ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
821 แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับการบริโภคและการออมของประเทศไทย / พิมลพรรณ สุระวาศรี / 2544 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
บริโภคกรรม (เศรษฐศาสตร์) -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
การประหยัดและการออม -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
822 แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการเงินของประเทศไทย / เริงชัย ตันสุชาติ / 2544 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
การเงิน -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
823 แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาคการลงทุนของประเทศไทย / ภคพงษ์ พุมอาภรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
การลงทุน -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
824 แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับภาครัฐบาลของประเทศไทย / ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณ์กุล / 2544 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
การคลัง -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ภาษี -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
825 แบบแผนของกลัยโคคอนจูเกทในเซลล์เนื้อเยื่อบุผิวของอวัยวะสืบพันธุ์สุนัชเพศเมีย / อมรณัฏฐ์ สารีรัตน์ / 2544 /Full Text
Subject
สุนัข -- กายวิภาค
อวัยวะสืบพันธุ์
สุนัข -- อวัยวะสืบพันธุ์
กลัยโคคอนจูเกท
826 ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายป่าชุมชน / ชัยวุฒิ เจริญสุข / 2544 /Full Text
Subject
กลุ่มสัมพันธ์
ชุมชน -- ลำพูน
ป่าชุมชน -- ลำพูน
827 ประสิทธิผลของการดำเนินโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา / สุรินทร์ บุญมั่งมี / 2544 /Full Text
Subject
การพัฒนาอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
นโยบายอุตสาหกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
อุตสาหกรรม -- เชียงใหม่
อุตสาหกรรม -- เชียงราย
อุตสาหกรรม -- พะเยา
828 ประสิทธิผลในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเชียงใหม่ / นวพร แสงหนุ่ม / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหาร
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงใหม่
829 ประสิทธิภาพการดูดซับเหล็ก(II) บนถ่านกระดูกและอลูมินากัมมันต์ / เสาวภา พลานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
การดูดซับ
เหล็ก -- การวิเคราะห์
ถ่านกระดูก -- การวิเคราะห์
อลูมินากัมมันต์ -- การวิเคราะห์
830 ประสิทธิภาพของสารผสมระหว่าง Bacillus thuringiensis (Berliner) กับสารฆ่าแมลงบางชนิดในกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ที่เกิดความต้านทานแล้ว ในการควบคุมหนอนใยผัก / กิติ ตติยะอนันต์ / 2544 /Full Text
Subject
หนอนใยผัก
แมลงศัตรูพืช -- การควบคุม
831 ประสิทธิภาพทรานสฟอร์เมชันใน E. coli โดยวิธีอิเล็กโทรพอเรชัน / วีระชัย ตีรอรุณศิริ / 2544 /Full Text
Subject
ดีเอ็นเอ
832 ประสิทธิภาพในการกำจัดแมลง ของสาร จากกานพลูและสารภีต่อแมลงวันบ้าน / วรนาฏ คงตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
แมลงวัน
กานพลู
สารภี
ยาฆ่าแมลง
833 ปัจจัยกำหนดคุณภาพการบริการของสถานพยาบาลตามการรับรู้ ของผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคม จังหวัดเชียงใหม่ / ธัญทิพ สามบุญมี / 2544 /Full Text
Subject
โครงการประกันสังคม
ประกันสังคม -- เชียงใหม่
สถานพยาบาล -- เชียงใหม่
834 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของบุคลากรพยาบาลในงานการพยาบาลอายุรกรรมโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / นาฎยา อ่วมผึ้ง / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์. งานการพยาบาล
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Personnel, hospital
nurses
835 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / อนัญญา ไชยวุฒิ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
Dissertations, academic -- nursing
พยาบาล
พฤติกรรมองค์การ
การทำงาน
ความผูกพันต่อองค์การ
836 ปัจจัยคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลลำปาง / ศุกลรัตน์ ต๊ะวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
ความผูกพันต่อองค์การ
Dissertations, academic -- nursing
Organizations
Nurses
837 ปัจจัยด้านการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้โรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่จัดการประชุม / รสมารินทร์ อรุโณทัยพิพัฒน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงแรม -- การตลาด -- เชียงใหม่
ห้องประชุม -- เชียงใหม่
838 ปัจจัยด้านส่วนประสมการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อเคหะของลูกค้าธนาคารออมสิน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดลนภา หวงสุวรรณากร / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารออมสิน -- เชียงใหม่
สินเชื่อที่อยู่อาศัย
สินเชื่อ -- เชียงใหม่
839 ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการค้าปลีกของร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค / พงศา นวมครุฑ / 2544 /Full Text
Subject
การขายปลีก -- เชียงใหม่
ร้านค้าปลีก -- เชียงใหม่
การจัดซื้อ
840 ปัจจัยทางจิตวิทยาผู้บริโภคที่พยากรณ์พฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ / บุปผา ส่งเสริม / 2544 /Full Text
Subject
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
ผู้บริโภค
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- เชียงใหม่
นักท่องเที่ยว -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60