ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
681 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นขนาดเล็กในอากาศบริเวณที่ทำงาน และสมรรถภาพระบบทางเดินหายใจส่วนล่างในกลุ่มคนงานของโรงงานอุตสาหกรรมบ่มใบยาสูบ ไซแอมโทแบคโค อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ / ชัยรัตน์ ต.เจริญ / 2544 /Full Text
Subject
การหายใจ
ระบบหายใจ -- โรค
ทางเดินหายใจ -- สารภี (เชียงใหม่)
ฝุ่น -- สารภี (เชียงใหม่)
682 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านการทำงาน กับความเครียดของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ / วรรณรักษ์ อุตระภิญโญ / 2544 /Full Text
Subject
ความเครียด (จิตวิทยา)
นักหนังสือพิมพ์
683 ความสัมพันธ์ระหว่างพรินซิพอลลีอินเจคทีฟริงและพรินซิพอลลีวี-ริง / สาโรจน์ กันอ่ำ / 2544 /Full Text
Subject
ริงส์ (พีชคณิต)
684 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคระหว่างตั้งครรภ์กับน้ำหนักทารกแรกคลอด / วิภาดา ตั้งใจมั่น / 2544 /Full Text
Subject
สตรีมีครรภ์ -- เชียงราย
สตรีมีครรภ์ -- โภชนาการ -- เชียงราย
น้ำหนักทารกแรกเกิด -- เชียงราย
685 ความสัมพันธ์ระหว่างราคายางพาราตลาดส่งมอบทันทีในประเทศไทย กับราคายางพาราตลาดล่วงหน้าในต่างประเทศ / ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล / 2544 /Full Text
Subject
ยางพารา -- ราคา -- ไทย
ยางพารา -- ราคา
686 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบความเชื่อกับพฤติกรมของพระสงฆ์ในจังหวัดเชียงใหม่ / นพดล เตียวตระกูล / 2544 /Full Text
Subject
สงฆ์ -- พฤติกรรม
ความเชื่อ
687 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะกับการรับรู้ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของครูสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา / ภาสกร เตวิชพงศ์ / 2544 /Full Text
Subject
ครู
ความสำเร็จ
นักเรียน
เด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้
688 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพสมองด้านความจำชั่วขณะและความจำระยะยาวทางภาษาในรูปแบบต่าง ๆ ตามทฤษฎีโครงสร้างทางสมองของกิลฟอร์ดกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / ณัฐา ลักษณพรหม / 2544 /Full Text
Subject
ความจำ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
นักเรียนประถมศึกษา -- นครราชสีมา
689 ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและเพศกับการเปลี่ยนแปลงทางมหกายวิภาคศาสตร์ของกระดูกสันหลังในคนไทยภาคเหนือ / อภิชาติ สินธุบัว / 2544 /Full Text
Subject
กระดูกสันหลัง
อายุ
เพศ
Dissertations, academic -- Anatomy
ไทย (ภาคเหนือ) -- ประชากร
690 ความสามารถการใช้ภาษาของนักศึกษาจีนวิชาเอกภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง หวัง เฟิง / หวัง, เฟิง / 2544 /Full Text
Subject
มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
นักศึกษา -- จีน
691 ความสามารถการปรับตัวของสายพันธุ์ข้าวบาร์เลย์ต่อสภาพน้ำท่วมขัง พันธิกา สอนเมือง / พันธิภา สอนเมือง / 2544 /Full Text
Subject
ข้าวบาร์เลย์ -- พันธุ์
น้ำท่วม
692 ความสามารถในการพยากรณ์ของความฉลาดทางอารมณ์ และพฤติกรรมจัดการปัญหาต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง และความรู้สึกแปลกแยกของบัณฑิตว่างงาน / สมมาตร วงษ์วันทนีย์ / 2544 /Full Text
Subject
ความฉลาดทางอารมณ์
ความนับถือตนเอง
ความแปลกแยก
บัณฑิต
693 ความสามารถในการวาดภาพระบายสีของเด็กที่มีความบกพร่องทางสายตา / ปฏิภาณ นาควิโรจน์ / 2544 /Full Text
Subject
โรงเรียนสอนคนตาบอด
การศึกษาพิเศษ
คนตาบอด -- การศึกษา
การวาดเขียน
694 ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซื้อ สินค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : เปรียบเทียบการรับรู้ระหว่าง ผู้บริโภคและผู้ประกอบการ / จุฑามาส อัชรีวงศ์ไพศาล / 2544 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ผู้บริโภค -- การตัดสินใจ
695 ความสำเร็จของโครงการประมงโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ / พงษ์พันธ์ สุนทรวิภาต / 2544 /Full Text
Subject
ปลา -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
บ่อเลี้ยงปลา -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
ประมง -- การเลี้ยง -- เชียงใหม่
โครงการประมงโรงเรียน
696 ความหมายของชีวิตในทฤษฎีนัยบำบัด / วรรณวิสาข์ ไชยโย / 2544 /Full Text
Subject
ชีวิต
จิตบำบัด
697 ความหลากหลายของพืชดอกที่ขึ้นตามธรรมชาติบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ / อรุโณทัย จำปีทอง / 2544 /Full Text
Subject
พันธุศาสตร์พืช
พืช
ไม้ดอก
ดอยอ่างขาง (เชียงใหม่)
698 ความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนพืชและสาหร่ายยึดเกาะและสหสัมพันธ์เชิงอาหารในปลากินพืชบางชนิดในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล / พรศิริ ตู้ลารักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แพลงค์ตอนพืช
สาหร่าย
ปลา
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล
699 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย การปนเปื้อนของตะกั่วในสาหร่ายและตะกอนดิน และความสัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่, 2542 / วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ
สาหร่าย
ตะกั่ว
คุณภาพน้ำ
คลองแม่ข่า (เชียงใหม่)
700 ความหลากหลายทางชีวภาพของสาหร่าย ควบคู่กับคุณภาพน้ำของคูเมืองเชียงใหม่ (มีนาคม-พฤษภาคม) 2543 / วุฒินันท์ ศิริรัตนวรางกูร / 2544 /Full Text
Subject
ความหลากหลายทางชีวภาพ -- เชียงใหม่
สาหร่าย -- เชียงใหม่
คุณภาพน้ำ -- เชียงใหม่
คู -- เชียงใหม่


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60