบันของพรรคการเมืองไทย / ยงยุทธ ปะระมะ / 2544 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- ไทย
พรรคการเมือง -- ไทย
รัฐธรรมนูญ -- ไทย
945 ผลกระทบจากการใช้ที่ดินบนพื้นที่สูงต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาลุ่มน้ำแม่ฮาว อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / เผด็จ พวงจำปา / 2544 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- แม่แตง (เชียงใหม่)
คุณภาพน้ำ -- แม่แตง (เชียงใหม่)
ลุ่มน้ำแม่ฮาว (เชียงใหม่)
946 ผลกระทบจากการใช้สารโพแทสเซียมคลอเรตในการผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / นิวัติ อรุณวิไล / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- การปลูก
โปแตสเซียมคลอเรต
947 ผลกระทบจากการย้ายถิ่นของสามีต่อสตรีแม่บ้านในชุมชนชนบท / พิมพรรณ ยอดคำ / 2544 /Full Text
Subject
การย้ายถิ่น
สามีและภรรยา
สตรี -- ลำปาง
แม่บ้าน -- ลำปาง
ชนบท
948 ผลกระทบด้านสุขภาพและการจัดการกับปัญหาของภรรยาที่ถูกทารุณกรรม / เยาวเรศ วรศีตกาลกุล / 2544 /Full Text
Subject
สตรีที่ถูกทารุณ
สตรี -- เชียงใหม่
ภรรยา
Dissertations, academic -- nursing
Health
Problem solving
Battered women
949 ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการขยายเขตสำนักหักบัญชีเชียงใหม่-ลำพูน / อัจฉรา จารุศิริพจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
สำนักหักบัญชีจังหวัด
เช็ค
950 ผลการใช้กิจกรรมผังความสัมพันธ์ของความหมายในการเรียนแบบร่วมมือที่มีต่อการจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพุทธิโศภน / สุทธิรัตน์ ปัญญาทิพย์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
การเรียน
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
951 ผลการใช้ชุดการเรียนคณิตศาสตร์เพื่อเสริมการเรียนสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่มีผลการเรียนต่ำ / นิศานาถ ยอดยัง / 2544 /Full Text
Subject
คณิตศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน -- ลำพูน
คณิตศาสตร์ -- การสอนด้วยอุปกรณ์
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน -- ลำพูน
952 ผลการใช้ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เน้นแหล่งวิทยาการในชุมชนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา / อนงค์ บุตรวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
953 ผลการใช้บทปฏิบัติการส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ / อุทัยรัก หมอยาดี / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
การพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
954 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเตรียมความพร้อมวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ดวงกมล คมใส / 2544 /Full Text
Subject
คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
คณิตศาสตร์ -- คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน
นักเรียนประถมศึกษา
955 ผลการใช้แบบฝึกการอ่านคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มโรงเรียนหนองผึ้ง ท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / สุวรรณรัศมี ณ เชียงใหม่ / 2544 /Full Text
Subject
การอ่านขั้นประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
ภาษาไทย -- คำควบกล้ำ
นักเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
956 ผลการใช้ผังมโนทัศน์เรื่องปัญหาทรัพยากรธรรมชาติต่อระดับการคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ / ทิวาวรรณ ภาสุคำ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
ความคิดและการคิด
ทรัพยากรธรรมชาติ
957 ผลการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านวิทยาศาสตร์มาประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพชีวภาพ เรื่องสีสรรพ์ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / มาลินี แซ่บั๊ก / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาศาสตร์กายภาพ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา)
นักเรียนมัธยมศึกษา
สี
ภูมิปัญญาชาวบ้าน
958 ผลการฝึกถ่วงน้ำหนักที่ข้อเท้าต่อความเร็วในการวิ่ง 50 เมตร / ครวญธรรม อ้นโต / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุโขทัย -- นักกีฬา
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การวิ่ง
959 ผลการฝึกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนหนังสือสำหรับเด็ก / อภิวรรณ วีระสมิทธ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนชุมชนวัดปากกอง
การเขียน -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- สารภี (เชียงใหม่)
นักเรียนประถมศึกษา -- สารภี (เชียงใหม่)
960 ผลการฝึกพลัยโอเมตริกต่อการเปลี่ยนแปลงการกระโดดแนวดิ่งของนักกีฬาบาสเกตบอล / ณัฐพงศ์ ดีไพร / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตภาคพายัพ -- นักกีฬา
บาสเกตบอล
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
การฝึกกีฬา


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60