ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
801 บทบาทของผู้นำกลุ่มแม่บ้านในการมีส่วนร่วมทางการเมือง : ศึกษาเฉพาะกรณีการเลือกตั้ง อบต. ในเขตอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / กิตติศักดิ์ เมฆขจร / 2544 /Full Text
Subject
สตรีกับการเมือง -- แม่แตง (เชียงใหม่)
การมีส่วนร่วมทางการเมือง -- แม่แตง (เชียงใหม่)
แม่บ้าน -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- กิจกรรมทางการเมือง
องค์การบริหารส่วนตำบล
802 บทบาทของสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมในการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษากรณีสถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจโท / พงษ์สวัสดิ์ กัณฑะสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจภูธรตำบลช้างเผือก
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ข่าว
803 บทบาทของสิทธิถอนเงินพิเศษในการรักษาเสถียรภาพระบบการเงินระหว่างประเทศ / สถาพร จิตหัตถะ / 2544 /Full Text
Subject
การเงินระหว่างประเทศ
804 บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการนำเสนอข่าวสารทางการเมืองไทย / พิษณุ เทพทอง / 2544 /Full Text
Subject
หนังสือพิมพ์
ข่าว
การสื่อสาร
การเมือง
805 บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ / ผจญ สิทธิกัน / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
ทรัพยากรป่าไม้ -- เชียงใหม่
ป่าไม้และการป่าไม้
806 บทบาทของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลนครเชียงใหม่ / พิชิต ตันติศักดิ์ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
อาสาสมัคร
ภัยพิบัติ -- เชียงใหม่
807 บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดลำพูน ในการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน / ปิยบุตร เฉลิมวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
อาสาสมัครสาธารณสุข -- ลำพูน
การส่งเสริมสุขภาพ
ชุมชน
808 บทบาทที่เป็นจริงและที่คาดหวังด้านการพัฒนาการเกษตรของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด / ปริยาภรณ์ เขตวิจารย์ / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล
การพัฒนาการเกษตร
809 บทบาทในการอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านของครูสังคมศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / พันธุ์วดี จิระชัย / 2544 /Full Text
Subject
วัฒนธรรมไทย (ภาคเหนือ)
ครูสังคมศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เชียงใหม่ -- ความเป็นอยู่และประเพณี
810 บทบาทผู้บริหารโรงเรียนในการนิเทศภายในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / เมธี ฮ่งภู่ / 2544 /Full Text
Subject
การนิเทศการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- สุราษฎร์ธานี
811 บทบาทและสมรรถนะของนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงขององค์การธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ธนารัตน์ เทพโยธิน / 2544 /Full Text
Subject
การบริหารงานบุคคล
ผู้บริหาร
ธุรกิจ
812 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการหมู่บ้านในจังหวัดลำพูน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน / ธนพรรณ ริยะป่า / 2544 /Full Text
Subject
คณะกรรมการหมู่บ้าน -- ลำพูน
ความจน -- ลำพูน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
813 บทเพลงท้องถิ่นของนกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis) ในบางพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและพะเยา / อนิรุจ ดั้นเมฆ / 2544 /Full Text
Subject
นกกางเขนบ้าน -- พฤติกรรม -- ไทย (ภาคเหนือ)
เพลงพื้นเมือง
การสื่อสาร
814 บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขยายโอกาสในกลุ่มโรงเรียนบูรพาสามัคคี สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / ภาวนา โนนทนวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอฝาง
การศึกษา -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- ฝาง (เชียงใหม่)
815 บรรยากาศองค์การหลังได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามการรับรู้ของบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / สุริยา ทวีกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ -- การรับรองคุณภาพ
Dissertations, academic -- nursing
ประกันคุณภาพ
บุคลากรทางการแพทย์ -- เชียงราย
816 บริโภคนิสัยของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลอดด้วยเครื่องไตเทียม / ชญานิษฐ์ วงค์จักร์ / 2544 /Full Text
Subject
บริโภคนิสัย -- เชียงใหม่
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- โภชนาการ
ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ไตวายเรื้อรัง -- โภชนบำบัด
817 แบบจำลองการเลือกยานพาหนะเดินทางสำหรับรถประจำทางและยานพาหนะอื่นในเขตเมืองเชียงใหม่โดยใช้ข้อมูลความพึงพอใจที่ระบุไว้ก่อน / อรรถวิทย์ อุปโยคิน / 2544 /Full Text
Subject
รถประจำทาง
ยานพาหนะ
ความพอใจในการทำงาน
818 แบบจำลองเชิงเศรษฐมิติสำหรับภาคการผลิต ตลาดแรงงาน และระดับราคาของประเทศไทย / กัญสุดา ลิ้มพิพัฒน์ชัย / 2544 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ตลาดแรงงาน -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ราคา -- ไทย -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
819 แบบจำลองพยากรณ์ปริมาณผู้โดยสารเครื่องบิน รถประจำทาง และรถไฟระหว่างเชียงใหม่และกรุงเทพมหานคร / มานพ เตชธนสมบัติ / 2544 /Full Text
Subject
การขนส่ง
ยานพาหนะ
เครื่องบิน
รถประจำทาง
รถไฟ
820 แบบจำลองเศรษฐมิติสำหรับการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย / กัณฑิมา ยศกรณ์ / 2544 /Full Text
Subject
แบบจำลองทางเศรษฐมิติ
ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- แบบจำลองทางเศรษฐมิติ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60