ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
701 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายในน้ำพุร้อนบางแหล่ง ในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย / อุดมลักษณ์ สมพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- ไทย (ภาคเหนือ)
สาหร่าย -- ไทย (ภาคเหนือ)
น้ำพุร้อน -- ไทย (ภาคเหนือ)
702 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินในนาข้าวอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ / ทวีเดช ไชยนาพงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาหร่าย
นาข้าว
703 ความหลากหลายทางชีวภาพและความสามารถในการทำให้เกิดโรคของเชื้อราโรคใบไหม้ของข้าวในจังหวัดเชียงใหม่ / วาสนา พุ่มสถิตย์ / 2544 /Full Text
Subject
ข้าว -- โรคและศัตรูพืช
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงใหม่
โรคใบไหม้
704 ความหลากหลายทางพันธุกรรมของพยาธิใบไม้จากกระเพาะผ้าขี้ริ้วโค ในอำเภอเมืองของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน / ประลองยุทธ ศรีปาลวิทย์ / 2544 /Full Text
Subject
พยาธิใบไม้ -- เชียงใหม่
พยาธิใบไม้ -- ลำพูน
โค -- เชียงใหม่
โค -- ลำพูน
705 ความหลากหลายและการกระจายของมดในบริเวณอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ / ภรณี ประสิทธิ์อยู่ศีล / 2544 /Full Text
Subject
มด
อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
706 ความเหมาะสมของปัจจัยการงอกและรูปแบบการติดเมล็ดมะระขี้นกที่ความหนาแน่นประชากรต่างๆ / สาธิต ปิ่นมณี / 2544 /Full Text
Subject
มะระขี้นก
มะระขี้นก -- เมล็ดพันธุ์
707 ค่าใช้จ่ายสุทธิทางตรงจากการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยในชายแผนกอายุรกรรม โรงพยาบาลลำปาง / ศิวพร กฤตมโนรถ / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลลำปาง
Medical care, Cost of -- Lampang
Hospitals -- Inpatient services
Pharmaceutical care
ผู้ป่วย -- ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
เภสัชกรรม -- ค่าใช้จ่าย
708 คาน-เสาที่มีความโค้งเริ่มแรกรองรับโดยฐานรากยืดหยุ่น / ภักดี คบกลาง / 2544 /Full Text
Subject
คาน
เสา
ฐานราก
709 ค่านิยมในการทำงานของพนักงานองค์การรัฐบาลและเอกชนในเชียงใหม่ / พัชรา เกาตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
ข้าราชการ -- เชียงใหม่
ค่านิยม -- เชียงใหม่
ค่านิยมทางอาชีพ
เชียงใหม่ -- ข้าราชการและพนักงาน
710 คุณค่าทางโภชนะ และการใช้เปลือกเสาวรสหมักสำหรับโคนม / จุฑามาศ สิทธิวงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
โคนม -- อาหาร
โคนม -- การเลี้ยง -- ไชยปราการ (เชียงใหม่)
711 คุณภาพการบริการของแผนกเภสัชกรรมในทัศนะของผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ / พยอม เพชระบูรณิน / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเพชรบูรณ์. แผนกเภสัชกรรม -- การบริการ
เภสัชกรรม
Hospitals -- Outpatient services
Pharmacy
712 คุณภาพการบริการตามการรับรู้ของผู้บริโภค โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 2 / สุภาพร คำหมื่น / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม 2
ผู้บริโภค
การรับรู้
713 คุณภาพการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยตำรวจเอก / ภัทรวุฒิ อุตภิระ / 2544 /Full Text
Subject
สถานีตำรวจ -- เชียงใหม่
ตำรวจ -- เชียงใหม่
714 คุณภาพของเมล็ดและลักษณะต้นกล้าถั่วเขียวผิวมันและถั่วเขียวผิวดำหลังจากควบคุมเชื้อ Macrophomina phaseolina โดยใช้ผงพืชสมุนไพร / วินิดา สำราญรัมย์ / 2544 /Full Text
Subject
ถั่วเขียว -- พันธุ์
ถั่วเขียว -- การปลูก
สมุนไพร
715 คุณภาพชีวิตการทำงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทยสังกัดสำนักงานเขต 21 จังหวัดเชียงใหม่ / มัลลิกา เมฆรา / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารกสิกรไทย
พนักงานธนาคาร -- เชียงใหม่
คุณภาพชีวิต
การทำงาน
716 คุณภาพผลและผลของแสงต่อการพัฒนาสีของสตรอเบอรี่หลังการเก็บเกี่ยว / สมคิด ใจตรง / 2544 /Full Text
Subject
สตรอเบอรี่ -- การเก็บเกี่ยว
สี
717 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองหลังเร่งอายุการเก็บเกี่ยวด้วยสารเคมีชนิดต่างๆ ในช่วงฤดูฝน / ระวิ พงศตานี / 2544 /Full Text
Subject
ถั่วเหลือง -- การเก็บเกี่ยว
ถั่วเหลือง -- เมล็ดพันธุ์
สารเคมี
718 คุณลักษณะการถ่ายเทความร้อนของท่อความร้อนแบบสั่นปลายปิดซึ่งใช้สาร HP62 และ MP39 เป็นสารทำงาน / ณัฐวิทย์ พรหมมา / 2544 /Full Text
Subject
ความร้อน -- การถ่ายเท
ท่อความร้อน
719 คุณลักษณะของครูช่างอุตสาหกรรมตามความคาดหวังของนักศึกษาช่างอุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่ / วีระพันธ์ สมบูรณ์ชัย / 2544 /Full Text
Subject
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
ครูช่างอุตสาหกรรม -- ฝาง (เชียงใหม่)
720 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารตามแนวปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน / สายพิณ ภู่ผล / 2544 /Full Text
Subject
การปฏิรูปการศึกษา
ผู้บริหารโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา -- แม่ฮ่องสอน


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60