ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
781 แนวคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ / จันทนี เผ่าพงษ์เลิศศิริ / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบล -- การบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ -- แม่อาย (เชียงใหม่)
782 แนวคิดเชิงปรัชญาในวรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน / สัญญา สะสอง / 2544 /Full Text
Subject
อภิปรัชญา
วรรณคดีกับศีลธรรมจรรยา
วรรณกรรมพื้นบ้าน -- ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) -- ปรัชญา
783 แนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี / เกรียงศักดิ์ วงษ์ยิ้มใย / 2544 /Full Text
Subject
ประเวศ วะสี, 2474-
การปฏิรูปการศึกษา
784 แนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดเรียนของนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนลำปางเทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง / สุภาพ กาละปลูก / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนลำปางเทคโนโลยี
นักเรียน -- การลา -- ลำปาง
นักศึกษา -- การลา -- ลำปาง
785 แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในโรงพยาบาลชุมชน : กรณีศึกษาโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร / สุรชัย ป่ายปาน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง -- การกำจัดของเสีย
การกำจัดขยะ
ขยะติดเชื้อ
ขยะทางการแพทย์
786 แนวทางการบริหารเครือข่าย: กรณีศึกษา เครือข่ายหน่วยงานบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคเหนือ / ธนิยา วงศ์ไฝ / 2544 /Full Text
Subject
องค์กร
หน่วยงาน
อุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
787 แนวทางการบริหารงานวัฒนธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน / ชมกฎ อินทัศน์ / 2544 /Full Text
Subject
วัฒนธรรม -- แม่ฮ่องสอน
788 แนวทางการป้องปรามการเสพยาบ้าของนักเรียนแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ / นิมิต รัศมี / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติดกับเยาวชน -- เชียงใหม่
ยากระตุ้นประสาท -- การควบคุม -- เชียงใหม่
789 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนโปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสถาบันราชภัฏ : กรณีศึกษาสถาบันราชภัฏนครราชสีมา ณัฏฐฺนี ศรีวงศ์ตระกูล / ณัฏฐินี ศรีวงศ์ตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
การท่องเที่ยว -- การศึกษาและการสอน (อุดมศึกษา)
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
790 แนวทางการพัฒนาบ้านพักแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน : กรณีศึกษา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / อรรณพ บุญจันทร์ / 2544 /Full Text
Subject
ที่อยู่อาศัย -- การเช่า -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
ที่อยู่อาศัย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่)
791 แนวทางการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนคริสเตียนในจังหวัดเชียงใหม่ / มาลี รักสกุลใหม่ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียน -- เชียงใหม่
ผู้บริหารโรงเรียน
792 แนวทางการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาบ้านหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี / รัฐทิตยา หิรัณยหาด / 2544 /Full Text
Subject
หมู่บ้าน -- ท่าม่วง (กาญจนบุรี)
ท่าม่วง (กาญจนบุรี) -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
บ้านหนองขาว (กาญจนบุรี)
793 แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของบุคลากรในชุมชนอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเลิศ ทิพจร / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่แจ่ม (เชียงใหม่) -- การบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
794 แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ / สุรยุทธ กอบกิจพานิชผล / 2544 /Full Text
Subject
การบัญชี
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- การบัญชี
795 บทบาทของกลุ่มผลประโยชน์ในเขตชุมชนสันติธรรมต่อการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม่ / เฉลิมพล คงจิตต์ / 2544 /Full Text
Subject
สมาชิกสภาเทศบาล -- การเลือกตั้ง
ชุมชน
796 บทบาทของครอบครัวในการสนับสนุนการเรียนวิชาการจัดการในบ้านของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย / สุภา เมทะนี / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย
ผู้ปกครองกับเด็ก -- เชียงใหม่
ครอบครัว -- เชียงใหม่
คหกรรมศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
797 บทบาทของครูในการส่งเสริมความมีวินัยในตนเองของนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ / ไพฑูรย์ การเพียร / 2544 /Full Text
Subject
การควบคุมตนเอง
ครูประถมศึกษา -- ฮอด (เชียงใหม่) -- พฤติกรรม
นักเรียนประถมศึกษา -- ฮอด (เชียงใหม่) -- วินัย
วินัยในโรงเรียน -- ฮอด (เชียงใหม่)
798 บทบาทของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อการควบคุมและป้องกันปัญหาสังคมในสถานบันเทิง 12 ห้วยแก้ว / ลภัสรดา พละภิญโญ / 2544 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงใหม่
ดิสโกเธค -- เชียงใหม่
สถานเริงรมย์ -- เชียงใหม่
ปัญหาสังคม -- เชียงใหม่
799 บทบาทของชุมชนในการจัดการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงขององค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / สมเศียร จันทร์หล้า / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายกวาง
โครงการเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
การปกครองท้องถิ่น -- เชียงคำ (พะเยา)
800 บทบาทของประชาสังคมในการจัดทำแผนพัฒนาระยะ 5 ปี : กรณีศึกษาอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย / ธนิต สุภาแสน / 2544 /Full Text
Subject
แผนพัฒนาอำเภอ
ประชาสังคม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60