ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
921 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ / คมกฤช เถาตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
การแนะแนว
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
922 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดหาที่ดิน เพื่อการชลประทาน : กรณีศึกษาโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กวงอุดมธารา / บุญเลิศ โอวาสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
การใช้ที่ดิน -- เชียงใหม่
ที่ดินเพื่อการเกษตร -- เชียงใหม่
ชลประทาน -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่กวงอุดมธารา
923 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการโครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล : กรณีศึกษาตำรวจชุมชนประจำตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เดชา ศรีสุนทร / 2544 /Full Text
Subject
โครงการตำรวจชุมชนประจำตำบล
ตำรวจ -- เชียงใหม่
924 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เกียรติศักดิ์ พันธวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
คณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนตำบล
925 ปัญหาและอุปสรรคในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของธุรกิจขนาดเล็กของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ / เฉลิมศักดิ์ ชุ่มเชื้อ / 2544 /Full Text
Subject
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หนี้ -- เชียงใหม่
ธุรกิจขนาดย่อม -- เชียงใหม่
ธนาคารพาณิชย์ -- เชียงใหม่
926 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแรงงานเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและบริการของจังหวัดแม่ฮ่องสอน / อรทัย วงศ์ไชย / 2544 /Full Text
Subject
แรงงาน -- แม่ฮ่องสอน
อุตสาหกรรม -- แม่ฮ่องสอน
927 ปัญหาและอุปสรรคในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาในจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2543 / วาทณัฐ ชัยรัต / 2544 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
928 ปัญหาวิธีการปฏิบัติทางบัญชีสำหรับการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / สงกรานต์ จอมแจ้ง / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้
ธนาคารและการธนาคาร -- การบัญชี
หนี้
929 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร : กรณีลูกหนี้ค้างชำระของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / ปฐม ทันใจ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สินเชื่อเกษตร -- เชียงราย
หนี้
ลูกหนี้
930 เปรียบเทียบการบริโภคขนมขบเคี้ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ / อัจฉรา ขัดขาว / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค
บริโภคกรรม
ขนม
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
931 โปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาเซปัคตะกร้อ / สมศักดิ์ จันทร์น้อย / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักกีฬา
เซปัคตะกร้อ
การฝึกกีฬา
932 โปรแกรมการเลี้ยงดูทารกสำหรับมารดาหลังคลอดก่อนจำหน่าย จากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรพรรณ คีลาวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
ทารก -- การดูแล
933 โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียนช่วยสอนบนอินเทอร์เน็ต : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ / อุบลศิลป์ ประครองสุข / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
การสอน
934 โปรแกรมฝึกการกระโดดของนักกีฬาวอลเลย์บอล / ยุติธรรม วัฒนาวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
วอลเลย์บอล
การฝึกกีฬา
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
935 โปรแกรมฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขนสำหรับนักเทนนิส / วิเชียร คำตองมา / 2544 /Full Text
Subject
การฝึกกำลังกล้ามเนื้อ
เทนนิส
นักกีฬา -- เชียงใหม่
936 โปรแกรมฝึกเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของผู้รักษาประตู / วีรยุทธ์ นันทขว้าง / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย -- นักกีฬา
ฟุตกีฬา
การฝึกกีฬา
สมรรถภาพทางกาย
937 โปรแกรมระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับการจัดการผู้ป่วยที่ได้รับพิษจากยาเกิน ขนาด วัตถุมีพิษที่ใช้ในบ้านเรือนและสารกำจัดศัตรูพืช / ภูริดา เวียนทอง / 2544 /Full Text
Subject
สารพิษ -- ฐานข้อมูล
ยากำจัดศัตรูพืช -- ฐานข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
Data base management
Drugs -- Overdosage
Hazardous substances
938 โปรแกรมวิเคราะห์กระแสสเตเตอร์เพื่อตรวจจับความผิดปกติของมอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟส / พงศธร ปวงแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
มอเตอร์เหนี่ยวนำ
มอเตอร์ไฟฟ้า
939 โปรแกรมสร้างสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาวอลเล่ย์บอล / กรัณย์ ปัญโญ / 2544 /Full Text
Subject
วอลเลย์บอล -- การฝึก
นักกีฬาวอลเลย์บอล -- การฝึก
นักกีฬาวอลเลย์บอล -- เชียงราย
สมรรถภาพทางกาย -- การทดสอบ
940 ผลกระทบของการฝังไนโตรเจนไอออนที่มีต่อดัชนีหักเหและการดูดกลืนแสงสีม่วงของอะลูมิเนียมออกไชด์ / ชนกพร ไชยวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
การฝังไอออน
การดูดกลืนแสง
อะลูมิเนียมออกไซด์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60