ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
61 การจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านตามแนวการสอนภาษาแบบธรรมชาติสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 / จิราภรณ์ ปรีชาชน / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์
การอ่านขั้นอนุบาล -- ฝาง (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นอนุบาล -- ฝาง (เชียงใหม่)
การศึกษาขั้นก่อนประถม -- ฝาง (เชียงใหม่)
62 การจัดชั้นเรียนรูปแบบห้องเรียนใหญ่ของโรงเรียนประถมศึกษาในกลุ่มโรงเรียนสันปูเลย สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ / บุญเกิด โอมฤก / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอดอยสะเก็ด
ห้องเรียน -- เชียงใหม่
โรงเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
การจัดชั้นเรียน -- เชียงใหม่
63 การจัดทำระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิคเพื่อการขอรับรองมาตรฐาน ISO9002 กรณีศึกษา : บริษัทไทยพอทเทอรี อินดัสตรี จำกัด / ณรงค์ ต้นพิริยะพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทไทยพอทเทอรี อินดัสตรี
การควบคุมคุณภาพ
อุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา -- การควบคุมคุณภาพ
ไอเอสโอ 9002
64 การจัดทำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 : กรณีศึกษา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด / สกล เลี่ยมประวัติ / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) -- การรับรองคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพ -- มาตรฐาน
ไอเอสโอ 9001:2000
65 การจัดทำระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก.18001) : กรณีศึกษา บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด / สมเกียรติ ปินตาแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง)
ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม -- ลำปาง
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- แง่อนามัย -- ลำปาง
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ -- มาตรฐานความปลอดภัย
66 การจัดสภาพแวดล้อมตามความต้องการของนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ (เจ็ดลิน) / เจษฎา จรุงจรูญพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ -- นักศึกษา
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน -- เชียงใหม่
67 การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ / 2544 /Full Text
Subject
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
งบประมาณ -- ลำพูน
68 การจัดสิ่งแวดล้อมศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย / พงษ์เทพ จีระสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนประถมศึกษา -- ดอยหลวง (เชียงราย)
สิ่งแวดล้อมศึกษา -- ดอยหลวง (เชียงราย)
69 การจัดหลักสูตรและการสอนวิชาอาชีพในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ / สายัณ โยริยะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
การศึกษาทางอาชีพ -- เชียงใหม่ -- หลักสูตร
70 การจำลองสภาพน้ำใต้ดินในเขตเมืองเชียงใหม่ / โพยม สราภิรมย์ / 2544 /Full Text
Subject
น้ำใต้ดิน
71 การเจรจาต่อรองของพยาบาลประจำการ งานการพยาบาลผู้ป่วยสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / บุบผา แก้ววิเชียร / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Obstetrical nursing
Gynecology
72 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลฝาง / เทียมจันทร์ บรรณจักร์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลฝาง
การเจรจาต่อรอง
พยาบาล
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
73 การเจรจาต่อรองของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลลำปาง / ชนกพร อุตตะมะ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
Nurses
74 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ / ผ่องศรี จิตมโนวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
75 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / พรภิรมย์ พรหมเทศ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotiating
76 การเจรจาต่อรองของหัวหน้าหอผู้ป่วย และพยาบาลประจำการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์ / วารุณี ผสมบุญ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์เชียงราย
พยาบาล
การเจรจาต่อรอง
Dissertations, academic -- nursing
Negotating
77 การเจริญเติบโตของดอกว่านนางคุ้ม / วัชราภรณ์ พวงแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
ว่านนางคุ้ม -- การเจริญเติบโต
78 การเจริญเติบโตของหงส์เหิน 2 ชนิด / นิตยา มงคลรัตนาสิทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
หงส์เหิน (พืช) -- การเจริญเติบโต
79 การเจริญเติบโตและการปรับปรุงพันธุ์อังกาบ / มนต์ระวี พีราวัชร / 2544 /Full Text
Subject
อังกาบ -- การเจริญเติบโต
80 การชักนำยอดจากส่วนต่างๆของต้นกล้าน้อยหน่าโดยวิธี Thin Cell Layers ธีระนันท์ ชูวีระ / ธีรนันท์ ชูวีระ / 2544 /Full Text
Subject
น้อยหน่า -- การขยายพันธุ์
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
น้อยหน่า -- การปรับปรุงพันธุ์


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60