ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
721 คู่มือแม่และเด็กโดยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย / วราพร โกสุวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
ระบบมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอร์กราฟิก
เทคโนโลยีทางการศึกษา -- เชียงใหม่
722 โครงการพัฒนาดอยตุงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน / สมสง่า ชรินทร์ / 2544 /Full Text
Subject
โครงการพัฒนาดอยตุง
การพัฒนาประเทศ
723 โครงการร่วมใจจากเพื่อขนาดองค์กรที่เหมาะสม พ.ศ. 2542 ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) / สุธีรา มโนกสานติ์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนักงานธนาคาร -- ไทย (ภาคเหนือ) -- การลาออก
การเกษียณอายุ -- ไทย (ภาคเหนือ)
724 โครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไดอิเล็กทริกของเลดแมกนีเซียมไนโอเบตที่เตรียมจากสารตั้งต้นเลดเมตาไนโอเบตและเลดแมกนีเซียมออกไซด์ / อโนชา หมั่นภักดี / 2544 /Full Text
Subject
เลดแมกนีเซียมไนโอเบต
ไดอิเล็กทริก
เลดเมตาไนโอเบต
เลดแมกนีเซียมออกไซด์
725 เจตคติ บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจในการคุมกำเนิดของสตรีภายหลังยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ / วรรณภา กาวิละ / 2544 /Full Text
Subject
คุมกำเนิด
มารดา
การตั้งครรภ์
Dissertations, academic -- nursing
Attitude
Contraception
Pregnancy
726 เจตคติต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก) อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย / ไอริณ สิงห์ดา / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนบ้านทุ่งพร้าว (เพ็คกี้ฮิทค็อก)
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) -- แม่สรวย (เชียงราย)
นักเรียนมัธยมศึกษา -- ทัศนคติ -- แม่สรวย (เชียงราย)
727 เจตคติต่อการเรียนภาษาอังกฤษและความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวชิรวิทย์ จังหวัดเชียงใหม่ / วีระชัย ไชยวงค์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนวชิรวิทย์
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงใหม่
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
728 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย / สุดธิดา เลิศรัตนวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงราย
นักเรียนประถมศึกษา -- ทัศนคติ
จิตวิทยาการศึกษา
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา) -- เชียงราย
729 เจตคติและแนวการปฏิบัติตนเกี่ยวกับยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในกลุ่มโรงเรียนภูผาสวรรค์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ / อนันต์ มาลัย / 2544 /Full Text
Subject
ยาเสพติด
นักเรียนประถมศึกษา -- เชียงใหม่
730 ชนิดของเพลี้ยไฟที่เข้าทำลายช่อดอกลำไยและผลกระทบต่อการติดผล / วราลักษณ์ อรุณวรรณศิริ / 2544 /Full Text
Subject
เพลี้ยไฟ
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
ศัตรูพืช
731 ชนิดของหนอนกินใบลำไยในบางอำเภอของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน = Longan leaf-eaters in Chiang Mai and Lumphun Provinces / อาทิตยา ธัญญกรรม / สาขาวิชาชีววิทยา ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2544 /Full Text
Subject
หนอน
ใบลำไย
732 ชีวประวัติและอัตราผลผลิตขั้นที่สองของแมลงหนอนปลอกน้ำ (Trichoptera: Calamoceratidae) ในลำธารที่แตกต่างกัน บนอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ / เพ็ญแข ธรรมเสนานุภาพ / 2544 /Full Text
Subject
แมลงหนอนปลอกน้ำ -- เชียงใหม่
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
733 ชีววิทยาของเพลี้ยหอยลำไย Drepanococcus chiton (Green) และการป้องกันกำจัด / วิบูลย์ ไชยมงคล / 2544 /Full Text
Subject
เพลี้ยหอยลำไย
ลำไย -- โรคและศัตรูพืช
ศัตรูพืช
734 ชุมชนการปฏิบัติ : กรณีศึกษาชมรมจักรยานวันอาทิตย์จังหวัดเชียงใหม่ / กานต์ ศิริรัตนพันธ / 2544 /Full Text
Subject
จักรยาน
สุขภาพ
735 ฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ของยาที่ใช้สำหรับปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจซึ่งส่งผลต่อสมรรถภาพทางการบินของนักบิน / อุษณีย์ อังทองกำเนิด / 2544 /Full Text
Subject
ยา -- ฐานข้อมูล
หลอดเลือดโคโรนารีย์ -- โรค -- ฐานข้อมูล
การบิน
นักบิน
Coronary heart disease
Computers -- Data bases
Pilots and pilotage
736 ฐานข้อมูลอาคารธุรกิจในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน / นงนุช คำหลิ้ม / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์พลังงาน
อาคาร -- ไทย -- ฐานข้อมูล
737 ต้นทุนการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง ในอำเภอบางประกง จังหวัดฉะเชิงเทรา / เพชรรัตน์ พรหมทอง / 2544 /Full Text
Subject
ปลากะพงขาว -- ต้นทุนการผลิต
ปลากะพงขาว -- การเลี้ยง
ปลากะพงขาว -- บางปะกง (ฉะเชิงเทรา)
738 ต้นทุนการให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดของสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / วันเพ็ญ ตันจันทร์กูล / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักหอสมุด
การยืมระหว่างห้องสมุด -- ต้นทุนการผลิต
ห้องสมุดและบริการของห้องสมุด
739 ต้นทุนดำเนินการของอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาวัณโรคที่ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ / นันทิชา ไชยานุกิจ / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่
การใช้ยา -- ต้นทุนและประสิทธิผล
ยา
วัณโรค -- การรักษาด้วยยา
Drugs -- Side effects
Antitubercular agents
Tuberculosis -- Chemotherapy -- Cost of operation
Dissertations, Academic -- Nursing
740 ต้นทุนดำเนินการให้บริการสุขภาพแก่แรงงานต่างชาติ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน / ปิลันธน์ มณีวรรณ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
สุขภาพ -- ต้นทุนและประสิทธิผล
แรงงานต่างด้าวพม่า -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60