ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
881 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยของนักเรียนชายในวิทยาลัยอาชีวศึกษา จังหวัดตาก / บุณยานุช เดชบริบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
ถุงยางอนามัย
นักเรียนอาชีวศึกษา -- ตาก
Dissertations, academic -- Public Health
Condoms
Students -- Tak
882 ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสุขภาพจิตตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน / เกษสุรางค์ เทพศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอลี้
ผู้บริหารโรงเรียน -- ทัศนคติ -- ลี้ (ลำพูน)
สุขภาพจิต
883 ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความเครียดของผู้ที่ปฏิบัติงานในโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
ความเครียด (จิตวิทยา)
โรงงาน -- ไทย (ภาคเหนือ)
884 ปัจจัยที่มีผลทำให้ผู้เอาประกันเลิกส่งเบี้ยประกัน : กรณีศึกษา บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต / ทศพร อารีมิตร์ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทเมืองไทยประกันชีวิต
ประกันชีวิต -- เชียงใหม่
ประกันชีวิต -- กรมธรรม์
885 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเลือกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ / ฉันทัช วรรณถนอม / 2544 /Full Text
Subject
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่
ไทย -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
886 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนดของ ข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สังวาลย์ วรรณกุล / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
การเกษียณอายุก่อนกำหนด
ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
887 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อเครื่องสุขภัณฑ์ของผู้บริโภคในเขตอำเภอ เมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เทอดฉัตร งามเลิศรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
เครื่องสุขภัณฑ์ -- เชียงใหม่
เครื่องสุขภัณฑ์ -- การจัดซื้อ
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
888 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความชุกโรคไข้เลือดออก ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / บุญทรัพย์ ซื่อจริง / 2544 /Full Text
Subject
ไข้เลือดออก -- การป้องกันและควบคุม
ไข้เลือดออก -- เชียงใหม่
Dengue hemorrhagic fever -- Prevention & control
Dengue hemorrhagic fever -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Public Health
889 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความต้องการใช้บริการของลูกค้าธนาคารกสิกรไทย สาขาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมเกียรติ หิรัญธนวิวัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
890 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยในการเลือกใช้บริการร้านอาหารพื้นเมือง ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงนภา วินิจวรกิจกุล / 2544 /Full Text
Subject
ร้านอาหาร -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- ไทย
891 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกใช้บริการร้านอินเตอร์เน็ตในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / รังสรรค์ สิทธิชัยโอภาส / 2544 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
892 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผู้ใช้บริการในการเลือกสถาบันสอนภาษาต่างประเทศ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ / นลินี เสนาป่า / 2544 /Full Text
Subject
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
ภาษา -- การศึกษาและการสอน -- เชียงใหม่
893 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์แบบครอบจักรวาลของนักศึกษาวิทยาการสาธารณสุขเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / เกตุมาลา บรรจงพานิชย์ / 2544 /Full Text
Subject
โรคเอดส์ -- การป้องกันและควบคุม
นักศึกษา -- ลาว
Students -- Lao
Acquired immunodeficiency syndrome -- Prevention & control
Dissertations, Academic -- Public health
894 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของสตรีที่นในโรงงานอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป / วาสนา สารการ / 2544 /Full Text
Subject
การส่งเสริมสุขภาพ
สตรี
อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Health promotion
Women's health
895 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของการใช้บริการโทรศัพท์รหัสส่วนตัว / นพดล จิตติวัฒนพงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- เชียงใหม่
896 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ในเครื่องนุ่งห่มสำเร็จรูปทำจากผ้าฝ้ายจอมทองในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / พิชิต สุจริตจินดานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- การจัดซื้อ
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- อุปทานและอุปสงค์
ผ้าฝ้าย -- จอมทอง (เชียงใหม่)
เสื้อผ้าสำเร็จรูป -- เชียงใหม่
897 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในระดับ ปวส. ตามการรับรู้ ของนักศึกษา ปวช. ชั้นปีที่ 3 ของโรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย / วิรัตน์ โมรา / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย -- นักศึกษา
นักศึกษา -- การศึกษาต่อ
898 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการใช้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สุกัญญา ปิ่นอักษรสกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
ไอเอสโอ 14001
การจัดการสิ่งแวดล้อม -- มาตรฐาน
899 ปัจจัยที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏเชียงราย / วิรัช นิลอ่างทอง / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏเชียงราย -- การบริหาร
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา -- เชียงราย
900 ปัจจัยนำเข้าเพื่อการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในจังหวัดเชียงใหม่ / อรทัย ชัยวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรงเรียน
การส่งเสริมสุขภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60