ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
841 ปัจจัยทางสังคมของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษา จังหวัดลำปาง / เธียรสกุล บรรหาร / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ป่าไม้ -- ลำปาง
ทรัพยากรป่าไม้ -- ลำปาง
กำนัน -- ลำปาง -- ภาวะสังคม
ผู้ใหญ่บ้าน -- ลำปาง -- ภาวะสังคม
842 ปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์ / พิมพ์ประภา กฤติยาภิชาตกุล / 2544 /Full Text
Subject
การติดเชื้อเอชไอวี -- เชียงใหม่
โรคเอดส์ -- เชียงใหม่
บ้านหัวดง (เชียงใหม่)
843 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการสอนให้มีประสิทธิภาพของครูมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา / พิพัฒน์ สายสอน / 2544 /Full Text
Subject
ครูมัธยมศึกษา -- พะเยา
844 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ทิพวรรณ นันตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์ -- หลักสูตร
การศึกษาต่อเนื่อง -- หลักสูตร
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- การตัดสินใจ
845 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับทางจิตสังคมของวัยรุ่นชายที่ได้รับการบำบัดรักษาการติดสารเสพย์ติด / อรัญญา แพจุ้ย / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
วัยรุ่น -- เชียงใหม่
Dissertations, academic -- nursing
Adjustment disorders
Adolescence
Substance -- related disorders
846 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแมคคอร์มิค / นุชยงค์ เยาวพานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
Dissertations, academic -- nursing
โรคติดต่อ -- การป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาล
การติดเชื้อ
847 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพการเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาลของพยาบาลควบคุมการติดเชื้อประจำหอผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่น / อุทุมพร ศรีสถาพร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลขอนแก่น
การติดเชื้อ
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Cross infection
Infection
848 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการทอผ้ายกดอก จังหวัดลำพูน / สุธัญญา สุวรรณมงคล / 2544 /Full Text
Subject
การทอผ้า -- ลำพูน
849 ปัจจัยที่พยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ / ณัฏฐิรา รัตนชาญพิชัย / 2544 /Full Text
Subject
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (เชียงใหม่) ภาคเหนือ -- พนักงานและข้าราชการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สารสนเทศ -- นวัตกรรมทางเทคโนโลยี
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- เชียงใหม่
850 ปัจจัยที่พยากรณ์ความปราถนาในการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการปฎิบัติงานของพนักงานอุตสาหกรรมเกษตร / วรพรรณ เพ็ญตระกูลชัย / 2544 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ความเครียด
จิตใจและร่างกาย
คุณภาพชีวิต
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตร -- พนักงาน
851 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความเครียดในการปฏิบัติงานตามการรับรู้ของตำรวจสายตรวจรถจักรยานยนต์ในสถานีตำรวจภูธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ / สคณวรรษ ล้วนสมหวัง / 2544 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก
ตำรวจสายตรวจ -- เชียงใหม่
ความเครียด (จิตวิทยา) -- เชียงใหม่
852 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ตกค้างในเลือดเกษตรกร อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ / เจริญพงษ์ กังแฮ / 2544 /Full Text
Subject
สารเคมีทางการเกษตร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
ยากำจัดศัตรูพืช -- แม่วาง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- แม่วาง (เชียงใหม่)
853 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออุปสงค์พลังงานไฟฟ้าของครัวเรือนในแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว / บุญทัน ฟองน้ำแบง / 2544 /Full Text
Subject
พลังงานไฟฟ้า -- อุปทานและอุปสงค์
ครัวเรือน -- ลาว
854 ปัจจัยที่มีผลต่อการก่ออาชญากรรมของเด็กและเยาวชน กรณีศึกษาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ / สัมพันธ์ ศิริมา / 2544 /Full Text
Subject
อาชญากรรมของเด็ก -- เชียงใหม่
อาชญากรรมวัยรุ่น -- เชียงใหม่
855 ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาขายของรถยนต์บรรทุกใช้แล้วขนาดเล็กในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / ปรัชญา สังข์สมบูรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
รถยนต์ -- การตลาด -- พิษณุโลก
การกำหนดราคา -- พิษณุโลก
รถยนต์ -- ราคา -- พิษณุโลก
856 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจของเกษตรกร จังหวัดลำปาง / นพรัตน์ นวลอนงค์ / 2544 /Full Text
Subject
โครงการส่งเสริมปลูกไม้เศรษฐกิจ
ไม้ -- ลำปาง
เกษตรกร -- ลำปาง
857 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตสำเร็จรูปของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / เปาว์ณรงค์ บัวไชโย / 2544 /Full Text
Subject
อินเตอร์เน็ต -- การจัดซื้อ
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
858 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของธุรกิจเกี่ยวกับทองคำในการเข้าสู่ระบบ โครงสร้างการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ / ศศิธร ตรีตราพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ทองคำ
859 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจต่ออายุบัตรประกันสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ / พชรนันท์ คงรอด / 2544 /Full Text
Subject
ประกันสุขภาพ
860 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของพนักงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ / ประยูร ญาสมุทร / 2544 /Full Text
Subject
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
บริโภคกรรม
บะหมี่สำเร็จรูป
อาหารกึ่งสำเร็จรูป


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60