ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1193 รายการ จากคำว่า 2544

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
661 ความสัมพันธ์เชิงอุปถัมภ์ในชุมชนชนบท / ดรุณี เจริญพันธ์ / 2544 /Full Text
Subject
ชีวิตชนบท -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
ชาวชนบท -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
สังคมชนบท
สังคมวิทยาชนบท -- อมก๋อย (เชียงใหม่)
บ้านห้วยปูลิง (เชียงใหม่)
662 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum spp. บางชนิด โดยเทคนิค AFLP / เอมอร พงศ์สารารักษ์ / 2544 /Full Text
Subject
เชื้อรา
โรคพืช
ดีเอ็นเอ
663 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Colletotrichum จากการวิเคราะห์ลำดับเบสในตำแหน่งอินเทอร์นัลทรานสไครพ์เพเซอร์ / ศรัญญา ลิ้มไขแสง / 2544 /Full Text
Subject
เชื้อรา
พันธุกรรม
แอนแทรกโนส
664 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Fusarium oxysporum จากการวิเคราะห์ลำดับเบสในตำแหน่งอินเทอร์นัลทรานสไครพ์สเพเซอร์ / อุไรลักษณ์ ภาคศิริ / 2544 /Full Text
Subject
พันธุกรรม
เชื้อรา
ดีเอ็นเอ
อินเทอร์นัลทรานสไครพ์สเพเซอร์
665 ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมของเชื้อรา Fusarium oxysporum บางชนิด / จีรนันท์ ชัยวาฤทธิ์ / 2544 /Full Text
Subject
เชื้อรา
พันธุกรรม
666 ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศไทย-ลาวที่มีผลต่อการกำหนดภาวะการค้าชายแดน / สนมพรรณ วรวิเชียรวงษ์ / 2544 /Full Text
Subject
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
การค้าระหว่างประเทศ
การเมืองของโลก
ไทย -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ลาว
ลาว -- ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศ -- ไทย
ไทย -- การค้า -- ลาว
ลาว -- การค้า -- ไทย
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
667 ความสัมพันธ์ในครอบครัวเกษตรกรหลังการเปลี่ยนอาชีพ / ธีระยุทธ ศรียะ / 2544 /Full Text
Subject
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ความสัมพันธ์ในครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว -- หางดง (เชียงใหม่)
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อาชีพ -- หางดง (เชียงใหม่)
เกษตรกร -- หางดง (เชียงใหม่) -- ภาวะสังคม
บ้านถวาย (เชียงใหม่)
668 ความสัมพันธ์ระหว่าง ทัศนคติ การรับรู้อรรถประโยชน์กับการลดความเสี่ยงของผู้ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารในอำเภอเมือง เชียงใหม่ / พัชรินทร์ ประสงค์ทรัพย์ / 2544 /Full Text
Subject
ธนาคารและการธนาคาร
บัตรเครดิต
พฤติกรรมผู้บริโภค -- เชียงใหม่
669 ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการผลิตเกลือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน / รัตนพร คำแท่น / 2544 /Full Text
Subject
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ -- บ่อเกลือ (น่าน)
เกลือ -- การผลิต -- บ่อเกลือ (น่าน)
670 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความยุติธรรมของการประเมินผลการปฏิบัติงานและความผูกพันต่อองค์การของพนักงานในวิทยาลัยเอกชน / อรสา โพธิพฤกษ์ / 2544 /Full Text
Subject
การจัดองค์การ
ความยุติธรรม
ความผูกพันต่อองค์การ
วิทยาลัยเอกชน -- พนักงาน
671 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ประโยชน์ของการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ความเป็นผู้คิดก้าวหน้า กับระดับการเข้าสู่ระบบการค้าพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ของผู้บริหารวิสาหกิจขนาดเล็กและกลาง / สาวิตรี คำทราย / 2544 /Full Text
Subject
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
จิตวิทยาอุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ -- การบริหาร
ผู้บริหาร
672 ความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดู การปฏิบัติตัวของเพื่อน และสื่อกับพฤติกรรมก้าวกร้าวของนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ / ทะนงค์ สุขเกษม / 2544 /Full Text
Subject
ความก้าวร้าวในเยาวชน
นักเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
เด็ก -- การดูแล
สื่อมวลชน
673 ความสัมพันธ์ระหว่างความฉลาดทางอารมณ์ ความถนัดทางช่าง กับประสิทธิภาพในการทำงานของช่างในศูนย์บริการรถยนต์ / วิไลวรรณ วรรณโชติผาเวช / 2544 /Full Text
Subject
ศูนย์บริการรถยนต์
ช่างยนต์
ความฉลาดทางอารมณ์
674 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง / นัยนา เมธา / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
อาหารสำหรับผู้ป่วย -- เชียงใหม่
บริโภคกรรม
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- เชียงใหม่
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- แง่โภชนา
ความดันเลือดสูง -- ผู้ป่วย -- สุขภาพและอนามัย
ความดันเลือดสูง -- โภชนบำบัด
675 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และบริโภคนิสัยของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่แผนกศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ / นันทลักษ์ ศันสยะวิชัย / 2544 /Full Text
Subject
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
บริโภคนิสัย -- เชียงใหม่
ลำไส้ใหญ่ -- มะเร็ง -- ผู้ป่วย
676 ความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างจุลภาคและสมบัติทางไฟฟ้าของเซรามิกในระบบพีแซดที / วันดี ธรรมจารี / 2544 /Full Text
Subject
เซรามิก
เลดเซอร์โคเนตติตาเนต
ไดอิเล็กทริก
677 ความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านชัยพฤกษ์ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย / ประเสริฐ รู้ทำนอง / 2544 /Full Text
Subject
ตำรวจ -- เชียงราย
หมู่บ้านชัยพฤกษ์
ชุมชน
678 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ กลุ่มอ้างอิง การส่งเสริมการขาย และความตั้งใจซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภค ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นลินี หอสถิย์กุล / นลินี หอสถิตย์กุล / 2544 /Full Text
Subject
ผู้บริโภค -- เชียงใหม่
โทรศัพท์เคลื่อนที่ -- เชียงใหม่
679 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครอบครัวกับการสูบบุหรี่ของนักศึกษาชาย วิทยาลัยสังกัดกรมอาชีวศึกษา เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ / ยุพยง วงศ์ฝั้น / 2544 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Family
Smoking
การสูบบุหรี่
ครอบครัว
นักเรียนอาชีวศึกษา -- เชียงใหม่
680 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ ความฉลาดทางอารมณ์ และความเกี่ยวข้องผูกพันกับงาน กับการรับรู้ความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานของพนักงานโรงแรม / ภูริชญา มัชฌิมานนท์ / 2544 /Full Text
Subject
บุคลิกภาพ
ความฉลาดทางอารมณ์
ความสำเร็จ
การทำงาน
พนักงานโรงแรม


Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60