ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
741 ต้นทุนภายนอกของการผลิตกระแสไฟฟ้าในอำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง / เชิดพงศ์ ไชยวัฒน์ธำรง / 2544 /Full Text
Subject
ต้นทุนและประสิทธิผล
ไฟฟ้า -- การผลิต
ไฟฟ้า -- ต้นทุนการผลิต
742 ต้นทุนและผลตอบแทนของการปลูกกระเทียมของเกษตรกร ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / รัชนีกร ปัญญา / 2544 /Full Text
Subject
กระเทียม -- การปลูก
กระเทียม -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- ต้นทุนการผลิต
กระเทียม -- แม่แตง (เชียงใหม่) -- อัตราผลตอบแทน
743 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงไก่กระทงแบบโรงเรือนปิดของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมการเลี้ยง ในจังหวัดเชียงใหม่ / สุพจน์ วงค์ดี / 2544 /Full Text
Subject
ไก่กระทง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
ไก่กระทง -- การเลี้ยง -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ไก่กระทง -- การเลี้ยง -- อัตราผลตอบแทน
744 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงสุกรขุน : กรณีศึกษา บริษัทแม่ทา วี.พี. จำกัด / พามดา ชูวุฒยากร / 2544 /Full Text
Subject
บริษัทแม่ทา วี.พี.
สุกร -- แม่ทา (ลำพูน) -- ต้นทุนการผลิต
สุกร -- แม่ทา (ลำพูน) -- อัตราตอบแทน
สุกร -- การตลาด -- แม่ทา (ลำพูน)
745 ต้นทุนและผลตอบแทนจากการเลี้ยงไก่ชนในฟาร์มขนาดใหญ่ในอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก / สิทธิเดช กุขุน / 2544 /Full Text
Subject
ไก่ชน -- การเลี้ยง -- พิษณุโลก
746 ตัวกำหนดความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมป้องกันโรคกระดูกพรุนของสตรีวัยหมดประจำเดือน / บุปผา อินต๊ะแก้ว / 2544 /Full Text
Subject
สุขภาพ
โรคกระดูกพรุน
สตรี -- สุขภาพและอนามัย
วัยหมดระดู
Dissertations, academic -- nursing
Health
Osteoporosis
Menopause
747 ตำรวจชุมชนสัมพันธ์กับบทบาทในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาจังหวัดเชียงราย / ศิริพรรณ อัศวินวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงราย
ข้าราชการตำรวจ -- เชียงราย
งานชุมชนสัมพันธ์
สิ่งแวดล้อม
748 ติดตามการประกอบอาชีพของเยาวชนภายหลังปล่อยจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ / สงกรานต์ ชูสาย / 2544 /Full Text
Subject
เยาวชน
อาชีพ
749 แตนเบียนของเพลี้ยหอยลำไยในสวนลำไยเขตเชียงใหม่และลำพูน / สุกัญญา คลังสินศิริกุล / 2544 /Full Text
Subject
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
เพลี้ยหอยลำไย
750 ทัศนคติของเกษตรกรชาวเขาต่องานส่งเสริมการปลูกพืชผักและไม้ดอกเมืองหนาวของศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ / ชูพงศ์ ธนะไพศาขมาส / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูงอินทนนท์
ผัก -- การปลูก
ไม้ดอก -- การปลูก
ชาวเขา
เกษตรกร -- เชียงใหม่
การส่งเสริมการเกษตร -- เชียงใหม่
751 ทัศนคติของเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพในจังหวัดเชียงใหม่ต่อ พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติม ป. วิอาญา (ฉบับที่ 21) พ.ศ. 2542 : กรณีศึกษาอำเภอเมืองเชียงใหม่ / ไพรัช คงทอง / 2544 /Full Text
Subject
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การตรวจศพ
นิติเวชวิทยา
752 ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อบทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้โครงสร้างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจในเขตจังหวัดลำปาง / ประยูร ชำนาญคง / 2544 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- ทัศนคติ -- ลำปาง
สถานีตำรวจ -- ลำปาง
753 ทัศนคติของชุมชนต่อการอนุรักษ์ปลาบึกที่ใกล้สูญพันธุ์บริเวณเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ / อานุภาพ วรรณคนาพล / 2544 /Full Text
Subject
ปลาบึก -- การอนุรักษ์
เขื่อน -- เชียงใหม่
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
754 ทัศนคติของนักท่องเที่ยวต่างประเทศต่อปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในจังหวัดเชียงใหม่ / สุธิดา วงษ์พันธุ์ / 2544 /Full Text
Subject
ความปลอดภัยในที่สาธารณะ
นักท่องเที่ยว -- ทัศนคติ
เชียงใหม่ -- ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
755 ทัศนคติของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อการซื้อสินค้าและบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต / เดชา ล้วนโค / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ -- นักศึกษา -- ทัศนคติ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ -- เชียงใหม่
756 ทัศนคติของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรในจังหวัดเชียงใหม่ต่อระบบบริหารงานบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ / คมสัน มั่นคงดี / 2544 /Full Text
Subject
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -- การบริหารงานบุคคล
ข้าราชการตำรวจ -- ทัศนคติ -- เชียงใหม่
757 ทัศนคติของนายทหารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีต่อความก้าวหน้าในการรับราชการของนายทหารหญิง / พัฒนา เอมะสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง
ทหาร
758 ทัศนคติของประชาชนชาวเชียงใหม่ต่อนโยบายการผ่อนผันแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ผิดกฎหมาย ทำงานในประเทศไทย กรณีศึกษาเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / กนกพรรณ รูปขจร / 2544 /Full Text
Subject
แรงงานต่างด้าวชาวพม่า -- เชียงใหม่
แรงงานต่างด้าวชาวพม่า -- การจ้างงาน
759 ทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฟาร์มสุกร ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน / พิเชษฐ์ สอนเจริญทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
สุกร -- แง่สิ่งแวดล้อม
ฟาร์มสุกร -- แง่สิ่งแวดล้อม -- ลำพูน
760 ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อคุณสมบัติและภาพลักษณ์ของผู้นำพรรคการเมือง : ศึกษาเปรียบเทียบนายชวน หลีกภัย และ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร / ปฐม ปฐมธนพงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
เทศบาลนครเชียงใหม่
นักการเมือง -- ไทย
ผู้นำ
บุคลิกภาพ


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60