ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
761 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อบทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้ง / อำนาจ โชติชะวารานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
การเลือกตั้ง -- เชียงใหม่
คณะกรรมการการเลือกตั้ง
762 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลำพูนต่อการบริหารงาน ชุด ประภัสร์ ภู่เจริญ / ชาติชาย ปันมงคล / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลเมืองลำพูน -- การบริหาร
763 ทัศนคติของผู้ใช้โทรศัพท์ที่มีต่อการให้บริการของ บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ณัฐรินทร์ ทรงชัยกุล / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทไทยเทเลโฟนแอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
โทรศัพท์ -- ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
764 ทัศนคติของผู้ใช้บริการต่อบริการโทรศัพท์รหัสส่วนตัว (พินโฟน 108) ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ดวงกมล สมมณีวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โทรศัพท์ -- เชียงใหม่
บัตรโทรศัพท์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
765 ทัศนคติของผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอสันป่าตองต่อการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ / บัญชา อินถา / 2544 /Full Text
Subject
วุฒิสมาชิก -- การเลือกตั้ง
ผู้นำชนบท -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ผู้นำชุมชน -- สันป่าตอง (เชียงใหม่)
ผู้นำชนบท -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ผู้นำชุมชน -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
766 ทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ที่มีต่อพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 / เสาวลักษณ์ หนูสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
นักบัญชี -- เชียงใหม่
767 ทัศนคติของพนักงานในสังกัดสำนักงานการสื่อสารโทรคมนาคมเขตเหนือต่อการแปรรูปของการสื่อสารแห่งประเทศไทย / สายพิณ ภู่วิจิตร / 2544 /Full Text
Subject
การสื่อสารแห่งประเทศไทย -- พนักงาน
พนักงานรัฐวิสาหกิจ -- ไทย (ภาคเหนือ)
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
768 ทัศนคติของวัยรุ่นต่อภาพยนตร์โฆษณาในโรงภาพยนตร์ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / สมชาย เจิดกานต์ / 2544 /Full Text
Subject
วัยรุ่น -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
ภาพยนตร์โฆษณา
โฆษณา
โรงภาพยนตร์
769 ทัศนคติต่อสิ่งมีชีวิตและผลิตภัณฑ์แปลงพันธุกรรม (GMOs) ของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / มยุรี เศวตรัฐกุล / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
การตัดแต่งพันธุกรรม
เทคโนโลยีชีวภาพ
พันธุกรรม
พืชอาหาร
เชียงใหม่ -- ประชากร -- ทัศนคติ
770 ทัศนคติที่มีต่อการเรียนนาฏศิลป์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / ขนิษฐา ไพโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
นาฏศิลป์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- เชียงใหม่
771 ทัศนคติที่มีต่อความรักของวัยรุ่น / ผุสดี ตั้งจิตนุกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่ -- นักศึกษา
จิตวิทยาวัยรุ่น -- เชียงใหม่
ความรัก
772 ทัศนคติและพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ / สมมาตร อนุสกุล / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
อินเตอร์เน็ต
นักศึกษา -- เชียงใหม่ -- พฤติกรรม
นักศึกษา -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
773 ทัศนะของทหารต่อการเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนของพม่า / อุกฤษณ์ อากาศวิภาต / 2544 /Full Text
Subject
สมาคมอาเซียน
ทหาร
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- กลุ่มประเทศอาเซียน
พม่า -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
กลุ่มประเทศอาเซียน -- ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ -- พม่า
774 ทัศนะของผู้รับบริการต่อการให้บริการทางการแพทย์ของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ / ประสาน รังสิเวโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดภาคเหนือ
บริการทางการแพทย์ -- เชียงใหม่
ความพอใจของผู้ใช้บริการ -- เชียงใหม่
775 ทัศนะของพนักงานฝ่ายโทรศัพท์ภาคเหนือต่อการแปรรูปองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย / ณัฐญา ถิ่นธรรม / 2544 /Full Text
Subject
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย -- พนักงาน -- ทัศนคติ
การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
776 ทางเลือกของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม : กรณีศึกษาหมู่บ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / จิราวรรณ กาวิละ / 2544 /Full Text
Subject
การท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วัฒนธรรม
777 ธุรกิจการผลิตไก่ลูกผสมพื้นเมืองของเกษตรกร จังหวัดพะเยา / นราทัศน์ ประทุมเมศร์ / 2544 /Full Text
Subject
ไก่พื้นเมือง -- การผลิต -- พะเยา
ไก่พื้นเมือง -- การเลี้ยง -- พะเยา
เกษตรกร -- พะเยา
778 ธุรกิจเงินกู้นอกระบบในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ / อาทร เจียมเด่นงาม / 2544 /Full Text
Subject
การเงินธุรกิจ
การเงินนอกระบบ -- เชียงใหม่
เงินกู้ -- เชียงใหม่
การกู้ยืม -- เชียงใหม่
779 นิเวศวิทยาและพฤติกรรมทางสังคมของชะนีมือขาว (Hylobates lar) ที่สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สุพัชรินทร์ สุวรรณเกิด / 2544 /Full Text
Subject
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด
ชะนีมือขาว -- แม่ฮ่องสอน
ชะนีมือขาว -- พฤติกรรม
นิเวศวิทยา -- แม่ฮ่องสอน
780 แนวกลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยวของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง / ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ลำปาง
ช้าง -- ไทย
นักท่องเที่ยว -- ไทย
ลำปาง -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60