ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
901 ปัจจัยในการคงอยู่ของกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์ จังหวัดลำปาง / สมเพ็ชร ขัดทะเสมา / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- ผู้ป่วย -- ลำปาง
902 ปัจจัยส่วนทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษาระดับปริญญาตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ในการตัดสินใจเลือกโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ / จุฑามาศ แซ่เตีย / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ -- การศึกษาและการสอน
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
903 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อการตัดสินใจซื้อเบียร์ของผู้บริโภคชายในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ธัญธร ลิ่มศิลา / 2544 /Full Text
Subject
เบียร์ -- การตลาด -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
904 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยของลูกค้า ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / คเชนค์ ดิสภาณุวัฒ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
905 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผิวหน้าขาวของสตรี ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย / พรประภา ซื่อสมศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องสำอาง -- การตลาด -- เชียงราย
เครื่องสำอาง -- การจัดซื้อ
906 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกโรงเรียนกวดวิชาของนักเรียนมัธยมปลาย ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเอกชน -- การตลาด -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
การเรียนพิเศษ
907 ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วยหออภิบาลกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / เสาวลักษณ์ ฟูปินวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ปอด -- โรค -- การป้องกันและควบคุม
เครื่องช่วยหายใจ
Dissertations, academic -- nursing
Pneumonia
Ventilation
Pulmonary ventilation
Intensive care units, pediatric
908 ปัญหาการจัดการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2543 ในประเทศไต้หวัน / สมชาย รัตนไทย / 2544 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- ไต้หวัน
909 ปัญหาการใช้บริการการลงทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สันติ ชำนาญนิล / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา
การลงทะเบียนนักศึกษา
อินเตอร์เน็ต
910 ปัญหาการปันส่วนต้นทุนเข้างานสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง / ดารารัตน์ ชูเกียรติ / 2544 /Full Text
Subject
ต้นทุน
การบัญชีต้นทุน
บริษัทรับเหมาก่อสร้าง -- การบัญชี
การก่อสร้าง -- เชียงใหม่
911 ปัญหาการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการเงินการคลัง : การศึกษาเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบล ของอำเภอเมือง กับอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / สมบุญ ทาปัน / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การคลังท้องถิ่น -- เชียงใหม่
912 ปัญหาของการควบคุมภายในทางการบัญชีของธุรกิจโรงแรม ในจังหวัดเชียงราย / วลัยรัตน์ ชื่นธีระวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงแรม -- การบัญชี
โรงแรม -- เชียงราย
การบัญชี
913 ปัญหาของคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดเชียงใหม่ในการบริหารจัดการและควบคุมการเลือกตั้ง : กรณีศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2543 / เจิดศักดิ์ เปลี่ยนแปลงศรี / 2544 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
914 ปัญหาที่เกี่ยวกับยาและผลของการแก้ไขปัญหาในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานในโรงพยาบาลนครพิงค์ / เยาวภา ศรีวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
เบาหวาน -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
เบาหวาน -- การรักษาด้วยยา
การใช้ยา -- เชียงใหม่
Diabetes -- Patients
Hospitals -- Outpatient services
Problem solving
Drugs
915 ปัญหาที่เนื่องจากยาและผลของการแก้ไขในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังในหอผู้ป่วยอายุรกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์ / อำไพ ทวีอภิรดีเจริญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลนครพิงค์
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง -- โรค
การใช้ยา -- เชียงใหม่
Lungs -- Diseases, Obstructive
Problem solving
Drugs
916 ปัญหาในการปฏิบัติงานของครูแนะแนวในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / พันธลีย์ วงศ์รัตนกมล / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
ครูแนะแนว -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
การแนะแนว -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ดอยสะเก็ด (เชียงใหม่)
917 ปัญหาในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในจังหวัดสระบุรี / กอบกุล ละคร / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมการเกษตร -- สระบุรี
ความฉลาดทางอารมณ์
918 ปัญหาภาษีที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการ ทางชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย / หฤทัย ฮั่นตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
ภาษี
การส่งออก
สินค้าออก
ไทย -- เขตแดน -- พม่า
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
919 ปัญหาและความต้องการของครูสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ เขตการศึกษา 8 / คล้ายจันทร์ มะโนรส / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติเขตการศึกษา 8
ครูสังคมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
ครูมัธยมศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- ไทย (ภาคเหนือ)
920 ปัญหาและความต้องการบริการแนะแนวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ / สุรีย์รัตน์ โอฬารสกุล / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภออมก๋อย
การแนะแนว -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
การให้คำปรึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา -- เชียงใหม่. อำเภออมก๋อย


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60