ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
861 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคอาหารของชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปิ่นแก้ว ยานะจิตร / 2544 /Full Text
Subject
กะเหรี่ยง -- โภชนาการ -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
กะเหรี่ยง -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
การปรุงอาหาร -- สบเมย (แม่ฮ่องสอน)
862 ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษในจังหวัดลำปาง / ทวีรัศมิ์ ศรีกิตติกุล / 2544 /Full Text
Subject
ผักไร้สารพิษ
ผัก -- การปลูก
สารพิษ
เกษตรกร -- ลำปาง
863 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายในชุมชนอันเนื่องมาจากโครงการอพยพชาวเขา : กรณีศึกษาบ้านวังใหม่ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง / สมชัย แก้วทอง / 2544 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ชาวเขา -- วังเหนือ (ลำปาง) -- ภาวะสังคม
โครงการอพยพชาวเขา
บ้านวังใหม่ (ลำปาง)
864 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคอาหารแบบทั่วไปมาเป็นบริโภคอาหารชีวจิต / วรรณวิไล ลักขณาเดช / 2544 /Full Text
Subject
Food consumption
Macrobiotic diet
บริโภคกรรม
อาหาร
อาหารเพื่อสุขภาพ
พฤติกรรมผู้บริโภค
865 ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ภาวะสุขภาพของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง โรงพยาบาลแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / สินีนาฎ อนุสกุล / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Health status
Hypertension
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
สุขภาพ
866 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเช่าที่หอพักอาศัยรายเดือนของพนักงานโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / เขมกร คำนวน / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ -- พนักงาน
ที่อยู่อาศัย -- การเช่า -- ไทย (ภาคเหนือ)
867 ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จินตนา กฤษณาเวศน์ / 2544 /Full Text
Subject
ขนม -- การจัดซื้อ
นักเรียน -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
868 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างหัวย่อยของแกลดิโอลัส / บดินทร์ จันทร์คำ / 2544 /Full Text
Subject
แกลดิโอลัส -- พันธุ์
แกลดิโอลัส -- การเจริญเติบโต
แกลดิโอลัส -- การปลูก
869 ปัจจัยที่มีผลต่อการให้คำแนะนำมารดาในการดูแลเด็กต่ำกว่า 5 ปี ที่ป่วยเป็นโรคติดเชื้อเฉียบพลันระบบทางเดินหายใจ ของเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย จังหวัดเชียงใหม่ / พรรณทิภา ฝั้นแจ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรคติดเชื้อระบบหายใจในเด็ก
บุตร -- การดูแล -- เชียงใหม่
มารดา
สถานีอนามัย
บุคลากรสาธารณสุข
Respiratory infections in children -- Chiangmai
Bronchitis in children
870 ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตของข้าราชการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / สัจจะ ตันจันทร์พงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- ข้าราชการ
อินเตอร์เน็ต
871 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ / พงศธร เตมีศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- ความพอใจในการทำงาน
คนต่างด้าว -- เชียงใหม่
การเข้าเมืองและการออก -- เชียงใหม่
872 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงานและความผูกพันต่อองค์การของผู้บริหารโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ / ประทิน หงษ์แก้ว / 2544 /Full Text
Subject
ความพอใจในการทำงาน
ผู้บริหาร -- เชียงใหม่
โรงแรม -- เชียงใหม่
ความผูกพันต่อองค์การ -- เชียงใหม่
873 ปัจจัยที่มีผลต่อความสนใจในการรับข่าวสารภาษาอังกฤษของนักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษสถาบันราชภัฏลำปาง / บุษราคัม อินทสุก / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏลำปาง
ข่าว
การรับรู้
สื่อมวลชน
นักศึกษา -- ลำปาง -- พฤติกรรม
874 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของสหกรณ์โคนม บ้านป่าตึงห้วยหม้อ จำกัดอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ / จันทิวา อินตา / 2544 /Full Text
Subject
สหกรณ์โคนม
สหกรณ์ -- เชียงใหม่
โคนม -- เชียงใหม่
875 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จทางธุรกิจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรภาคเหนือในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน / พนินท์นนทโคตร / 2544 /Full Text
Subject
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร -- ไทย (ภาคเหนือ)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร -- ไทย (ภาคเหนือ
876 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาสังคมในจังหวัดนครสวรรค์ / บัณฑูร ประดิษฐสุวรรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
นครสวรรค์ -- ภาวะสังคม
877 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการกำจัดเหล็กและแมงกานีสของสารกรองในเครื่องกรองน้ำแบบง่าย / กัลยา ชวนคิด / 2544 /Full Text
Subject
เครื่องกรองและการกรอง
น้ำ -- การทำให้บริสุทธิ์
เหล็ก -- การวิเคราะห์
แมงกานีส -- การวิเคราะห์
878 ปัจจัยที่มีผลต่อผลการรักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยงในผู้ป่วยวัณโรค อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / รัฐประกรณ์ พวงเงินมาก / 2544 /Full Text
Subject
วัณโรค -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ครอบครัว
879 ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนบูรพาประเทืองวิทย์ สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / ภัทรา โหงม่าง / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอแม่อาย
โรงเรียนบูรพาประเทืองวิทย์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- แม่อาย (เชียงใหม่)
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -- แม่อาย (เชียงใหม่)
880 ปัจจัยที่มีผลต่อผู้ซื้อในการเลือกตราปูนซีเมนต์ผสมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ / วิริยะ งามประเสริฐพงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ปูนซีเมนต์ -- การตลาด -- นครสวรรค์
ปูนซีเมนต์ -- การจัดซื้อ
ปูนซีเมนต์ -- นครสวรรค์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60